همکاران افتخاری

 
نام شماره تلفن نوع همکاری محل ارائه خدمت
آقای مهندس محقق ۰۹۱۲۱۲۶۹۲۹۰ تحلیل اطلاعات – تحلیل گزارشها – کمک به بهبود مدیریت گله کل ایران – حضوری
آقای مهندس محمدی ۰۹۱۶۵۰۹۱۵۴۶ ساخت گزارش – آموزش نرم افزار – کار روی اطلاعات کل ایران – غیر حضوری
خانم مهندس وزیری ۰۹۱۳۱۶۶۶۹۹۲ ساخت گزارش – آموزش نرم افزار – کار روی اطلاعات کل ایران – غیر حضوری
آقای دکتر اخلاقی ۰۹۱۳۱۲۶۷۰۸۱ تحلیل اطلاعات – تحلیل گزارشها – تحقیق و توسعه – تغذیه و سم اصفهان
سرکار خانم علیشاهی ۰۹۱۵۶۱۱۲۱۶۳ قیمت تمام شده کل ایران
آقای مهندس صادقی ۰۹۱۹۳۴۵۷۲۳۷ مدیریت گله زنجان
آقای مهندس مولایی ۰۹۱۱۹۴۹۴۸۲۳ تغذیه- گزارش-آمار-قیمت تمام شده ساری- تهران
آقای مهندس سفیدکار ۰۹۱۳۲۱۳۴۹۹۲ مدیریت گله کل ایران
آقای مهندس صالحی ۰۹۱۳۳۸۰۲۵۷۴ قیمت تمام شده شهرکرد
آقای مهندس حبیبی ۰۹۱۸۹۱۲۹۳۴۸ مدیریت گله قم- همدان- کرمانشاه-لرستان- مرکزی
آقای مهندس توکلی ۰۹۱۲۸۸۱۹۹۰۶ مدیریت گله قزوین
آقای مهندس براتی ۰۹۱۳۲۳۱۸۴۵۰ تغذیه – مدیریت گله کل ایران
آقای مهندس ساکیان ۰۹۱۶۵۴۶۵۰۹۱ مدیریت گله کل ایران
خانم مهندس شمسی ۰۹۱۳۷۰۵۵۸۱۵ مدیریت گله کرمان
خانم مهندس ایرانپور ۰۹۳۶۹۳۴۳۶۰۳ مدیریت گله فارس
 آقای مهندس یاوری ۰۹۱۱۴۱۲۸۹۷۵ مدیریت گله کرمان- یزد – شیراز-بندرعباس-اصفهان
آقای مهندس حصومی ۰۹۳۶۶۲۶۰۹۸۱ مدیریت گله ( دام سبک ) کل ایران
آقای مهندس افشار ۰۹۱۲۲۴۱۵۹۲۰ مدیریت گله ( دام سبک ) زنجان
آقای مهندس شبگرد ۰۹۱۸۴۷۸۲۰۷۷ مدیریت گله کل ایران
  « شما هم به این لیست بپیوندید »

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری