قائمه العملاء

واحد های تحت پوشش شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان

واحدهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان

واحد های تحت پوشش شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهانلیست مشتریان خصوصی 
دامداری اصفهان شیر – اصفهاندامداری شرکت آرین دام البرز
دامداری  ایران سرسبز – اصفهاندامداری شرکت آوین ژن – تهران
دامداری دکتر عابدی – اصفهاندامداری شرکت بهدام صنعت ری – تهران
دامداری فضیل – اصفهاندامداری شرکت پویش دامداران – کرمانشاه 
دامداری بخردی – اصفهاندامداری شرکت پویندگان – اصفهان
دامداری دکتر برجیان – اصفهاندامداری شرکت تاج محل – اراک
دامداری رفیعیان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی ایثار عطار – نیشابور
دامداری اخوان شجاعی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی بام سبز دامیاران جهانبین – شهرکرد
دامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهاندامداری شرکت تعاونی پرورشکاران – قزوین
دامداری علیرضا سلیمی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دامپروری بهدام هشتگرد
دامداری شیر و گوشت فوده سپاهان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دامداران جویای نام شاهدیه – یزد
دامداری کشت و دام پیمانی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دامداری صداقت – اصفهان
دامداری کشت و دام کشتکار – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دشت کیان – فارس
دامداری مزرعه لورک – اصفهاندامداری شرکت تعاونی شیر افشان سوران – اصفهان
دامداری حقیقت نژاد – اصفهاندامداری شرکت تعاونی صدرا دامپرور – اراک
دامداری زارعی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی طلاچین پارس – ورامین
دامداری اصیل – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد
دامداری مهیار دشت – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور – نیشابور
دامداری رحمتی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداری گلپا گلشن – گلپایگان
دامداری مهندسیه – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهان
دامداری کشاورز – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشت و دام نخل – یزد
دامداری نورمصفا – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران بهشیر ( لپوئی )
دامداری مهیار کشت اصفهان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران خمینی شهر – خمینی شهر
دامداری گلدشت علینقیان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران سنتی اصفهان
دامداری کوهسار و زرین دشت – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران صنعتی شاهرود – سمنان
دامداری نامفر – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران گرگان – گلستان
دامداری امیدیان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداری شیر افشان – همدان
دامداری دام زاد – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداری نوین پارس – شیراز
دامداری شریف – اصفهاندامداری شرکت تک نام – گلستان
دامداری پهلوان نژاد – اصفهاندامداری شرکت تلما دام گستر – مازندران
دامداری نوربخش – اصفهاندامداری شرکت تلیسه دام – نیشابور
دامداری حاج علیرضا علوی نیا – اصفهاندامداری شرکت تولیدی دشت کیمیا – اصفهان
دامداری جمالی فر – اصفهاندامداری شرکت چندمنظوره صادق – شیراز
دامداری قهاب – اصفهاندامداری شرکت دام طبیعت جنوب شرق – کرمان
دامداری شیر و گوشت خاتون ابادی – اصفهاندامداری شرکت حامی سرمایه -کشت صنعت فردوس – تهران
دامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهاندامداری شرکت دامپروری دانشمند – قم
دامداری فرهمند – اصفهاندامداری شرکت دامپروری سبزدشت نقش رستم – شیراز
دامداری قائم پور – اصفهاندامداری شرکت دامپروری نوین گلپرور خراسان
دامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهاندامداری شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباد
دامداری شیر و گوشت هرندی – اصفهاندامداری شرکت رضوان – قم
دامداری عسگری – اصفهاندامداری شرکت زاهد پارس – تهران
دامداری نصر – اصفهاندامداری شرکت زراعی و دامپروری زردوش بینالود – نیشابور
دامداری دهدشتی – اصفهاندامداری شرکت زرین دام پایدار تدبیر – اراک
دامداری اصفهان کشت – اصفهاندامداری شرکت سامان دام ایرانیان – اصفهان
دامداری بهاران – اصفهاندامداری شرکت سبز دشت خیام – مشهد
دامداری ابن علی (کشت و دام اخوان ابن علی) – اصفهاندامداری شرکت سپاهان گلدشت – اصفهان
دامداری اصغر امینی – اصفهاندامداری شرکت سجاد زوان – اصفهان
دامداری شیر و گوشت کوثر – اصفهاندامداری شرکت سرو دام قزوین
دامداری ایمان حر – اصفهاندامداری شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی – مشهد
دامداری دشت کیمیا – اصفهاندامداری شرکت سهامی زراعی تربت جام – خراسان رضوی
دامداری سید جلال حسینی – اصفهاندامداری شرکت سهامی زراعی گلپایگان – گلپایگان
دامداری فخاری – اصفهاندامداری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری پارس
دامداری صالح – اصفهاندامداری شرکت سهامی مزرعه نمونه – گلستان
دامداری علافچیان – اصفهاندامداری شرکت شهاب دام – همدان
دامداری رهنمایی – اصفهاندامداری شرکت شهاب دام (سوران) – نیشابور
دامداری زمانه – اصفهاندامداری شرکت شیر سازان درود(یوسفی) – مشهد
دامداری برمایه – اصفهاندامداری شرکت شیر و دام بنیاد مستضعفان
دامداری محمودیان ۲ – اصفهاندامداری شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاه
دامداری مرتضی جوانبخت – اصفهاندامداری شرکت شیر و گوشت موسی خانی – اصفهان
دامداری سانیان – اصفهاندامداری شرکت شیر و گوشت نیلوفر – اصفهان
دامداری رضا مهرابی – اصفهاندامداری شرکت شیردوشان – گلستان
دامداری کشت و دام لاله صدر – اصفهاندامداری شرکت فراسو جام پارس – تهران
دامداری ایروانی و حر – اصفهاندامداری شرکت فرآوری مواد پروتئینی – بهبهان
دامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهاندامداری شرکت قاضی و شرکا – اصفهان
دامداری شیربخت – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی دشت فیروزه – مشهد
دامداری کشت و دام کلاه قاضی – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامپروری کاوات روانسر – کرمانشاه
دامداری کاروانفرد – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامداری گلستان (برادران بابائی) – تهران
دامداری کردگاری – اصفهاندامداری شرکت کشت و دام آپیس اصفهان
واحدهای تحت پوشش بنیاد مستضعفاندامداری شرکت کشت و دام سرای احتشام (کشانی) – اصفهان
شرکت تلیسه نمونهدامداری شرکت کشت و دام قائم – اصفهان
شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارسدامداری شرکت کشت و دام گل کاج – اصفهان
شرکت کشاورزی فجر اصفهاندامداری شرکت کشت و دامداری گلشهر
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوجدامداری شرکت کشت و صنعت بهاره – اراک
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد ظفر – نیشابوردامداری شرکت کشت و صنعت زرین خوشه – اراک
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد قدس – نیشابوردامداری شرکت کشت و صنعت سبز مشیز – کرمان
شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرددامداری شرکت کشت و صنعت فدک قدر خراسان
شرکت مجتمع شیر و گوشت مهدشت دامداری شرکت کشت و صنعت فرخی روانسر- کرمانشاه
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباددامداری شرکت کشت و صنعت لبن – تهران
شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاهدامداری شرکت کشت و صنعت میثاق سبز
شرکت کشت و دام قیام اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس – شیراز
شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباددامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروی پگاه سلماس
شرکت مگسالدامداری شرکت کشت و صنعت هامون – کرمان
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان – نوین ملایر دامداری شرکت کوشا گستر – شاهرود 
شرکت شیر و دام بنیاد – واحد دام اصیلدامداری شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستاندامداری شرکت گل شیر – دامداری روبراهان – مشهد
شرکت کشت و صنعت دشت خرمدرهدامداری شرکت ماهان – اراک
شرکت دشت آذر نگیندامداری شرکت مجتمع تولیدی لبنیات پگاه تفت اسلامیه – یزد
شرکت تلیسه نمونه – واحد حسن آباددامداری شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد – قلعه گنج
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان  – واحد درجزیندامداری شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت جاوید – تهران
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان  – واحد قروهدامداری شرکت مجتمع گاو شیری طران زاده – مشهد
شرکت ایوان غرب ایلامدامداری شرکت محبوب امن خراسان – مشهد
واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی اتحادیه تعاونی هلدینگدامداری شرکت مدرن دام دشت فراژن – کردستان
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهاندامداری شرکت ممتاز شیر – ملایر
شرکت تعاونی وحدت کرماندامداری شرکت مهرگان – یزد
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان همداندامداری شرکت مهیار کشت – اصفهان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قزویندامداری شرکت نگین سبز ماکو – اردبیل
اتحادیه جهاد کشاورزی خوزستاندامداری شرکت نگین شیرآوران تفت – یزد
شرکت هلدینگ شیر و گوشت پارس – بنیاد مستضعفاندامداری شرکت نور آفرین – اراک
شرکت تعاونی گاوداران گرگان ( روکت گلستان )دامداری شرکت هلشتاین باغ – تهران – ورامین
شرکت تعاونی  گاوداران استان مرکزیدامداری شرکت یکتا فضل کویر – اصفهان
شرکت تعاونی جهاد فارسدامداری شریف – اصفهان
شرکت تعاونی خدمات کشاورزی بهدام دهاقاندامداری شریف – انگشترساز – اصفهان
شرکت تعاونی دامداران نائیندامداری شریفی – اصفهان
شرکت تعاونی گاوداران گرمساردامداری شریفی – یزد (زارچ)
شرکت تعاونی گاوداران شهرستان آبادهدامداری شریفیان – دولت آباد
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابوردامداری شفیع الدین ذوفقاری – اصفهان
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزددامداری شفیعی پور – اراک
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعتی دامپروری اصفهاندامداری شمس – تهران
واحد های تحت پوشش کمیته امداددامداری شمس – کندری
شرکت مجتمع کشت و دام امداد اصفهاندامداری شورچه – کرمانشاه
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزدامداری شهدای کیانی- دزفول
شرکت کشت و صنعت میثاق سبزدامداری شهرام- بهداروند
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراکدامداری شهریار سلیمانی – اصفهان
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت – اصفهاندامداری شهید اسدی طغیانی – اصفهان
واحد های تحت پوشش تامین اجتماعیدامداری شیخان – اصفهان
شرکت کشت و دام فکا -اصفهاندامداری شیخی – نیشابور
شرکت کشت ودام گلدشت نمونهدامداری شیر و دام کنگاور واحد ماهیدشت – کرمانشاه
شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر – تهراندامداری شیر و گوشت اخوان براهیمی – شهرضا
واحدهای تحت پوشش دانشگاه هادامداری شیر و گوشت ثمین – اصفهان
دامداری دانشگاه کشاورزی شیرازدامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهان – شهرضا
دامداری دانشگاه اهوازدامداری شیر و گوشت حاج همت – فارس
دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهان
دامداری دانشگاه آزاد سنندجدامداری شیر و گوشت سلطان محمدی – اصفهان
دامداری دانشگاه رازیدامداری شیر و گوشت عرب زاده – زیار
دامداری دانشگاه زنجاندامداری شیر و گوشت علیان – کاشان
دامداری دانشگاه کردستاندامداری شیر و گوشت کامیاب – شهرکرد
دامداری دانشگاه ایلامدامداری شیر و گوشت گلدشت علینقیان
دامداری دانشگاه آزاد کرمانشاهدامداری شیر و گوشت نصیری – اصفهان
دامداری دانشگاه بیرجنددامداری شیرازی – آباده
دامداری دانشگاه پردیس تهراندامداری شیرآوران جمالی – شیراز
دامداری دانشگاه خوراسگان – اصفهاندامداری شیربخت – نجف آباد
دامداری دانشگاه زابلدامداری شیرمحمد پاکباز – شبان – درود
دامداری دانشگاه شهرکرددامداری شیروگوشت خامه (دکتر مرتضوی) – اراک
دامداری دانشگاه شیرازدامداری شیری ایرانی – قم
دامداری دانشگاه صنعتی اصفهاندامداری شیری صنعتی علی اکبر صالحی – شیراز
لیست مشتریان خصوصی دامداری شیعه – شیراز
دامداری ابراهیم جعفری – فارسدامداری صادقی – اصفهان
دامداری ابن علی واحد ۲ – اصفهاندامداری صالح – اصفهان
دامداری ابوالفضل سلیمی – تبریزدامداری صالحی – قزوین
دامداری ابویی بوستان کویر – یزددامداری صالحی صفاری (چالتاسیان) – تهران – ورامین
دامداری احمدی نیا – اصفهاندامداری صالحی کاشمر – مشهد
دامداری امینی – زنجاندامداری صحرا و دام – مشهد
دامداری اوقاف یزد – یزددامداری صحرایی – تبریز
دامداری باقری – دولت اباددامداری صداقت – نیشابور
دامداری برادران مظفری – اراکدامداری صفاری – یزد
دامداری بهین تلیسه گلستان – گلستاندامداری صفاری تلیسه اصیل جهان(حصارک) – تهران – ورامین
دامداری ثانی آباد – یزددامداری صفایی مقدم و پسران 
دامداری ذبیح الله اینانلو – قزویندامداری صفری – فارس
دامداری رحیمی نژاد – ملارددامداری صفری – اصفهان
دامداری رسالت طوس – مشهددامداری صمیمی – تبریز
دامداری رویان دام اسپادانا – اصفهاندامداری صنعتی الهامی – خراسان شمالی
دامداری سجادی – سنندجدامداری صنعتی پاده – گلستان
دامداری سیدمحمدعلی حسینی قارنه – اصفهاندامداری صنعتی ستاره – شهرکرد
دامداری شاه محمدی – مبارکهدامداری صنعتی فرزاد استخری – شیراز
دامداری صالح – کاشمردامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهان
دامداری صبا – اراکدامداری صیانت آب و خاک – مشهد
دامداری صفاری – کرماندامداری ضابطی – مشهد
دامداری صفری – فارسدامداری ضمیری موسوی – مشهد
دامداری صنایع شیر گلچین لبن – نجف آباددامداری ضیایی – اصفهان
دامداری فتحعلی – قزویندامداری طالبی رحیمیان – نیشابور
دامداری قربانی – سبزواردامداری طاهری – تهران
دامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۱- ساوهدامداری طاهری – نیشابور
دامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۲ – شهریاردامداری طاهری فر – نیشابور
دامداری کشت و صنعت مزرعه برن- موسوی – ورامیندامداری طباطبایی – شاهرود
دامداری مازندرانی – گلستاندامداری طباطبایی و حیدری – سمنان
دامداری محسن عابدی – کرماندامداری طلا شیر کیان – سمنان
دامداری محقق و ملکی – اصفهاندامداری طوس زارع کمالی- مشهد
دامداری محمدحسین رشمی – یزددامداری طهماسبی پور – قزوین
دامداری محمدحسین عابدی – کرماندامداری طیاری – تبریز
دامداری محمدعلی اسلامی – یزددامداری طیبی – نیشابور
دامداری منصوری – بران شمالیدامداری طیبی – یزد – فراغه
دامداری مهر – شمسی خانی – سمناندامداری عباس منصوری – آباده
دامداری مهر ماندگار گلستان – گرگاندامداری عباس و حسین دهقان – یزد
دامداری نبی – اصفهاندامداری عباسپور
دامداری نجم – نظرآباددامدامری عباسی – تبریز
دامداری وفابی – شاهروددامداری عباسی – پاکدشت
دامداری هستی – قزویندامداری عباسی – مبارکه
دامداری هفت خوشه – قزویندامداری عباسی – مشهد
دامداری  حاجی  آبادی – نیشابوردامداری عباسی – ورامین
دامداری  طبس – خراسان جنوبیدامداری عباسی اصغر – بران شمالی
دامداری  مشهدی – اصفهاندامداری عبدالعلی دهقانیان – مرودشت
دامداری ۱۱۰محمدی – شیرازدامداری عبدالغفاری – تبریز
دامداری ١٢۴ سپیدان صدر – فارسدامداری عزت الله مسیبی
دامداری ابراهیم استخری – شیرازدامداری عزیززاده – اردبیل
دامداری ابراهیمی – زیاردامداری عزیزی – شاهرود
دامداری ابراهیمیان – خورزوقدامداری عزیزی – شیراز
دامداری ابریشمی – مشهددامداری عسگری نژاد (چرخکار) – مشهد
دامداری ابوتراب بخشی – شاهروددامداری عسگری – اصفهان
دامداری اتحاد ( برادران ابراهیمی) – سمناندامداری عسگری – کرمان
دامداری اجداد سپیدان کوثر – ابهردامداری عسگری نیا – گرمسار
دامداری اجداد سپیدان کوثر – کرمانشاهدامداری عطاردی – مشهد
دامداری اجداد ماهیدشت ( بوستان سرای دالاهو ) – کرمانشاهدامداری علاقه بندیان – کرج
دامداری احرار سپاهان – اصفهاندامداری علی استخری – شیراز
دامداری احمد رحمانی – مشهددامداری علی اصغر طاهرلو – تهران
دامداری احمدرضا جعفری – شیرازدامداری علی اکبر ابراهیمی – گلستان
دامداری احمدی-اصفهاندامداری علی دشتکی – مشهد
دامداری اخلاقی – البرزدامداری علی دهنوی – نیشابور
دامداری اخوان قربانی – تیراندامداری علی شفیعی – کرمان
دامداری اخوت نصر گلستاندامداری علی شیرزاد – اصفهان
دامداری اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خرم آباد – خرم آباددامداری علی کرد آبادی – اراک
دامداری اردستانی – ورامین – تهراندامداری علی مریدی – کرمان
دامداری ارسا شیر ( دکتر غفاری )دامداری علی مشهدی – اصفهان
دامداری اسکندر محمدی – شیرازدامداری علی مهدی آبادی – کرمان
دامداری اسکندر ولیخانی – نیشابوردامداری علیان – اصفهان
دامداری اسماعیل زاده – کرماندامداری علیخانی – فشافویه – تهران
دامداری اسماعیل زاده – مشهددامداری علیرضا آزاد مرزآبادی – اراک
دامداری اسماعیل طاهری – مشهددامداری علیرضا پزنده – اصفهان
دامداری اشراقی – بران شمالیدامداری علیرضا راد – ملایر
دامداری اشرفی – تبریزدامداری علیرضا سلیمی – اصفهان
دامداری اشکان طیور غرب – کرمانشاهدامداری علیرضا عرب احمدی – شاهرود
دامداری اصانلو – تهراندامداری علیرضا و مرتضی پورسخی – اصفهان
دامداری اصحاب – اصفهاندامداری علیزاده – تهران
دامداری اصغر امینی – اصفهاندامداری عمادی (شایان)- خورزوق
دامداری اصغر شیرزاد – اصفهاندامداری عیوضی – اردبیل
دامداری اصغر مشهدی – قهدریجاندامداری غایبی – گرمسار
دامداری اصلاح نژاد دام – یزددامداری غلامرضا حیدری – اصفهان
دامداری اصیل اصفهان – بران شمالیدامداری غلامرضا رحمانی – قاین نیشابور
دامداری افرند – شهرضادامداری فاتح فجر ( سپاه )
دامداری افق قلعه پارسیان – قزویندامداری فائضی پور – خاتون آباد
دامداری افق ماندگار راسخ جنوب شرق – سلطانی – کرماندامداری فتاحی – دولت آباد
دامداری اقا خانی – شهرضادامداری فخرآبادی – مشهد
دامداری اکبرزاده – تبریزدامداری فدک- رضایی – آمل
دامداری اکبری – اصفهاندامداری فدک – شیراز
دامداری اکبری – مبارکهدامداری فراپویان زرین سها – ورامین
دامداری اکبریان – شاهروددامداری فرادانه – شهرکرد
دامداری اکبریان – کرج دامداری فرامرزی – مشهد
دامداری المهدی – اصفهاندامداری فراهانی – شاهرود
دامداری المهدی – عرب – تهراندامداری فرح نیا ، ویدگا – تهران – ورامین
دامداری امامی – تبریزدامداری فردوس دام – گرمسار
دامداری امامیان – نیشابوردامداری فرزاد استخری – شیراز
دامداری امید – کرماندامداری فرزانه – ثامن- تهران
دامداری امیر – تهراندامداری فرشادی فر – قزوین
دامداری امیر حبیب الهی – تهراندامداری فرهمند – دشت گلستان شرق سها – اصفهان
دامداری امیران – اصفهاندامداری فریدنیا – مشهد
دامداری امیران – خوزستاندامداری فضل اله احمدی – اصفهان
دامداری امیرحسین محمدی – نیشابوردامداری فلاح وکیل گیلانی – قزوین
دامداری امیرحسین وکیل گیلانی – قزویندامداری فلاحت پیشه – کرج
دامداری امیرخسرو عرب پور – کرماندامداری فهرج – خیراندیش- یزد
دامداری امیری – سمناندامداری فیروزی – خرمدره
دامداری امین – اصفهاندامداری قادری – کرمان
دامداری امین مظاهری – اصفهاندامداری قاسمی – مشهد
دامداری امینی – اصفهاندامداری قاصدک – تهران
دامداری امینی – صائین قلعهدامداری قائم پور- اصفهان
دامداری امینی – فارسدامداری قدرتی – مشهد
دامداری امینی – کرمانشاهدامداری قربانپور – گلستان
دامداری اوقاف – اراکدامداری قربانی – اصفهان
دامداری ایزدخواست – افق- فارسدامداری قربانی – اصفهان
دامداری ایرج نوروزی – فارسدامداری قزوینی – اصفهان
دامداری ایروانی-حردامداری قصرالدشت پاکو – شیراز
دامداری ایزدی – اصفهاندامداری قطبی – روران اصفهان
دامداری ایزدی – تهراندامداری قلی زاده – گناباد
دامداری ایمان حر – اصفهاندامداری قنبری باورصاد
دامداری ایوان غرب – ایلامدامداری قهاب – اصفهان
دامداری آبادگران نوین فساراندامداری قهرمان آذر برزین – اراک
دامداری آدرشک – یزددامداری قیدرلو – بران شمالی
دامداری آذر یسار – تبریزدامداری کشت و صنعت رستن – کرج
دامداری آرزو سالمی یا لطفی – همداندامداری کشت و صنعت و دامداری کارشینا – زنجان
دامداری آرمان سبز دلسا – تهراندامداری کاخکی – مشهد
دامداری آریا ژنتیک دام و طیوردامداری کارخانه خوراک دام قائم (پارسی رنگ) – شیراز
دامداری آریا فر – نیشابوردامداری کارساز – مشهد
دامداری آستان قدس رضوی – دام سبکدامداری کاظم احمدپور – تبریز
دامداری آستان قدس رضوی  واحد ۱دامداری کاظمی – پاکدشت
دامداری آستان قدس رضوی اسفراین دامداری کاکاجان جعفری – لبرود – شیراز
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۲دامداری کاوندی – زنجان
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۳دامداری کبیری – تهران
دامداری آستان قدس رضوی واحد تربت حیدریهدامداری کرامت – ارومیه
دامداری آستان قدس رضوی واحد سرخسدامداری کربلایی – کرمان
دامداری آستان قدس رضوی واحد کنه بیستدامداری کرد بچه – البرز
دامداری آستان قدس رضوی هلدینگ دامپروری مزرعه نمونه دامداری کردگاری – اصفهان
دامداری آستانه – شیرازدامداری کرمی – کرمانشاه
دامداری آقابابایی – تهراندامداری کریمی – تهران – گلپایگان
دامداری آقایی – اصفهاندامداری کریمی – خمینی شهر
دامداری آلادشت – نیشابوردامداری کریمی – شهرری
دامداری آلونک دام – قمدامداری کریمی – قزوین
دامداری آنی پروار – همداندامداری کریمی ۱۱۰ – اصفهان
دامداری آوا – عرب لو – زنجاندامداری کریمیان – اصفهان
دامداری آوین دشت – قزویندامداری کشاورز – شیراز
دامداری آهنی – اصفهاندامداری کشاورز – مرودشت
دامداری باباقصابها – قزویندامداری کشاورزی ابراهیم آباد آرزوئیه – کرمان
دامداری باغبانی طرقبه – مشهددامداری کشاورزی دامداری شرکت زراعی دشت ناز
دامداری باقر پور – تهراندامداری کشاورزی سیرجان بنیاد 
دامداری باقر جعفری – شیرازدامداری کشاورزی مزرعه نمونه
دامداری باقری – SYNERGY – زرین شهردامداری کشاورزی و دامپروری صادقپور – قم
دامداری باقری – شیرازدامداری کشاورزی و دامپروری یاسوج
دامداری باوان کلهر – کرمانشاهدامداری کشاورزی و دامداری رشید فرخی – کرمان
دامداری بایندر معینیان – کرماندامداری کشت و دام اخوان ابن علی – اصفهان
دامداری بخشی – مشهددامداری کشت و دام امین ( شیر سویا ) – اصفهان
دامداری براتی – مشهددامداری کشت و دام آلتین – اصفهان
دامداری برادر – تهراندامداری کشت و دام بهتک – تهران
دامداری برادران ابویی (بهاردشت) – یزددامداری کشت و دام سعادت (سعادت خواه) – اصفهان
دامداری برادران برزگری – یزددامداری کشت و دام طه – گلستان
دامداری برادران خاوری – فارسدامداری کشت و دام عباسی – خوزستان
