نرم افزار کنترل ورم پستان

توضیحات محصول

نرم افزار کنترل ورم پستان

هدف از طراحی نرم افزار کنترل ورم پستان

· ثبت عملیات ویزیت و ترخیص دام های ورمی

· نرم افزار کنترل ورم پستان دام این امکان را به کاربر می دهد که اگر دامی در طی یک دوره درمان ، درمان نشد ، دوره درمان بعدی را شروع کند .

· کلیه تعاریف این سیستم قابل تغییر می باشد.

عملیات

عملیات مربوط به ویزیت

· ثبت تاریخ ورود به بهاربند ورمی ، جابجایی از بهاربند مبدا

· ثبت مشخصات دام ( بدن ، بهاربند ، ‌دوره شیرواری ، روزهای شیردهی و … )

· محاسبه وضعیت آبستنی ، تاریخ آخرین تلقیح ، تعداد تلقیح ، شیر آخر ، آخرین سماتیک سل کانت ، سماتیک سل کانت ماقبل آخر

صفحه اصلی نرم افزار ورم پستان

عملیات مربوط به درمان

ثبت تاریخ شروع درمان ،‌ وضعیت کارتیه ها ، بهاربند ، نوع درگیر ، مسئول درمان ، نوع درمان ، تاریخ خاتمه درمان ، جابجایی در بهاربند ورمی ها

 اطلاعات درمان ورم پستان

عملیات مربوط به ترخیص

· ثبت تاریخ ترخیص و محاسبه طول درمان

· برگشت دام به بهاربند قبلی

ویدیو محصول

یکی از نرم افزارهای جانبی نرم افزار مدیران است. برای وارد کردن اطلاعات دام مبتلا به

ورم پستان استفاده میشود. که تاریخ ورود به بهاربند و کارتیه های درگیر و … همه وارد میشوند.

در این بخش امکان حذف و اصلاح وجود دارد. در این برنامه اطلاعات تمام دامهایی که تا کنون به

ورم مبتلا شده اند را میتوانیم مشاهده کنیم.