برنامه کلاسهای آموزشی

نام کلاس مدرستاریخساعتنوع كلاسلینک ورود به دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک ورود به دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگان ه دوره

نام کلاس مدرستاریخساعتنوع كلاسلینک ورود به دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک ورود به دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار هاي ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رايگانلینک دوره
نرم افزار مديريت گاو شيري – جلسه تكميلي خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رايگان ه دوره

فرم درخواست دوره آموزشی