دامداری برادران رضایی – شیرازدامداری کشت و دام علیرضا کریمی پور – اصفهان
دامداری برادران رضایی (شهرکرد )۳دامداری کشت و دام کلاه قاضی
دامداری برادران زارع مهریز – یزددامداری کشت و دام کیمیا بهبود مهردشت- هسنیجه – اصفهان
دامداری برادران شرکت – مشهددامداری کشت و دام گلپا – اصفهان
دامداری برادران قانع – یزددامداری کشت و دام مهیار گستر – اصفهان
دامداری برادران مختاری – اصفهاندامداری کشت و دام وحش – ملک پور – جرقویه
دامداری برفرازی – مشهددامداری کشت و صنعت اجداد سپیدان – تهران
دامداری برکت – اردبیلدامداری کشت و صنعت اشراق – تهران
دامداری برمایه – اصفهاندامداری کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه
دامداری برومند – شیرازدامداری کشت و صنعت برکت – کردستان
دامداری بستان – نظرآباددامداری کشت و صنعت بیدمشک – مشهد
دامداری بنیاد تعاون زندان – تربت حیدریه – مشهددامداری کشت و صنعت پارسیا ژن – ملارد
دامداری به نژاد – اصفهان – شهرضادامداری کشت و صنعت پردیس توحید نوین – مشهد
دامداری بهار – محمود آباددامداری کشت و صنعت پردیس زاگرس- شیراز
دامداری بهار زنده رود – بهاران ۲ – اصفهاندامداری کشت و صنعت پیروز روز – اراک
دامداری بهبود شیمی کیمیاگران – قلعه شوردامداری کشت و صنعت دامپرور – لرستان
دامداری بهشتی – یزددامداری کشت و صنعت دهلق – مرکزی
دامداری بهگزین – اصفهاندامداری کشت و صنعت روزان – تهران
دامداری بهمن نژاد – مرودشتدامداری کشت و صنعت رویش طلایی (صباح) – گلستان 
دامداری بهمنی – زیاردامداری کشت و صنعت زاغری – اراک
دامداری بهین سیستم ورامین ( رضایی )دامداری کشت و صنعت زیباتپه کرمان
دامداری پارس بابکان – کرماندامداری کشت و صنعت شاخص گلهر
دامداری پارسه – شیرازدامداری کشت و صنعت شریف آباد – قزوین
دامداری پارسیس- حسینی- پاکروان – قزویندامداری کشت و صنعت علی – نیشابور
دامداری پاک شیر – تهران – ورامیندامداری کشت و صنعت فخر ایرانیان – تهران
دامداری پالیز چینه – شیرازدامداری کشت و صنعت فردوس – زنجان
دامداری پرواز – کرماندامداری کشت و صنعت کالا ژن 
دامداری پزشکی – قزویندامداری کشت و صنعت گلستان – نیشابور
دامداری پژمان محمودی – قزویندامداری کشت و صنعت موید – البرز
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۱ (سینا فن آوران ماندگار) – البرزدامداری کشت و صنعت میثاق سبز سپاهان – نجف آباد
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۲ (سینا فن آوران ماندگار) – البرزدامداری کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام – ماکو
دامداری پگاه سبز ادینه – ساوهدامداری کشت و صنعت و دامپروری آبیک – البرز
دامداری پگاه لرستان – لرستاندامداری کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان – همدان
دامداری پوریان – مشهددامداری کشت و صنعت و دامپروری مروارید ولایت دهدشت
دامداری پوریای ولی – اراکدامداری کلهر سپهر – کرمانشاه
دامداری پهلوان نژاد – نجف آباددامداری کورگه – کرمان
دامداری پیروز – یزددامداری کوهپایه – آباده
دامداری پیروزی – اصفهاندامداری کوهپایه (‌برادران غلامی) – سمنان
دامداری پیله وران-عسگریان – مشهددامداری کوهستانی – قم
دامداری پیوند خاوران – بیرجنددامداری کهنگی – اصفهان
دامداری تاجیک – ورامیندامداری کیانا – قم
دامداری تبرک (اخشان اخلمد) – مشهددامداری کیانی – خمینی شهر
دامداری تخت طاووس – شیرازدامداری کیمیا گران شمیم – همدان
دامداری ترابی – اصفهاندامداری کیمیا گران شمیم(طهماسبی) – همدان
دامداری ترکمان – ملارددامداری کیمیای کوهستان – شیراز
دامداری ترکی – اصفهاندامداری گاراژیان – نیشابور
دامداری ترکیان – درچهدامداری گاو شیری گرجستان – روزی طلب – گرجستان
دامداری تعاونی ۱۱۱ هجرت – کرمانشاهدامداری گاومیش داری اکبریان – اصفهان
دامداری تعاونی دامپروری دامدشت – یزددامداری گلدشت نقش جهان – برخوار
دامداری تعاونی دامی زراعی شهید آباد – فارسدامداری گلدشت نمونه
دامداری تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهاندامداری گلی – مشهد
دامداری تعاونی کشاورزی دامپروری رایحه پردیس – اراکدامداری گمرگان – ملارد
دامداری تقوی – قزویندامداری گودینی – کرمانشاه
دامداری تقی تاجیک – تهراندامداری گوهر لبن شیر کوه – یزد
دامداری تلیسه اصیل قوام آباد – شیرازدامداری لاله جین – همدان
دامداری تلیسه نمونهدامداری لایق- مشهد
دامداری تلیسه نمونه – واحد حسن آباددامداری لشگری
دامداری توانگر – زرین شهردامداری لطفی مرتضی و محمد – نیشابور
دامداری توکل – رفسنجاندامداری لگزیان – نیشابور
دامداری توکلی – اصفهاندامداری ماراسپر غم – کرمان
دامداری تولید و عمران کشاورزی (دشت) – نیشابوردامداری ماشاءالله خسروی – کرمان
دامداری تولیدی شیر و گوشت امینی – اصفهاندامداری مانا شیر کارنو – تبریز
دامداری تولیدی شیر و گوشت آرشام – فارسدامداری ماندگار – اصفهان
دامداری تیموری – تهراندامداری متحدی – شاهرود
دامداری جاودانی – فارسدامداری متقی – قزوین
دامداری جعفر جعفری – شیرازدامداری متین فر – اصفهان
دامداری جعفر سلیمانی – زنجاندامداری مجتمع پرورش گاو شیری خلیلی – یزد
دامداری جعفری – شیرازدامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت دامینه کوشک هزار – شیراز
دامداری جعفری پناه – نیشابوردامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت نمونه فارس – فارس
دامداری جلال هجری – رفسنجاندامداری مجتمع دام برتر – قزوین
دامداری جلالی – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری سنگسر – سمنان
دامداری جلالی – تهراندامداری مجتمع دامپروری ذوفقاری
دامداری جلیل پورسخی – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری قنواتی – قم
دامداری جم – قمدامداری مجتمع دامپروری کشاورز – اصفهان
دامداری جمالی فر – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری نظری – اردبیل
دامداری جمشیدی پور – البرزدامداری مجتمع دامداری و کشاورزی سید عظیم نصیری – تهران
دامداری جواد احمدی نیا – بران شمالیدامداری مجتمع دامدشت کاسپین – تهران
دامداری جواد زارعی – اصفهاندامداری مجتمع زمانه – اصفهان
دامداری جوانمردی – تبریزدامداری مجتمع سیلوایه – کرمانشاه
دامداری جوزستان بزرگزاد – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت احمدی – اصفهان
دامداری جوکار – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت اخوان حسینی – اصفهان
دامداری جهاد کشاورزی خوزستاندامداری مجتمع شیر و گوشت اسدی – مبارکه
دامداری جهاد کشاورزی فارس پردیس علی آباد کمین – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت اسماعیل زاده – اصفهان
دامداری جهان بین – شهرکرددامداری مجتمع شیر و گوشت اصفهان
دامداری جهان تلیسه دمانیا – زیاردامداری مجتمع شیر و گوشت آریا – مبارکه
دامداری جهان صالح – ارجمندی – ملارددامداری مجتمع شیر و گوشت بهدام – اصفهان
دامداری جیلان آباد- اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت تفت علی آباد – یزد
دامداری چگینی – قزویندامداری مجتمع شیر و گوشت ثمری – اصفهان
دامداری حاج ابراهیم (عنایت) مسیبیدامداری مجتمع شیر و گوشت حاتم – اصفهان
دامداری حاج اسدالله جعفری – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت خاتون ابادی
دامداری حاج اسفندیار حسن زاده – بوشهردامداری مجتمع شیر و گوشت دامدشت ساوه – اراک
دامداری حاج اسفندیار معافی – قزویندامداری مجتمع شیر و گوشت ذهتاب – اصفهان
دامداری حاج حسن طاهر آبادیدامداری مجتمع شیر و گوشت رایگان – شیراز
دامداری حاج حسین لطفی – نیشابوردامداری مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
دامداری حاج حسینی – مشهددامداری مجتمع شیر و گوشت سپهان – تهران
دامداری حاج رجبعلی حر – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت شهید محسنی – اصفهان
دامداری حاج قاسم امین – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت صادقی – اصفهان
دامداری حاج محمدرضا ارباب – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت صفایی – اصفهان
دامداری حاج همت داریونی – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت کالان – شیراز
دامداری حاجیاندامداری مجتمع شیر و گوشت کاوند – فارس
دامداری حبیب اله – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت کریمی – فارس
دامداری حبیب حسنی – زنجاندامداری مجتمع شیر و گوشت کشاورز – اصفهان
دامداری حبیبی چهاردانگه – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت کوثر – تیران
دامداری حسن آباد نمونه – دهاقاندامداری مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)
دامداری حسن حبیب اله – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت مهدی – اصفهان
دامداری حسن ذوالفقاری – همداندامداری مجتمع شیر و گوشت هرندی – اصفهان
دامداری حسن زاده – مشهددامداری مجتمع صنعتی علافچیان – اصفهان
دامداری حسن سلیمانی – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام علیان ۳ – زرین شهر
دامداری حسن عبدوست – سمناندامداری مجتمع کشت و صنعت بهستان کاشمر – مشهد
دامداری حسن کدخدایی – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۱ – لرستان
دامداری حسنعلی عباسی(اصغرآباد) – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۲ – لرستان
دامداری حسنعلی عباسی(گرگاب) – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خداداد – تهران
دامداری حسین پور – شیرازدامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خزاعی – مشهد
دامداری حسین دری – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی مراغه – تبریز
دامداری حسین رجبی – تبریزدامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری بهاران – اصفهان
دامداری حسین رستمی-شاهروددامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری دکتر محمد آشنا – نیشابور
دامداری حسین یزدانی – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری روانسر – کرمانشاه
دامداری حسینعلی پیشرو – شیرازدامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری شاهوردی ( بهاردشت) – لرستان
دامداری حسینی – فارسدامداری مجتمع کشت و دام اسدی – اصفهان
دامداری حسینی – کرج-البرزدامداری مجتمع کشت و دام اکبر زارعی ۱- اصفهان
دامداری حسینی نژاد – سمناندامداری مجتمع کشت و دام امداد اصفهان
دامداری حسینیان – شاهروددامداری مجتمع کشت و دام پاریاب – خوزستان
دامداری حشمت – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام پیمانی
دامداری حصومی –دامداری مجتمع کشت و دام دشتیران – اصفهان
دامداری حقگو – کرماندامداری مجتمع کشت و دام رسول زارعی ۲ – اصفهان
دامداری حقیریان – شیرازدامداری مجتمع کشت و دام عرفانی – اصفهان
دامداری حقیقت – همداندامداری مجتمع کشت و دام علیان – نجف آباد
دامداری حقیقی – تبریزدامداری مجتمع کشت و دام فتاحی – اصفهان
دامداری حکمت – سبزوار  (کرابی)دامداری مجتمع کشت و دام کشتکار
دامداری حمزه نجاتی – شیرازدامداری مجتمع کشت و دام مهدی احمدی  – بران شمالی
دامداری حمید سیاحی – خوزستاندامداری مجتمع کشت و صنعت توداک – همدان
دامداری حمید شمس – اصفهاندامداری مجتمع کشت و صنعت قدیری – شهرضا
دامداری حمید فرح بخش – کرماندامداری مجتمع کشت و صنعت محمد آباد – اراک ( سرافرازان سبز اراک )
دامداری حمیدرضا عاشقی – تهراندامداری مجتمع کشت و صنعت هلال – نیشابور
دامداری حمیدیهدامداری مجید اعظمی – نیشابور
دامداری حنایی کاشانی – مشهددامداری مجید عبدی – کرمان
