محصولات نرم افزاری

از ویژگی های نرم افزارهای مدیران

نامحدود گاو شیری
۴۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ راس گاو شیری
۳۵,۳۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ راس گاو شیری
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

پک کامل گاو شیری
با تخفیف ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان

نامحدود دام سبک
۳۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ راس دام سبک
۲۵,۵۷۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ راس دام سبک
۶,۷۵۱,۰۰۰ تومان

پک کامل دام سبک
با تخفیف ۱۱۳,۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱۱۴,۷۴۶,۰۰۰ تومان

قیمت تمام شده گاوشیری
۴۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان

قیمت تمام شده دام سبک
۳۹,۷۳۳,۰۰۰ تومان

تغذیه(دام سبک و سنگین)
۲۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

شبیه ساز رایان
۴۳,۸۷۶,۰۰۰ تومان

پروار بندی
۱۷,۲۴۸,۰۰۰ تومان

محاسبه سوابق ترکیب گله
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان

سم چینی
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان

ورم پستان
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار باغ
۱۸,۲۵۴,۰۰۰ تومان

نرم افزار گلخانه
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار زارعت
۱۵,۲۹۴,۰۰۰ تومان

نرم افزار آبزیان
۱۵,۲۹۴,۰۰۰ تومان

بسته نصب
۸۵۱,۰۰۰ تومان

ارتقا به نسخه تحت شبکه -دام شیری و سبک
۱۱,۵۵۸,۰۰۰ تومان

پک کامل کشاورزی
با تخفیف ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶۶,۹۴۲,۰۰۰ تومان

نرم افزار فرانگر
جهت اطلاع از قیمت با شرکت تماس بگیرید