نرم افزار فاریا

توضیحات محصول

 

این نرم افزار امکان می دهد که دارندگان شیر دوش بوماتیک اطلاعات مربوط به دامها را از نرم افزار مدیران به دستگاه شیر دوش و اطلاعات شیر دوشیده شده دامها را به نرم افزار مدیران انتقال دهد و در نتیجه سیستم مدیریت دامپروری را با کمک اطلاعات ورودی از شیر دوش تکمیل نماید.

نحوه پیاده سازی سیستم شیر دوش قدیم در دامپروری قیام به صورت زیر بوده است :

نرم افزار فاریا مدیران

 

شمای جدید سیستم بعد از اجرای طرح به صورت زیر می باشد :

نرم افزار فاریا

تصاویری از نرم افزار شیر دوش (فاریا):

بخش مدیریت:

مدیریت فاریا

انتقال اطلاعات دامها از مدیران :

انتقال اطلاعات دامها از مدیران

انتقال اولیه شیر به نرم افزار مدیران

انتقال اولیه شیر به نرم افزار مدیران

شماره های تکراری در ندپ

شماره های تکراری در ندپ