دامداری خادم – شیرازدامداری محسن رحمتی – شهرضا
دامداری خادم – مشهددامداری محسن عابدینی – گلستان
دامداری خادمی – کرمانشاهدامداری محسن غلامی – مشهد
دامداری خراسانی – گلستاندامداری محسن فلاحی – مشهد
دامداری خلفی – زنجاندامداری محسن محمدی – شاهرود
دامداری خوش نواز – کرمانشاهدامداری محسنی – تهران
دامداری داریا هور – تهراندامداری محمد ابراهیمی – شاهرود
دامداری داش آقا – شاهروددامداری محمد حسن موسی زاده – مشهد
دامداری دام دوستان یافت آباد – تهراندامداری محمد شکوهی – قزوین
دامداری دام کیان گستر – تهراندامداری محمد صادق قربانیان – قم
دامداری دام گستران کویر – یزددامداری محمد مهدی منبع جود – تبریز
دامداری دامگاهان (مرصوص) – یزددامداری محمدحسن عابدی – کرمان
دامداری دامیار – کرماندامداری محمدحسین فنایی خداداد – قم
دامداری دامینه – سبزواردامداری محمدحسین مشهدی – قهدریجان
دامداری داوری – حبیب آباددامداری محمدرضا زارعی – اصفهان
دامداری داوری – دولت آباددامداری محمدرضا مسیبی
دامداری دراز گیسو – گرگاندامداری محمدرضا میرشمسی – یزد
دامداری درخشان – مشهددامداری محمدرضا و طاها – محمدی – شیراز
دامداری دشت ابرار – قمدامداری محمدزاده- طبس
دامداری دشت آذر نگین – تبریزدامداری محمدی – فردوس گنبد – گلستان
دامداری دشت سبز- دهقانیان -مرودشتدامداری محمدی – بران شمالی
دامداری دشت گل کردستان نوین ملایر – همداندامداری محمدی – شیراز
دامداری دشت گل کردستان واحد قروه – کردستاندامداری محمدی – نیشابور
دامداری دشتکی – نیشابوردامداری محمدی زاده – خوزستان
دامداری دکتر حسینی – شیرازدامداری محمود احمدی – اصفهان
دامداری دکتر خضری – شیرازدامداری محمود اعلایی – شهرکرد
دامداری دکتر شاکری – خمیندامداری محمود انتشاری – اصفهان
دامداری دکتر گلنار وکیل گیلانی – قزویندامداری محمود بابل خانی – اصفهان
دامداری دلاوری پور – یزددامداری محمود رحمتی – شهرضا
دامداری ده پرور – قمدامداری محمود مقراض گر – اصفهان – شهرضا
دامداری دهدشتی – شهرضادامداری محمودی – کرمان
دامداری دهقانیان – شیرازدامداری محمودی – یزد
دامداری دهکده آریا شیر – گلستاندامداری محمودیان – اردکان
دامداری دهکده شیر – قمدامداری محمودیان ۲ – شهرضا
دامداری دیلمی – گلستاندامداری مختاری – اصفهان
دامداری ذوالفقار مقصود لو – گلستاندامداری مختاری – اصفهان
دامداری ذوالفقاری – تویسرکان همداندامداری مختاری – نیشابور
دامداری راسپینا – اراکدامداری مداح – تربت حیدریه
دامداری رامیار – اصفهاندامداری مدبر کشت توس – خراسان رضوی
دامداری رامین میرزایی – کرماندامداری مرادخانی – اصفهان
دامداری رجبی و محمد زاده – شهریاردامداری مرادعلی  – هادی – دهنوی – نیشابور
دامداری رحمان شهابی – گلستاندامداری مرتضوی (رز بنفش)  – اصفهان
دامداری رحمت سعد آبادی – نیشابوردامداری مرتضی احمدی – اصفهان
دامداری رحیم طاهری – اصفهاندامداری مرتضی جوانبخت – گلپایگان
دامداری رحیم علی ممقانی – تبریزدامداری مرتضی حسینی – شهرکرد
دامداری رحیمی – اصفهاندامداری مرغاب (کاویش قدیم) – مشهد
دامداری رحیمی – اصفهاندامداری مرکز آموزش علمی کاربردی رسول اکرم – سمنان
دامداری رحیمی – شاهروددامداری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی – مشهد
دامداری رستاک سازان – مشهددامداری مرکز تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری رستم دام کوه نوردامداری مرکز تحقیقات گاودشت بابل – مازندران
دامداری رشدی لاله – تبریزدامداری مرکز ذخیره ژنی توران تیهو – شیراز
دامداری رشیدنیا – یزددامداری مزارع نوین ایرانیان – تهران
دامداری رضا خدابخشی – مشهددامداری مزرعه آموزشی گاودشت بابل – مازندران
دامداری رضا زاده – تهراندامداری مزرعه بز سانن شیمر – شاهرود
دامداری رضا کریمی – اصفهاندامداری مزرعه پرورش بز سانن – کرمان 
دامداری رضا مسیبی – اصفهاندامداری مزرعه تولید گوشت و شیر لطفی – شیراز
دامداری رضا مهرابی – اصفهاندامداری مزرعه سانن – اصفهان
دامداری رضانژاد – ورامیندامداری مزرعه سبز پدر – مرودشت
دامداری رضایی – تربت جامدامداری مزرعه سرو دشت شیروان – مشهد
دامداری رضایی – شهرضادامداری مزرعه شبان – تهران
دامداری رضایی – یزددامداری مزرعه ضرغامی – شیراز
دامداری رضوان – تبریزدامداری مزرعه غزال شریف آباد – مشهد
دامداری رضوی – شرین سخن – تربت حیدریهدامداری مزرعه کشاورزی دامپروری شاهین
دامداری رفیعی – دولت آباددامداری مزرعه کشت و صنعت بهزاد شهریارپناه – کرمان
دامداری رمضانی – اصفهاندامداری مزرعه محمودآباد – اصفهان
دامداری رمضانی – بویین زهرادامداری مسلم منصوری – آباده
دامداری روح الله طاهروند – همداندامداری مشرقی – گلستان
دامداری روز چنگ – نگین خورشید – مریواندامداری معرب – نیشابور
دامداری روشا مهر – جوکار – فارسدامداری معینیان – کرمان
دامداری روعان شیر – همداندامداری مغان
دامداری روغنی – اصفهاندامداری مفخم  ( دام برتر ) – مرکزی
دامداری زارع دهنوی – یزددامداری مقدم – شیراز
دامداری زارع زاده – یزددامداری مقصودی – البرز
دامداری زارع کمالی – مشهددامداری ممتاز – مشهد
دامداری زارع محمود ابادی – یزددامداری مناف نسب – رامسر
دامداری زارعی-مرودشتدامداری منبع جود – تبریز
دامداری زارعی – شیرازدامداری منت نیا – ایلام
دامداری زاینده رود – اصفهاندامداری منصور رهنمایی – اصفهان
دامداری زر دام – زیاردامداری منصوری – اصفهان
دامداری زراعی خضری – مشهددامداری منصوری – بران شمالی
دامداری زرائی – قمدامداری منصوری – حبیب آباد
دامداری زردشت شمسیه – نیشابوردامداری منصوری – نیشابور
دامداری زرین – زیاردامداری منوچهر حاج محمد علی – تهران
دامداری زرین دشت – بینالوددامداری موحد گستران جوین (کشت و صنعت جوین) – مشهد
دامداری زرین هیو – آبیکدامداری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری زندی پور – قزویندامداری موسی رهنمایی – اصفهان – شهرضا
دامداری ژنتیک دام – مشهددامداری موقوفات ملک واحد چناران – مشهد
دامداری سازمان نظام مهندسی فارسدامداری موقوفات ملک واحد فریمان – مشهد
دامداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی – تهران – ورامیندامداری موگویی – اراک
دامداری سالاری – کرماندامداری مهابادی – تهران
دامداری سامان کشت نصف جهان –دامداری مهدی خسرو جردی – سبزوار
دامداری سانیان (هاشمی سابق) – اصفهاندامداری مهدی علینقیان -اصفهان
دامداری سبحانی – نجف آباددامداری مهدی میرزاقا – ماهدشت
دامداری سبزعلی –دامداری مهر گوشت خان بابا – زیار
دامداری سپهری – کرماندامداری مهری- شهرکرد
دامداری سپید رود – گیلان (نوید مرغ)دامداری مهسا دام – ریجنی – کاشان
دامداری ستاره شرق – اصفهاندامداری مهندس جمشید فخاری – اصفهان
دامداری ستاری – تبریزدامداری مهندس کندری – اصفهان
دامداری سجاد توس – مشهددامداری میثاق همدان – همدان
دامداری سجاد گلدشت( مظاهری) – اصفهاندامداری میر هندی – کوهپایه
دامداری سرباز – مشهددامداری میرجهانی – اصفهان
دامداری سرخه دامدوش – گرمساردامداری میرعلی ملک – اصفهان
دامداری سرو زرع قزوین – قزویندامداری میرمحمد صادقی – اصفهان
دامداری سرهنگ مافی – قزویندامداری میرمیران – یزد
دامداری سعید جعفری – شیرازدامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهان
دامداری سعید مسیبی – اصفهاندامداری میلشبار – یزد
دامداری سلطانی – اصفهاندامداری میهن سبز – تیران
دامداری سلطانی – همداندامداری ناز مهریز – یزد
دامداری سلیم النفس – تبریزدامداری نامدار – بران جنوبی
دامداری سلیمان نژاد – نجف آباددامداری نبی زاده – تهران
دامداری سلیمی – شیرازدامداری نسیم برکت – به کاشت صنعت نور بامداد – تهران
دامداری سلیمیان – زرین شهردامداری نصر – اصفهان
دامداری سندباد خلیج فارس – گرجستاندامداری نصرالهی – تبریز
دامداری سنگ بست – مشهد – پروار بندیدامداری نصری – نجف آباد
دامداری سوران فاز۱ – مشهددامداری نعمت الهی – آباده
دامداری سوران فاز۲ – مشهددامداری نگین فلاورجان – فلاورجان
دامداری سها شیر – بران شمالیدامداری نمکی زاده – اصفهان
دامداری سهامی زراعی اسلام آباد- نیشابوردامداری نمونه اعلایی – اصفهان 
دامداری سهند اولدوز – تبریزدامداری نمونه طالقان – البرز
دامداری سیاوش دهقانیان – شیرازدامداری نوحی – ساوه
دامداری سید امیر مبارکی – نیشابوردامداری نوذریان – خوزستان
دامداری سید جلال حسینی – نیشابوردامداری نوربخش
دامداری سید جلال حسینی جلالیه – اصفهاندامداری نورگیل دام – مازندران
دامداری سید جمال حسینی – اصفهاندامداری نورمندی – مشهد
دامداری سید حمید حسینی – شیرازدامداری نوروزی – مشهد
دامداری سید محمد علی حسینی – پسر سید علی – اصفهاندامداری نوری – تبریز
دامداری سید محمود بهشتی – خراسان جنوبیدامداری نوین – مشهد
دامداری سیدان – اصفهاندامداری نیا گاو گرجی 
دامداری سیدمهدی سید حسینی – پرمایه – کرماندامداری نیسان کشت – نیسانی – اصفهان
دامداری سیرجانی – نیشابوردامداری نیک – اصفهان
دامداری شاخص دام گواشیر – کرماندامداری نیکخو و شرکا – یالیان – قزوین
دامداری شارقی – شهرضادامداری نیکو دام الوند – قزوین
دامداری شاطریان – تهراندامداری نیکو شیر – مشهد
دامداری شاملی – اصفهاندامداری نیمه شعبان – اصفهان
دامداری شاه حسینی – گرمساردامداری و کشاورزی دهیران – اسلامشهر
دامداری شاه علایی – اصفهاندامداری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان- درجزین
دامداری شاه نظری – قهدریجاندامداری ورواز – گلستان
دامداری شایگان – تهراندامداری وزیری – تربت حیدریه
دامداری شبستان – رفسنجاندامداری وکیلی – رامونا – تهران
دامداری شرکت تعاونی گاو شیری ۲۰۰۲ سپیدان – شیرازدامداری ویرا بهپرور – تهران
دامداری شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید –دامداری هادیلو – زنجان
دامداری شرکت تعاونی پیشتاز دهنگ بستک – هرمزگاندامداری هاشمی لر – تبریز
دامداری شرکت کشاورزی و دامپروری ران – گرگاندامداری هامون سبز – تیران
دامداری شرکت کشت و صنعت رامیاران ارشید مهر – تهراندامداری هفت گل نوبران – کرمان
دامداری شرکت ۵۴دامداری هلشتاین مهیار ( نصیری ) – اصفهان
دامداری شرکت ارغوان دشت سپاهان – اصفهاندامداری هوشمند – یزد
دامداری شرکت ارگ دامپروران مهریز – یزددامداری یارمحمد ضرغامی – شیراز
دامداری شرکت ارم شیر دهرود – بوشهردامداری یاری – کردستان
دامداری شرکت اروم ملیکا شیر – ارومیهدامداری یداله عربیان – سمنان
دامداری شرکت اصفهان کشت – اصفهاندامداری یداله کیوانی – فشافویه
دامداری شرکت اگدامدامداری یداله مافی – قزوین
دامداری شرکت ایثارگران رعد نور – تهران – ورامیندامداری یزدانی – دولت آباد
دامداری شرکت ایران سرسبز ( اکبریان ) – اصفهاندامداری یگانگی – نیشابور
دامداری شرکت ایرسا – ورامیندامداری یگانه – مشهد
دامداری یوسفی – اصفهاندامداری یوسفی – بران شمالی

واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی اتحادیه تعاونی هلدینگ

  دامداری نوذریان
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهان دامداری نیسان کشت – اصفهان
تعاونی وحدت کرمان دامداری ورواز
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان همدان دامداری یوسفی – اصفهان
جهاد کشاورزی خوزستان دامداری  رحیم طاهری – اصفهان
هلدینگ شیر و گوشت پارس – بنیاد مستضعفان دامداری ۱۲۴ سپیدان صدر- فارس
شرکت تعاونی گاوداران گرگان ( روکت گلستان ) دامداری ابراهیم استخری – شیراز
شرکت تعاونی  گاوداران استان مرکزی دامداری ابریشمی – مشهد
شرکت تعاونی جهاد فارس دامداری ابن علی
شرکت تعاونی خدمات کشاورزی بهدام دهاقان دامداری ابویی یزد
