نرم افزار كنترل ورم پستان

توضیحات محصول

نرم افزار كنترل ورم پستان

هدف از طراحی نرم افزار كنترل ورم پستان

· ثبت عمليات ويزيت و ترخيص دام هاي ورمی

· نرم افزار كنترل ورم پستان دام اين امكان را به كاربر مي دهد كه اگر دامي در طي يك دوره درمان ، درمان نشد ، دوره درمان بعدي را شروع كند .

· كليه تعاريف اين سيستم قابل تغيير مي باشد. 

عمليات

عمليات مربوط به ويزيت

· ثبت تاريخ ورود به بهاربند ورمي ، جابجايي از بهاربند مبدا

· ثبت مشخصات دام ( بدن ، بهاربند ، ‌دوره شيرواري ، روزهاي شيردهي و … )

· محاسبه وضعيت آبستني ، تاريخ آخرين تلقيح ، تعداد تلقيح ، شير آخر ، آخرين سماتيك سل كانت ، سماتيك سل كانت ماقبل آخر

 

صفحه اصلي نرم افزار ورم پستان

عمليات مربوط به درمان

ثبت تاريخ شروع درمان ،‌ وضعيت كارتيه ها ، بهاربند ، نوع درگير ، مسئول درمان ، نوع درمان ، تاريخ خاتمه درمان ، جابجايي در بهاربند ورمي ها

 اطلاعات درمان ورم پستان

عمليات مربوط به ترخيص

· ثبت تاريخ ترخيص و محاسبه طول درمان

· برگشت دام به بهاربند قبلي

گزارشات محصول
ویدیو محصول

یکی از نرم افزارهای جانبی نرم افزار مدیران است. برای وارد کردن اطلاعات دام مبتلا به

ورم پستان استفاده میشود. که تاریخ ورود به بهاربند و کارتیه های درگیر و … همه وارد میشوند.

در این بخش امکان حذف و اصلاح وجود دارد. در این برنامه اطلاعات تمام دامهایی که تا کنون به

ورم مبتلا شده اند را میتوانیم مشاهده کنیم.