محصولات نرم افزاری

از ویژگی های نرم افزارهای مدیران

نامحدود گاو شیری
۳۸,۸۹۶,۰۰۰ تومان

۴۰۰ راس گاو شیری
۲۶,۷۴۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ راس گاو شیری
۴,۵۳۳,۱۰۰ تومان

پک کامل گاو شیری
با تخفیف ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۸۹۴,۵۰۰ تومان

نامحدود دام سبک
۲۷,۳۱۳,۰۰۰ تومان

۴۰۰ راس دام سبک
۱۹,۳۳۳,۶۰۰ تومان

۲۰۰ راس دام سبک
۵,۱۰۵,۱۰۰ تومان

پک کامل دام سبک
با تخفیف ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۷,۰۸۷,۰۰۰ تومان

قیمت تمام شده گاوشیری
۳۲,۵۳۲,۵۰۰ تومان

قیمت تمام شده دام سبک
۳۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان

تغذیه(دام سبک و سنگین)
۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

شبیه ساز رایان
۳۳,۱۷۶,۰۰۰ تومان

پروار بندی
۱۳,۶۲۷,۹۰۰ تومان

محاسبه سوابق ترکیب گله
۳,۸۶۱,۰۰۰ تومان

سم چینی
۳,۸۶۱,۰۰۰ تومان

ورم پستان
۳,۸۶۱,۰۰۰ تومان

نرم افزار باغ
۱۵,۸۷۳,۰۰۰ تومان

نرم افزار گلخانه
۱۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار زارعت
۱۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان

نرم افزار آبزیان
۱۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان

بسته نصب
۶۴۳,۵۰۰ تومان

ارتقا به نسخه تحت شبکه -دام شیری و سبک
۸,۷۲۳,۰۰۰ تومان

پک کامل کشاورزی
با تخفیف ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵۸,۲۰۱,۰۰۰ تومان

نرم افزار فرانگر
جهت اطلاع از قیمت با شرکت تماس بگیرید