شرکت تعاونی دامداران نائین دامداری احمدرضا جعفری – شیراز
شرکت تعاونی گاوداران گرمسار دامداری احمدی
تعاونی گاوداران شهرستان آباده دامداری اخوان حسینی – اصفهان
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور دامداری اخوان شجاعی – اصفهان
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد دامداری اروم ملیکا شیر (ارومیه)
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعتی دامپروری اصفهان دامداری اژدری – تبریز
  دامداری استخری شیراز
  دامداری اسفندیاری – برومند

واحد های تحت پوشش تامین اجتماعی

کشت و دامداری فکا -اصفهان دامداری اشرفی – تبریز
شرکت کشت ودام گلدشت نمونه دامداری اصغر امینی – اصفهان
شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر – تهران دامداری اصغر شیرزاد
  دامداری اصیل – شکرانی – اصفهان
  دامداری اقای شمس- خلجی

لیست مشتریان شرکت های خصوصی

واحد های تحت پوشش شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهانلیست مشتریان خصوصی 
دامداری اصفهان شیر – اصفهاندامداری شرکت آرین دام البرز
دامداری  ایران سرسبز – اصفهاندامداری شرکت آوین ژن – تهران
دامداری دکتر عابدی – اصفهاندامداری شرکت بهدام صنعت ری – تهران
دامداری فضیل – اصفهاندامداری شرکت پویش دامداران – کرمانشاه 
دامداری بخردی – اصفهاندامداری شرکت پویندگان – اصفهان
دامداری دکتر برجیان – اصفهاندامداری شرکت تاج محل – اراک
دامداری رفیعیان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی ایثار عطار – نیشابور
دامداری اخوان شجاعی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی بام سبز دامیاران جهانبین – شهرکرد
دامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهاندامداری شرکت تعاونی پرورشکاران – قزوین
دامداری علیرضا سلیمی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دامپروری بهدام هشتگرد
دامداری شیر و گوشت فوده سپاهان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دامداران جویای نام شاهدیه – یزد
دامداری کشت و دام پیمانی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دامداری صداقت – اصفهان
دامداری کشت و دام کشتکار – اصفهاندامداری شرکت تعاونی دشت کیان – فارس
دامداری مزرعه لورک – اصفهاندامداری شرکت تعاونی شیر افشان سوران – اصفهان
دامداری حقیقت نژاد – اصفهاندامداری شرکت تعاونی صدرا دامپرور – اراک
دامداری زارعی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی طلاچین پارس – ورامین
دامداری اصیل – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد
دامداری مهیار دشت – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور – نیشابور
دامداری رحمتی – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداری گلپا گلشن – گلپایگان
دامداری مهندسیه – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهان
دامداری کشاورز – اصفهاندامداری شرکت تعاونی کشت و دام نخل – یزد
دامداری نورمصفا – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران بهشیر ( لپوئی )
دامداری مهیار کشت اصفهان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران خمینی شهر – خمینی شهر
دامداری گلدشت علینقیان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران سنتی اصفهان
دامداری کوهسار و زرین دشت – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران صنعتی شاهرود – سمنان
دامداری نامفر – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداران گرگان – گلستان
دامداری امیدیان – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداری شیر افشان – همدان
دامداری دام زاد – اصفهاندامداری شرکت تعاونی گاوداری نوین پارس – شیراز
دامداری شریف – اصفهاندامداری شرکت تک نام – گلستان
دامداری پهلوان نژاد – اصفهاندامداری شرکت تلما دام گستر – مازندران
دامداری نوربخش – اصفهاندامداری شرکت تلیسه دام – نیشابور
دامداری حاج علیرضا علوی نیا – اصفهاندامداری شرکت تولیدی دشت کیمیا – اصفهان
دامداری جمالی فر – اصفهاندامداری شرکت چندمنظوره صادق – شیراز
دامداری قهاب – اصفهاندامداری شرکت دام طبیعت جنوب شرق – کرمان
دامداری شیر و گوشت خاتون ابادی – اصفهاندامداری شرکت حامی سرمایه -کشت صنعت فردوس – تهران
دامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهاندامداری شرکت دامپروری دانشمند – قم
دامداری فرهمند – اصفهاندامداری شرکت دامپروری سبزدشت نقش رستم – شیراز
دامداری قائم پور – اصفهاندامداری شرکت دامپروری نوین گلپرور خراسان
دامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهاندامداری شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباد
دامداری شیر و گوشت هرندی – اصفهاندامداری شرکت رضوان – قم
دامداری عسگری – اصفهاندامداری شرکت زاهد پارس – تهران
دامداری نصر – اصفهاندامداری شرکت زراعی و دامپروری زردوش بینالود – نیشابور
دامداری دهدشتی – اصفهاندامداری شرکت زرین دام پایدار تدبیر – اراک
دامداری اصفهان کشت – اصفهاندامداری شرکت سامان دام ایرانیان – اصفهان
دامداری بهاران – اصفهاندامداری شرکت سبز دشت خیام – مشهد
دامداری ابن علی (کشت و دام اخوان ابن علی) – اصفهاندامداری شرکت سپاهان گلدشت – اصفهان
دامداری اصغر امینی – اصفهاندامداری شرکت سجاد زوان – اصفهان
دامداری شیر و گوشت کوثر – اصفهاندامداری شرکت سرو دام قزوین
دامداری ایمان حر – اصفهاندامداری شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی – مشهد
دامداری دشت کیمیا – اصفهاندامداری شرکت سهامی زراعی تربت جام – خراسان رضوی
دامداری سید جلال حسینی – اصفهاندامداری شرکت سهامی زراعی گلپایگان – گلپایگان
دامداری فخاری – اصفهاندامداری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری پارس
دامداری صالح – اصفهاندامداری شرکت سهامی مزرعه نمونه – گلستان
دامداری علافچیان – اصفهاندامداری شرکت شهاب دام – همدان
دامداری رهنمایی – اصفهاندامداری شرکت شهاب دام (سوران) – نیشابور
دامداری زمانه – اصفهاندامداری شرکت شیر سازان درود(یوسفی) – مشهد
دامداری برمایه – اصفهاندامداری شرکت شیر و دام بنیاد مستضعفان
دامداری محمودیان ۲ – اصفهاندامداری شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاه
دامداری مرتضی جوانبخت – اصفهاندامداری شرکت شیر و گوشت موسی خانی – اصفهان
دامداری سانیان – اصفهاندامداری شرکت شیر و گوشت نیلوفر – اصفهان
دامداری رضا مهرابی – اصفهاندامداری شرکت شیردوشان – گلستان
دامداری کشت و دام لاله صدر – اصفهاندامداری شرکت فراسو جام پارس – تهران
دامداری ایروانی و حر – اصفهاندامداری شرکت فرآوری مواد پروتئینی – بهبهان
دامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهاندامداری شرکت قاضی و شرکا – اصفهان
دامداری شیربخت – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی دشت فیروزه – مشهد
دامداری کشت و دام کلاه قاضی – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامپروری کاوات روانسر – کرمانشاه
دامداری کاروانفرد – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامداری گلستان (برادران بابائی) – تهران
دامداری کردگاری – اصفهاندامداری شرکت کشت و دام آپیس اصفهان
واحدهای تحت پوشش بنیاد مستضعفاندامداری شرکت کشت و دام سرای احتشام (کشانی) – اصفهان
شرکت تلیسه نمونهدامداری شرکت کشت و دام قائم – اصفهان
شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارسدامداری شرکت کشت و دام گل کاج – اصفهان
شرکت کشاورزی فجر اصفهاندامداری شرکت کشت و دامداری گلشهر
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوجدامداری شرکت کشت و صنعت بهاره – اراک
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد ظفر – نیشابوردامداری شرکت کشت و صنعت زرین خوشه – اراک
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد قدس – نیشابوردامداری شرکت کشت و صنعت سبز مشیز – کرمان
شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرددامداری شرکت کشت و صنعت فدک قدر خراسان
شرکت مجتمع شیر و گوشت مهدشت دامداری شرکت کشت و صنعت فرخی روانسر- کرمانشاه
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباددامداری شرکت کشت و صنعت لبن – تهران
شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاهدامداری شرکت کشت و صنعت میثاق سبز
شرکت کشت و دام قیام اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس – شیراز
شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباددامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروی پگاه سلماس
شرکت مگسالدامداری شرکت کشت و صنعت هامون – کرمان
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان – نوین ملایر دامداری شرکت کوشا گستر – شاهرود 
شرکت شیر و دام بنیاد – واحد دام اصیلدامداری شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستاندامداری شرکت گل شیر – دامداری روبراهان – مشهد
شرکت کشت و صنعت دشت خرمدرهدامداری شرکت ماهان – اراک
شرکت دشت آذر نگیندامداری شرکت مجتمع تولیدی لبنیات پگاه تفت اسلامیه – یزد
شرکت تلیسه نمونه – واحد حسن آباددامداری شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد – قلعه گنج
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان  – واحد درجزیندامداری شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت جاوید – تهران
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان  – واحد قروهدامداری شرکت مجتمع گاو شیری طران زاده – مشهد
شرکت ایوان غرب ایلامدامداری شرکت محبوب امن خراسان – مشهد
واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی اتحادیه تعاونی هلدینگدامداری شرکت مدرن دام دشت فراژن – کردستان
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهاندامداری شرکت ممتاز شیر – ملایر
شرکت تعاونی وحدت کرماندامداری شرکت مهرگان – یزد
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان همداندامداری شرکت مهیار کشت – اصفهان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قزویندامداری شرکت نگین سبز ماکو – اردبیل
اتحادیه جهاد کشاورزی خوزستاندامداری شرکت نگین شیرآوران تفت – یزد
شرکت هلدینگ شیر و گوشت پارس – بنیاد مستضعفاندامداری شرکت نور آفرین – اراک
شرکت تعاونی گاوداران گرگان ( روکت گلستان )دامداری شرکت هلشتاین باغ – تهران – ورامین
شرکت تعاونی  گاوداران استان مرکزیدامداری شرکت یکتا فضل کویر – اصفهان
شرکت تعاونی جهاد فارسدامداری شریف – اصفهان
شرکت تعاونی خدمات کشاورزی بهدام دهاقاندامداری شریف – انگشترساز – اصفهان
شرکت تعاونی دامداران نائیندامداری شریفی – اصفهان
شرکت تعاونی گاوداران گرمساردامداری شریفی – یزد (زارچ)
شرکت تعاونی گاوداران شهرستان آبادهدامداری شریفیان – دولت آباد
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابوردامداری شفیع الدین ذوفقاری – اصفهان
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزددامداری شفیعی پور – اراک
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعتی دامپروری اصفهاندامداری شمس – تهران
واحد های تحت پوشش کمیته امداددامداری شمس – کندری
شرکت مجتمع کشت و دام امداد اصفهاندامداری شورچه – کرمانشاه
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزدامداری شهدای کیانی- دزفول
شرکت کشت و صنعت میثاق سبزدامداری شهرام- بهداروند
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراکدامداری شهریار سلیمانی – اصفهان
