گواهی نامه دوره آموزشی مدیران

گواهی نامه گارگاه آموزشی

بدین وسیله گواهی می شود :
جناب آقای / سرکار خانم با شماره ملی در کارگاه آموزشی به مدت روز مورخ با نمره شرکت نموده اند.
موفقیت روز افزون شما در جهت نیل به اهداف تان در همه امور را از خداوند منان خواستاریم

کد اختصاصی دوره:

 

emza