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت – اصفهاندامداری شهید اسدی طغیانی – اصفهان
واحد های تحت پوشش تامین اجتماعیدامداری شیخان – اصفهان
شرکت کشت و دام فکا -اصفهاندامداری شیخی – نیشابور
شرکت کشت ودام گلدشت نمونهدامداری شیر و دام کنگاور واحد ماهیدشت – کرمانشاه
شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر – تهراندامداری شیر و گوشت اخوان براهیمی – شهرضا
واحدهای تحت پوشش دانشگاه هادامداری شیر و گوشت ثمین – اصفهان
دامداری دانشگاه کشاورزی شیرازدامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهان – شهرضا
دامداری دانشگاه اهوازدامداری شیر و گوشت حاج همت – فارس
دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهان
دامداری دانشگاه آزاد سنندجدامداری شیر و گوشت سلطان محمدی – اصفهان
دامداری دانشگاه رازیدامداری شیر و گوشت عرب زاده – زیار
دامداری دانشگاه زنجاندامداری شیر و گوشت علیان – کاشان
دامداری دانشگاه کردستاندامداری شیر و گوشت کامیاب – شهرکرد
دامداری دانشگاه ایلامدامداری شیر و گوشت گلدشت علینقیان
دامداری دانشگاه آزاد کرمانشاهدامداری شیر و گوشت نصیری – اصفهان
دامداری دانشگاه بیرجنددامداری شیرازی – آباده
دامداری دانشگاه پردیس تهراندامداری شیرآوران جمالی – شیراز
دامداری دانشگاه خوراسگان – اصفهاندامداری شیربخت – نجف آباد
دامداری دانشگاه زابلدامداری شیرمحمد پاکباز – شبان – درود
دامداری دانشگاه شهرکرددامداری شیروگوشت خامه (دکتر مرتضوی) – اراک
دامداری دانشگاه شیرازدامداری شیری ایرانی – قم
دامداری دانشگاه صنعتی اصفهاندامداری شیری صنعتی علی اکبر صالحی – شیراز
لیست مشتریان خصوصی دامداری شیعه – شیراز
دامداری ابراهیم جعفری – فارسدامداری صادقی – اصفهان
دامداری ابن علی واحد ۲ – اصفهاندامداری صالح – اصفهان
دامداری ابوالفضل سلیمی – تبریزدامداری صالحی – قزوین
دامداری ابویی بوستان کویر – یزددامداری صالحی صفاری (چالتاسیان) – تهران – ورامین
دامداری احمدی نیا – اصفهاندامداری صالحی کاشمر – مشهد
دامداری امینی – زنجاندامداری صحرا و دام – مشهد
دامداری اوقاف یزد – یزددامداری صحرایی – تبریز
دامداری باقری – دولت اباددامداری صداقت – نیشابور
دامداری برادران مظفری – اراکدامداری صفاری – یزد
دامداری بهین تلیسه گلستان – گلستاندامداری صفاری تلیسه اصیل جهان(حصارک) – تهران – ورامین
دامداری ثانی آباد – یزددامداری صفایی مقدم و پسران 
دامداری ذبیح الله اینانلو – قزویندامداری صفری – فارس
دامداری رحیمی نژاد – ملارددامداری صفری – اصفهان
دامداری رسالت طوس – مشهددامداری صمیمی – تبریز
دامداری رویان دام اسپادانا – اصفهاندامداری صنعتی الهامی – خراسان شمالی
دامداری سجادی – سنندجدامداری صنعتی پاده – گلستان
دامداری سیدمحمدعلی حسینی قارنه – اصفهاندامداری صنعتی ستاره – شهرکرد
دامداری شاه محمدی – مبارکهدامداری صنعتی فرزاد استخری – شیراز
دامداری صالح – کاشمردامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهان
دامداری صبا – اراکدامداری صیانت آب و خاک – مشهد
دامداری صفاری – کرماندامداری ضابطی – مشهد
دامداری صفری – فارسدامداری ضمیری موسوی – مشهد
دامداری صنایع شیر گلچین لبن – نجف آباددامداری ضیایی – اصفهان
دامداری فتحعلی – قزویندامداری طالبی رحیمیان – نیشابور
دامداری قربانی – سبزواردامداری طاهری – تهران
دامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۱- ساوهدامداری طاهری – نیشابور
دامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۲ – شهریاردامداری طاهری فر – نیشابور
دامداری کشت و صنعت مزرعه برن- موسوی – ورامیندامداری طباطبایی – شاهرود
دامداری مازندرانی – گلستاندامداری طباطبایی و حیدری – سمنان
دامداری محسن عابدی – کرماندامداری طلا شیر کیان – سمنان
دامداری محقق و ملکی – اصفهاندامداری طوس زارع کمالی- مشهد
دامداری محمدحسین رشمی – یزددامداری طهماسبی پور – قزوین
دامداری محمدحسین عابدی – کرماندامداری طیاری – تبریز
دامداری محمدعلی اسلامی – یزددامداری طیبی – نیشابور
دامداری منصوری – بران شمالیدامداری طیبی – یزد – فراغه
دامداری مهر – شمسی خانی – سمناندامداری عباس منصوری – آباده
دامداری مهر ماندگار گلستان – گرگاندامداری عباس و حسین دهقان – یزد
دامداری نبی – اصفهاندامداری عباسپور
دامداری نجم – نظرآباددامدامری عباسی – تبریز
دامداری وفابی – شاهروددامداری عباسی – پاکدشت
دامداری هستی – قزویندامداری عباسی – مبارکه
دامداری هفت خوشه – قزویندامداری عباسی – مشهد
دامداری  حاجی  آبادی – نیشابوردامداری عباسی – ورامین
دامداری  طبس – خراسان جنوبیدامداری عباسی اصغر – بران شمالی
دامداری  مشهدی – اصفهاندامداری عبدالعلی دهقانیان – مرودشت
دامداری ۱۱۰محمدی – شیرازدامداری عبدالغفاری – تبریز
دامداری ١٢۴ سپیدان صدر – فارسدامداری عزت الله مسیبی
دامداری ابراهیم استخری – شیرازدامداری عزیززاده – اردبیل
دامداری ابراهیمی – زیاردامداری عزیزی – شاهرود
دامداری ابراهیمیان – خورزوقدامداری عزیزی – شیراز
دامداری ابریشمی – مشهددامداری عسگری نژاد (چرخکار) – مشهد
دامداری ابوتراب بخشی – شاهروددامداری عسگری – اصفهان
دامداری اتحاد ( برادران ابراهیمی) – سمناندامداری عسگری – کرمان
دامداری اجداد سپیدان کوثر – ابهردامداری عسگری نیا – گرمسار
دامداری اجداد سپیدان کوثر – کرمانشاهدامداری عطاردی – مشهد
دامداری اجداد ماهیدشت ( بوستان سرای دالاهو ) – کرمانشاهدامداری علاقه بندیان – کرج
دامداری احرار سپاهان – اصفهاندامداری علی استخری – شیراز
دامداری احمد رحمانی – مشهددامداری علی اصغر طاهرلو – تهران
دامداری احمدرضا جعفری – شیرازدامداری علی اکبر ابراهیمی – گلستان
دامداری احمدی-اصفهاندامداری علی دشتکی – مشهد
دامداری اخلاقی – البرزدامداری علی دهنوی – نیشابور
دامداری اخوان قربانی – تیراندامداری علی شفیعی – کرمان
دامداری اخوت نصر گلستاندامداری علی شیرزاد – اصفهان
دامداری اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خرم آباد – خرم آباددامداری علی کرد آبادی – اراک
دامداری اردستانی – ورامین – تهراندامداری علی مریدی – کرمان
دامداری ارسا شیر ( دکتر غفاری )دامداری علی مشهدی – اصفهان
دامداری اسکندر محمدی – شیرازدامداری علی مهدی آبادی – کرمان
دامداری اسکندر ولیخانی – نیشابوردامداری علیان – اصفهان
دامداری اسماعیل زاده – کرماندامداری علیخانی – فشافویه – تهران
دامداری اسماعیل زاده – مشهددامداری علیرضا آزاد مرزآبادی – اراک
دامداری اسماعیل طاهری – مشهددامداری علیرضا پزنده – اصفهان
دامداری اشراقی – بران شمالیدامداری علیرضا راد – ملایر
دامداری اشرفی – تبریزدامداری علیرضا سلیمی – اصفهان
دامداری اشکان طیور غرب – کرمانشاهدامداری علیرضا عرب احمدی – شاهرود
دامداری اصانلو – تهراندامداری علیرضا و مرتضی پورسخی – اصفهان
دامداری اصحاب – اصفهاندامداری علیزاده – تهران
دامداری اصغر امینی – اصفهاندامداری عمادی (شایان)- خورزوق
دامداری اصغر شیرزاد – اصفهاندامداری عیوضی – اردبیل
دامداری اصغر مشهدی – قهدریجاندامداری غایبی – گرمسار
دامداری اصلاح نژاد دام – یزددامداری غلامرضا حیدری – اصفهان
دامداری اصیل اصفهان – بران شمالیدامداری غلامرضا رحمانی – قاین نیشابور
دامداری افرند – شهرضادامداری فاتح فجر ( سپاه )
دامداری افق قلعه پارسیان – قزویندامداری فائضی پور – خاتون آباد
دامداری افق ماندگار راسخ جنوب شرق – سلطانی – کرماندامداری فتاحی – دولت آباد
دامداری اقا خانی – شهرضادامداری فخرآبادی – مشهد
دامداری اکبرزاده – تبریزدامداری فدک- رضایی – آمل
دامداری اکبری – اصفهاندامداری فدک – شیراز
دامداری اکبری – مبارکهدامداری فراپویان زرین سها – ورامین
دامداری اکبریان – شاهروددامداری فرادانه – شهرکرد
دامداری اکبریان – کرج دامداری فرامرزی – مشهد
دامداری المهدی – اصفهاندامداری فراهانی – شاهرود
دامداری المهدی – عرب – تهراندامداری فرح نیا ، ویدگا – تهران – ورامین
دامداری امامی – تبریزدامداری فردوس دام – گرمسار
دامداری امامیان – نیشابوردامداری فرزاد استخری – شیراز
دامداری امید – کرماندامداری فرزانه – ثامن- تهران
دامداری امیر – تهراندامداری فرشادی فر – قزوین
دامداری امیر حبیب الهی – تهراندامداری فرهمند – دشت گلستان شرق سها – اصفهان
دامداری امیران – اصفهاندامداری فریدنیا – مشهد
دامداری امیران – خوزستاندامداری فضل اله احمدی – اصفهان
دامداری امیرحسین محمدی – نیشابوردامداری فلاح وکیل گیلانی – قزوین
دامداری امیرحسین وکیل گیلانی – قزویندامداری فلاحت پیشه – کرج
دامداری امیرخسرو عرب پور – کرماندامداری فهرج – خیراندیش- یزد
دامداری امیری – سمناندامداری فیروزی – خرمدره
دامداری امین – اصفهاندامداری قادری – کرمان
دامداری امین مظاهری – اصفهاندامداری قاسمی – مشهد
دامداری امینی – اصفهاندامداری قاصدک – تهران
دامداری امینی – صائین قلعهدامداری قائم پور- اصفهان
دامداری امینی – فارسدامداری قدرتی – مشهد
دامداری امینی – کرمانشاهدامداری قربانپور – گلستان
دامداری اوقاف – اراکدامداری قربانی – اصفهان
دامداری ایزدخواست – افق- فارسدامداری قربانی – اصفهان
دامداری ایرج نوروزی – فارسدامداری قزوینی – اصفهان
دامداری ایروانی-حردامداری قصرالدشت پاکو – شیراز
دامداری ایزدی – اصفهاندامداری قطبی – روران اصفهان
دامداری ایزدی – تهراندامداری قلی زاده – گناباد
دامداری ایمان حر – اصفهاندامداری قنبری باورصاد
دامداری ایوان غرب – ایلامدامداری قهاب – اصفهان
دامداری آبادگران نوین فساراندامداری قهرمان آذر برزین – اراک
دامداری آدرشک – یزددامداری قیدرلو – بران شمالی
دامداری آذر یسار – تبریزدامداری کشت و صنعت رستن – کرج
دامداری آرزو سالمی یا لطفی – همداندامداری کشت و صنعت و دامداری کارشینا – زنجان
دامداری آرمان سبز دلسا – تهراندامداری کاخکی – مشهد
دامداری آریا ژنتیک دام و طیوردامداری کارخانه خوراک دام قائم (پارسی رنگ) – شیراز
دامداری آریا فر – نیشابوردامداری کارساز – مشهد
دامداری آستان قدس رضوی – دام سبکدامداری کاظم احمدپور – تبریز
دامداری آستان قدس رضوی  واحد ۱دامداری کاظمی – پاکدشت
دامداری آستان قدس رضوی اسفراین دامداری کاکاجان جعفری – لبرود – شیراز
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۲دامداری کاوندی – زنجان
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۳دامداری کبیری – تهران
دامداری آستان قدس رضوی واحد تربت حیدریهدامداری کرامت – ارومیه
دامداری آستان قدس رضوی واحد سرخسدامداری کربلایی – کرمان
دامداری آستان قدس رضوی واحد کنه بیستدامداری کرد بچه – البرز
دامداری آستان قدس رضوی هلدینگ دامپروری مزرعه نمونه دامداری کردگاری – اصفهان
دامداری آستانه – شیرازدامداری کرمی – کرمانشاه
دامداری آقابابایی – تهراندامداری کریمی – تهران – گلپایگان
دامداری آقایی – اصفهاندامداری کریمی – خمینی شهر
دامداری آلادشت – نیشابوردامداری کریمی – شهرری
دامداری آلونک دام – قمدامداری کریمی – قزوین
دامداری آنی پروار – همداندامداری کریمی ۱۱۰ – اصفهان
دامداری آوا – عرب لو – زنجاندامداری کریمیان – اصفهان
دامداری آوین دشت – قزویندامداری کشاورز – شیراز
دامداری آهنی – اصفهاندامداری کشاورز – مرودشت
دامداری باباقصابها – قزویندامداری کشاورزی ابراهیم آباد آرزوئیه – کرمان
دامداری باغبانی طرقبه – مشهددامداری کشاورزی دامداری شرکت زراعی دشت ناز
دامداری باقر پور – تهراندامداری کشاورزی سیرجان بنیاد 
دامداری باقر جعفری – شیرازدامداری کشاورزی مزرعه نمونه
دامداری باقری – SYNERGY – زرین شهردامداری کشاورزی و دامپروری صادقپور – قم
دامداری باقری – شیرازدامداری کشاورزی و دامپروری یاسوج
دامداری باوان کلهر – کرمانشاهدامداری کشاورزی و دامداری رشید فرخی – کرمان
دامداری بایندر معینیان – کرماندامداری کشت و دام اخوان ابن علی – اصفهان
دامداری بخشی – مشهددامداری کشت و دام امین ( شیر سویا ) – اصفهان
دامداری براتی – مشهددامداری کشت و دام آلتین – اصفهان
دامداری برادر – تهراندامداری کشت و دام بهتک – تهران
دامداری برادران ابویی (بهاردشت) – یزددامداری کشت و دام سعادت (سعادت خواه) – اصفهان
دامداری برادران برزگری – یزددامداری کشت و دام طه – گلستان
دامداری برادران خاوری – فارسدامداری کشت و دام عباسی – خوزستان
دامداری برادران رضایی – شیرازدامداری کشت و دام علیرضا کریمی پور – اصفهان
دامداری برادران رضایی (شهرکرد )۳دامداری کشت و دام کلاه قاضی
دامداری برادران زارع مهریز – یزددامداری کشت و دام کیمیا بهبود مهردشت- هسنیجه – اصفهان
دامداری برادران شرکت – مشهددامداری کشت و دام گلپا – اصفهان
دامداری برادران قانع – یزددامداری کشت و دام مهیار گستر – اصفهان
دامداری برادران مختاری – اصفهاندامداری کشت و دام وحش – ملک پور – جرقویه
دامداری برفرازی – مشهددامداری کشت و صنعت اجداد سپیدان – تهران
دامداری برکت – اردبیلدامداری کشت و صنعت اشراق – تهران
دامداری برمایه – اصفهاندامداری کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه
دامداری برومند – شیرازدامداری کشت و صنعت برکت – کردستان
دامداری بستان – نظرآباددامداری کشت و صنعت بیدمشک – مشهد
دامداری بنیاد تعاون زندان – تربت حیدریه – مشهددامداری کشت و صنعت پارسیا ژن – ملارد
دامداری به نژاد – اصفهان – شهرضادامداری کشت و صنعت پردیس توحید نوین – مشهد
دامداری بهار – محمود آباددامداری کشت و صنعت پردیس زاگرس- شیراز
دامداری بهار زنده رود – بهاران ۲ – اصفهاندامداری کشت و صنعت پیروز روز – اراک
دامداری بهبود شیمی کیمیاگران – قلعه شوردامداری کشت و صنعت دامپرور – لرستان
دامداری بهشتی – یزددامداری کشت و صنعت دهلق – مرکزی
دامداری بهگزین – اصفهاندامداری کشت و صنعت روزان – تهران
دامداری بهمن نژاد – مرودشتدامداری کشت و صنعت رویش طلایی (صباح) – گلستان 
دامداری بهمنی – زیاردامداری کشت و صنعت زاغری – اراک
دامداری بهین سیستم ورامین ( رضایی )دامداری کشت و صنعت زیباتپه کرمان
دامداری پارس بابکان – کرماندامداری کشت و صنعت شاخص گلهر
دامداری پارسه – شیرازدامداری کشت و صنعت شریف آباد – قزوین
دامداری پارسیس- حسینی- پاکروان – قزویندامداری کشت و صنعت علی – نیشابور
دامداری پاک شیر – تهران – ورامیندامداری کشت و صنعت فخر ایرانیان – تهران
دامداری پالیز چینه – شیرازدامداری کشت و صنعت فردوس – زنجان
دامداری پرواز – کرماندامداری کشت و صنعت کالا ژن 
دامداری پزشکی – قزویندامداری کشت و صنعت گلستان – نیشابور
دامداری پژمان محمودی – قزویندامداری کشت و صنعت موید – البرز
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۱ (سینا فن آوران ماندگار) – البرزدامداری کشت و صنعت میثاق سبز سپاهان – نجف آباد
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۲ (سینا فن آوران ماندگار) – البرزدامداری کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام – ماکو
دامداری پگاه سبز ادینه – ساوهدامداری کشت و صنعت و دامپروری آبیک – البرز
دامداری پگاه لرستان – لرستاندامداری کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان – همدان
دامداری پوریان – مشهددامداری کشت و صنعت و دامپروری مروارید ولایت دهدشت
دامداری پوریای ولی – اراکدامداری کلهر سپهر – کرمانشاه
دامداری پهلوان نژاد – نجف آباددامداری کورگه – کرمان
دامداری پیروز – یزددامداری کوهپایه – آباده
دامداری پیروزی – اصفهاندامداری کوهپایه (‌برادران غلامی) – سمنان
دامداری پیله وران-عسگریان – مشهددامداری کوهستانی – قم
دامداری پیوند خاوران – بیرجنددامداری کهنگی – اصفهان
دامداری تاجیک – ورامیندامداری کیانا – قم
دامداری تبرک (اخشان اخلمد) – مشهددامداری کیانی – خمینی شهر
دامداری تخت طاووس – شیرازدامداری کیمیا گران شمیم – همدان
دامداری ترابی – اصفهاندامداری کیمیا گران شمیم(طهماسبی) – همدان
دامداری ترکمان – ملارددامداری کیمیای کوهستان – شیراز
دامداری ترکی – اصفهاندامداری گاراژیان – نیشابور
دامداری ترکیان – درچهدامداری گاو شیری گرجستان – روزی طلب – گرجستان
دامداری تعاونی ۱۱۱ هجرت – کرمانشاهدامداری گاومیش داری اکبریان – اصفهان
دامداری تعاونی دامپروری دامدشت – یزددامداری گلدشت نقش جهان – برخوار
دامداری تعاونی دامی زراعی شهید آباد – فارسدامداری گلدشت نمونه
دامداری تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهاندامداری گلی – مشهد
دامداری تعاونی کشاورزی دامپروری رایحه پردیس – اراکدامداری گمرگان – ملارد
دامداری تقوی – قزویندامداری گودینی – کرمانشاه
دامداری تقی تاجیک – تهراندامداری گوهر لبن شیر کوه – یزد
دامداری تلیسه اصیل قوام آباد – شیرازدامداری لاله جین – همدان
دامداری تلیسه نمونهدامداری لایق- مشهد
دامداری تلیسه نمونه – واحد حسن آباددامداری لشگری
دامداری توانگر – زرین شهردامداری لطفی مرتضی و محمد – نیشابور
دامداری توکل – رفسنجاندامداری لگزیان – نیشابور
دامداری توکلی – اصفهاندامداری ماراسپر غم – کرمان
دامداری تولید و عمران کشاورزی (دشت) – نیشابوردامداری ماشاءالله خسروی – کرمان
دامداری تولیدی شیر و گوشت امینی – اصفهاندامداری مانا شیر کارنو – تبریز
دامداری تولیدی شیر و گوشت آرشام – فارسدامداری ماندگار – اصفهان
دامداری تیموری – تهراندامداری متحدی – شاهرود
دامداری جاودانی – فارسدامداری متقی – قزوین
دامداری جعفر جعفری – شیرازدامداری متین فر – اصفهان
دامداری جعفر سلیمانی – زنجاندامداری مجتمع پرورش گاو شیری خلیلی – یزد
دامداری جعفری – شیرازدامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت دامینه کوشک هزار – شیراز
دامداری جعفری پناه – نیشابوردامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت نمونه فارس – فارس
دامداری جلال هجری – رفسنجاندامداری مجتمع دام برتر – قزوین
دامداری جلالی – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری سنگسر – سمنان
دامداری جلالی – تهراندامداری مجتمع دامپروری ذوفقاری
دامداری جلیل پورسخی – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری قنواتی – قم
دامداری جم – قمدامداری مجتمع دامپروری کشاورز – اصفهان
دامداری جمالی فر – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری نظری – اردبیل
دامداری جمشیدی پور – البرزدامداری مجتمع دامداری و کشاورزی سید عظیم نصیری – تهران
دامداری جواد احمدی نیا – بران شمالیدامداری مجتمع دامدشت کاسپین – تهران
دامداری جواد زارعی – اصفهاندامداری مجتمع زمانه – اصفهان
دامداری جوانمردی – تبریزدامداری مجتمع سیلوایه – کرمانشاه
دامداری جوزستان بزرگزاد – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت احمدی – اصفهان
دامداری جوکار – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت اخوان حسینی – اصفهان
دامداری جهاد کشاورزی خوزستاندامداری مجتمع شیر و گوشت اسدی – مبارکه
دامداری جهاد کشاورزی فارس پردیس علی آباد کمین – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت اسماعیل زاده – اصفهان
دامداری جهان بین – شهرکرددامداری مجتمع شیر و گوشت اصفهان
دامداری جهان تلیسه دمانیا – زیاردامداری مجتمع شیر و گوشت آریا – مبارکه
دامداری جهان صالح – ارجمندی – ملارددامداری مجتمع شیر و گوشت بهدام – اصفهان
دامداری جیلان آباد- اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت تفت علی آباد – یزد
دامداری چگینی – قزویندامداری مجتمع شیر و گوشت ثمری – اصفهان
دامداری حاج ابراهیم (عنایت) مسیبیدامداری مجتمع شیر و گوشت حاتم – اصفهان
دامداری حاج اسدالله جعفری – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت خاتون ابادی
دامداری حاج اسفندیار حسن زاده – بوشهردامداری مجتمع شیر و گوشت دامدشت ساوه – اراک
دامداری حاج اسفندیار معافی – قزویندامداری مجتمع شیر و گوشت ذهتاب – اصفهان
دامداری حاج حسن طاهر آبادیدامداری مجتمع شیر و گوشت رایگان – شیراز
دامداری حاج حسین لطفی – نیشابوردامداری مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
دامداری حاج حسینی – مشهددامداری مجتمع شیر و گوشت سپهان – تهران
دامداری حاج رجبعلی حر – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت شهید محسنی – اصفهان
دامداری حاج قاسم امین – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت صادقی – اصفهان
دامداری حاج محمدرضا ارباب – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت صفایی – اصفهان
دامداری حاج همت داریونی – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت کالان – شیراز
دامداری حاجیاندامداری مجتمع شیر و گوشت کاوند – فارس
دامداری حبیب اله – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت کریمی – فارس
دامداری حبیب حسنی – زنجاندامداری مجتمع شیر و گوشت کشاورز – اصفهان
دامداری حبیبی چهاردانگه – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت کوثر – تیران
دامداری حسن آباد نمونه – دهاقاندامداری مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)
دامداری حسن حبیب اله – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت مهدی – اصفهان
دامداری حسن ذوالفقاری – همداندامداری مجتمع شیر و گوشت هرندی – اصفهان
دامداری حسن زاده – مشهددامداری مجتمع صنعتی علافچیان – اصفهان
دامداری حسن سلیمانی – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام علیان ۳ – زرین شهر
دامداری حسن عبدوست – سمناندامداری مجتمع کشت و صنعت بهستان کاشمر – مشهد
دامداری حسن کدخدایی – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۱ – لرستان
دامداری حسنعلی عباسی(اصغرآباد) – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۲ – لرستان
دامداری حسنعلی عباسی(گرگاب) – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خداداد – تهران
دامداری حسین پور – شیرازدامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خزاعی – مشهد
دامداری حسین دری – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی مراغه – تبریز
دامداری حسین رجبی – تبریزدامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری بهاران – اصفهان
دامداری حسین رستمی-شاهروددامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری دکتر محمد آشنا – نیشابور
دامداری حسین یزدانی – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری روانسر – کرمانشاه
دامداری حسینعلی پیشرو – شیرازدامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری شاهوردی ( بهاردشت) – لرستان
دامداری حسینی – فارسدامداری مجتمع کشت و دام اسدی – اصفهان
دامداری حسینی – کرج-البرزدامداری مجتمع کشت و دام اکبر زارعی ۱- اصفهان
دامداری حسینی نژاد – سمناندامداری مجتمع کشت و دام امداد اصفهان
دامداری حسینیان – شاهروددامداری مجتمع کشت و دام پاریاب – خوزستان
دامداری حشمت – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام پیمانی
دامداری حصومی –دامداری مجتمع کشت و دام دشتیران – اصفهان
دامداری حقگو – کرماندامداری مجتمع کشت و دام رسول زارعی ۲ – اصفهان
دامداری حقیریان – شیرازدامداری مجتمع کشت و دام عرفانی – اصفهان
دامداری حقیقت – همداندامداری مجتمع کشت و دام علیان – نجف آباد
دامداری حقیقی – تبریزدامداری مجتمع کشت و دام فتاحی – اصفهان
دامداری حکمت – سبزوار  (کرابی)دامداری مجتمع کشت و دام کشتکار
دامداری حمزه نجاتی – شیرازدامداری مجتمع کشت و دام مهدی احمدی  – بران شمالی
دامداری حمید سیاحی – خوزستاندامداری مجتمع کشت و صنعت توداک – همدان
دامداری حمید شمس – اصفهاندامداری مجتمع کشت و صنعت قدیری – شهرضا
دامداری حمید فرح بخش – کرماندامداری مجتمع کشت و صنعت محمد آباد – اراک ( سرافرازان سبز اراک )
دامداری حمیدرضا عاشقی – تهراندامداری مجتمع کشت و صنعت هلال – نیشابور
دامداری حمیدیهدامداری مجید اعظمی – نیشابور
دامداری حنایی کاشانی – مشهددامداری مجید عبدی – کرمان
دامداری خادم – شیرازدامداری محسن رحمتی – شهرضا
دامداری خادم – مشهددامداری محسن عابدینی – گلستان
دامداری خادمی – کرمانشاهدامداری محسن غلامی – مشهد
دامداری خراسانی – گلستاندامداری محسن فلاحی – مشهد
دامداری خلفی – زنجاندامداری محسن محمدی – شاهرود
دامداری خوش نواز – کرمانشاهدامداری محسنی – تهران
دامداری داریا هور – تهراندامداری محمد ابراهیمی – شاهرود
دامداری داش آقا – شاهروددامداری محمد حسن موسی زاده – مشهد
دامداری دام دوستان یافت آباد – تهراندامداری محمد شکوهی – قزوین
دامداری دام کیان گستر – تهراندامداری محمد صادق قربانیان – قم
دامداری دام گستران کویر – یزددامداری محمد مهدی منبع جود – تبریز
دامداری دامگاهان (مرصوص) – یزددامداری محمدحسن عابدی – کرمان
دامداری دامیار – کرماندامداری محمدحسین فنایی خداداد – قم
دامداری دامینه – سبزواردامداری محمدحسین مشهدی – قهدریجان
دامداری داوری – حبیب آباددامداری محمدرضا زارعی – اصفهان
دامداری داوری – دولت آباددامداری محمدرضا مسیبی
دامداری دراز گیسو – گرگاندامداری محمدرضا میرشمسی – یزد
دامداری درخشان – مشهددامداری محمدرضا و طاها – محمدی – شیراز
دامداری دشت ابرار – قمدامداری محمدزاده- طبس
دامداری دشت آذر نگین – تبریزدامداری محمدی – فردوس گنبد – گلستان
دامداری دشت سبز- دهقانیان -مرودشتدامداری محمدی – بران شمالی
دامداری دشت گل کردستان نوین ملایر – همداندامداری محمدی – شیراز
دامداری دشت گل کردستان واحد قروه – کردستاندامداری محمدی – نیشابور
دامداری دشتکی – نیشابوردامداری محمدی زاده – خوزستان
دامداری دکتر حسینی – شیرازدامداری محمود احمدی – اصفهان
دامداری دکتر خضری – شیرازدامداری محمود اعلایی – شهرکرد
دامداری دکتر شاکری – خمیندامداری محمود انتشاری – اصفهان
دامداری دکتر گلنار وکیل گیلانی – قزویندامداری محمود بابل خانی – اصفهان
دامداری دلاوری پور – یزددامداری محمود رحمتی – شهرضا
دامداری ده پرور – قمدامداری محمود مقراض گر – اصفهان – شهرضا
دامداری دهدشتی – شهرضادامداری محمودی – کرمان
دامداری دهقانیان – شیرازدامداری محمودی – یزد
دامداری دهکده آریا شیر – گلستاندامداری محمودیان – اردکان
دامداری دهکده شیر – قمدامداری محمودیان ۲ – شهرضا
دامداری دیلمی – گلستاندامداری مختاری – اصفهان
دامداری ذوالفقار مقصود لو – گلستاندامداری مختاری – اصفهان
دامداری ذوالفقاری – تویسرکان همداندامداری مختاری – نیشابور
دامداری راسپینا – اراکدامداری مداح – تربت حیدریه
دامداری رامیار – اصفهاندامداری مدبر کشت توس – خراسان رضوی
دامداری رامین میرزایی – کرماندامداری مرادخانی – اصفهان
دامداری رجبی و محمد زاده – شهریاردامداری مرادعلی  – هادی – دهنوی – نیشابور
دامداری رحمان شهابی – گلستاندامداری مرتضوی (رز بنفش)  – اصفهان
دامداری رحمت سعد آبادی – نیشابوردامداری مرتضی احمدی – اصفهان
دامداری رحیم طاهری – اصفهاندامداری مرتضی جوانبخت – گلپایگان
دامداری رحیم علی ممقانی – تبریزدامداری مرتضی حسینی – شهرکرد
دامداری رحیمی – اصفهاندامداری مرغاب (کاویش قدیم) – مشهد
دامداری رحیمی – اصفهاندامداری مرکز آموزش علمی کاربردی رسول اکرم – سمنان
دامداری رحیمی – شاهروددامداری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی – مشهد
دامداری رستاک سازان – مشهددامداری مرکز تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری رستم دام کوه نوردامداری مرکز تحقیقات گاودشت بابل – مازندران
دامداری رشدی لاله – تبریزدامداری مرکز ذخیره ژنی توران تیهو – شیراز
دامداری رشیدنیا – یزددامداری مزارع نوین ایرانیان – تهران
دامداری رضا خدابخشی – مشهددامداری مزرعه آموزشی گاودشت بابل – مازندران
دامداری رضا زاده – تهراندامداری مزرعه بز سانن شیمر – شاهرود
دامداری رضا کریمی – اصفهاندامداری مزرعه پرورش بز سانن – کرمان 
دامداری رضا مسیبی – اصفهاندامداری مزرعه تولید گوشت و شیر لطفی – شیراز
دامداری رضا مهرابی – اصفهاندامداری مزرعه سانن – اصفهان
دامداری رضانژاد – ورامیندامداری مزرعه سبز پدر – مرودشت
دامداری رضایی – تربت جامدامداری مزرعه سرو دشت شیروان – مشهد
دامداری رضایی – شهرضادامداری مزرعه شبان – تهران
دامداری رضایی – یزددامداری مزرعه ضرغامی – شیراز
دامداری رضوان – تبریزدامداری مزرعه غزال شریف آباد – مشهد
دامداری رضوی – شرین سخن – تربت حیدریهدامداری مزرعه کشاورزی دامپروری شاهین
دامداری رفیعی – دولت آباددامداری مزرعه کشت و صنعت بهزاد شهریارپناه – کرمان
دامداری رمضانی – اصفهاندامداری مزرعه محمودآباد – اصفهان
دامداری رمضانی – بویین زهرادامداری مسلم منصوری – آباده
دامداری روح الله طاهروند – همداندامداری مشرقی – گلستان
دامداری روز چنگ – نگین خورشید – مریواندامداری معرب – نیشابور
دامداری روشا مهر – جوکار – فارسدامداری معینیان – کرمان
دامداری روعان شیر – همداندامداری مغان
دامداری روغنی – اصفهاندامداری مفخم  ( دام برتر ) – مرکزی
دامداری زارع دهنوی – یزددامداری مقدم – شیراز
دامداری زارع زاده – یزددامداری مقصودی – البرز
دامداری زارع کمالی – مشهددامداری ممتاز – مشهد
دامداری زارع محمود ابادی – یزددامداری مناف نسب – رامسر
دامداری زارعی-مرودشتدامداری منبع جود – تبریز
دامداری زارعی – شیرازدامداری منت نیا – ایلام
دامداری زاینده رود – اصفهاندامداری منصور رهنمایی – اصفهان
دامداری زر دام – زیاردامداری منصوری – اصفهان
دامداری زراعی خضری – مشهددامداری منصوری – بران شمالی
دامداری زرائی – قمدامداری منصوری – حبیب آباد
دامداری زردشت شمسیه – نیشابوردامداری منصوری – نیشابور
دامداری زرین – زیاردامداری منوچهر حاج محمد علی – تهران
دامداری زرین دشت – بینالوددامداری موحد گستران جوین (کشت و صنعت جوین) – مشهد
دامداری زرین هیو – آبیکدامداری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری زندی پور – قزویندامداری موسی رهنمایی – اصفهان – شهرضا
دامداری ژنتیک دام – مشهددامداری موقوفات ملک واحد چناران – مشهد
دامداری سازمان نظام مهندسی فارسدامداری موقوفات ملک واحد فریمان – مشهد
دامداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی – تهران – ورامیندامداری موگویی – اراک
دامداری سالاری – کرماندامداری مهابادی – تهران
دامداری سامان کشت نصف جهان –دامداری مهدی خسرو جردی – سبزوار
دامداری سانیان (هاشمی سابق) – اصفهاندامداری مهدی علینقیان -اصفهان
دامداری سبحانی – نجف آباددامداری مهدی میرزاقا – ماهدشت
دامداری سبزعلی –دامداری مهر گوشت خان بابا – زیار
دامداری سپهری – کرماندامداری مهری- شهرکرد
دامداری سپید رود – گیلان (نوید مرغ)دامداری مهسا دام – ریجنی – کاشان
دامداری ستاره شرق – اصفهاندامداری مهندس جمشید فخاری – اصفهان
دامداری ستاری – تبریزدامداری مهندس کندری – اصفهان
دامداری سجاد توس – مشهددامداری میثاق همدان – همدان
دامداری سجاد گلدشت( مظاهری) – اصفهاندامداری میر هندی – کوهپایه
دامداری سرباز – مشهددامداری میرجهانی – اصفهان
دامداری سرخه دامدوش – گرمساردامداری میرعلی ملک – اصفهان
دامداری سرو زرع قزوین – قزویندامداری میرمحمد صادقی – اصفهان
دامداری سرهنگ مافی – قزویندامداری میرمیران – یزد
دامداری سعید جعفری – شیرازدامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهان
دامداری سعید مسیبی – اصفهاندامداری میلشبار – یزد
دامداری سلطانی – اصفهاندامداری میهن سبز – تیران
دامداری سلطانی – همداندامداری ناز مهریز – یزد
دامداری سلیم النفس – تبریزدامداری نامدار – بران جنوبی
دامداری سلیمان نژاد – نجف آباددامداری نبی زاده – تهران
دامداری سلیمی – شیرازدامداری نسیم برکت – به کاشت صنعت نور بامداد – تهران
دامداری سلیمیان – زرین شهردامداری نصر – اصفهان
دامداری سندباد خلیج فارس – گرجستاندامداری نصرالهی – تبریز
دامداری سنگ بست – مشهد – پروار بندیدامداری نصری – نجف آباد
دامداری سوران فاز۱ – مشهددامداری نعمت الهی – آباده
دامداری سوران فاز۲ – مشهددامداری نگین فلاورجان – فلاورجان
دامداری سها شیر – بران شمالیدامداری نمکی زاده – اصفهان
دامداری سهامی زراعی اسلام آباد- نیشابوردامداری نمونه اعلایی – اصفهان 
دامداری سهند اولدوز – تبریزدامداری نمونه طالقان – البرز
دامداری سیاوش دهقانیان – شیرازدامداری نوحی – ساوه
دامداری سید امیر مبارکی – نیشابوردامداری نوذریان – خوزستان
دامداری سید جلال حسینی – نیشابوردامداری نوربخش
دامداری سید جلال حسینی جلالیه – اصفهاندامداری نورگیل دام – مازندران
دامداری سید جمال حسینی – اصفهاندامداری نورمندی – مشهد
دامداری سید حمید حسینی – شیرازدامداری نوروزی – مشهد
دامداری سید محمد علی حسینی – پسر سید علی – اصفهاندامداری نوری – تبریز
دامداری سید محمود بهشتی – خراسان جنوبیدامداری نوین – مشهد
دامداری سیدان – اصفهاندامداری نیا گاو گرجی 
دامداری سیدمهدی سید حسینی – پرمایه – کرماندامداری نیسان کشت – نیسانی – اصفهان
دامداری سیرجانی – نیشابوردامداری نیک – اصفهان
دامداری شاخص دام گواشیر – کرماندامداری نیکخو و شرکا – یالیان – قزوین
دامداری شارقی – شهرضادامداری نیکو دام الوند – قزوین
دامداری شاطریان – تهراندامداری نیکو شیر – مشهد
دامداری شاملی – اصفهاندامداری نیمه شعبان – اصفهان
دامداری شاه حسینی – گرمساردامداری و کشاورزی دهیران – اسلامشهر
دامداری شاه علایی – اصفهاندامداری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان- درجزین
دامداری شاه نظری – قهدریجاندامداری ورواز – گلستان
دامداری شایگان – تهراندامداری وزیری – تربت حیدریه
دامداری شبستان – رفسنجاندامداری وکیلی – رامونا – تهران
دامداری شرکت تعاونی گاو شیری ۲۰۰۲ سپیدان – شیرازدامداری ویرا بهپرور – تهران
دامداری شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید –دامداری هادیلو – زنجان
دامداری شرکت تعاونی پیشتاز دهنگ بستک – هرمزگاندامداری هاشمی لر – تبریز
دامداری شرکت کشاورزی و دامپروری ران – گرگاندامداری هامون سبز – تیران
دامداری شرکت کشت و صنعت رامیاران ارشید مهر – تهراندامداری هفت گل نوبران – کرمان
دامداری شرکت ۵۴دامداری هلشتاین مهیار ( نصیری ) – اصفهان
دامداری شرکت ارغوان دشت سپاهان – اصفهاندامداری هوشمند – یزد
دامداری شرکت ارگ دامپروران مهریز – یزددامداری یارمحمد ضرغامی – شیراز
دامداری شرکت ارم شیر دهرود – بوشهردامداری یاری – کردستان
دامداری شرکت اروم ملیکا شیر – ارومیهدامداری یداله عربیان – سمنان
دامداری شرکت اصفهان کشت – اصفهاندامداری یداله کیوانی – فشافویه
دامداری شرکت اگدامدامداری یداله مافی – قزوین
دامداری شرکت ایثارگران رعد نور – تهران – ورامیندامداری یزدانی – دولت آباد
دامداری شرکت ایران سرسبز ( اکبریان ) – اصفهاندامداری یگانگی – نیشابور
دامداری شرکت ایرسا – ورامیندامداری یگانه – مشهد
دامداری یوسفی – اصفهاندامداری یوسفی – بران شمالی

خبره فی الإداره مع المدیرین

الریاده فی برامج إداره الثروه الحیوانیه