همکاران افتخاری

 

نامشماره تلفننوع همکاریمحل ارائه خدمت
آقای مهندس محقق۰۹۱۲۱۲۶۹۲۹۰تحلیل اطلاعات – تحلیل گزارشها – کمک به بهبود مدیریت گلهکل ایران – حضوری
آقای مهندس محمدی۰۹۱۶۵۰۹۱۵۴۶ساخت گزارش – آموزش نرم افزار – کار روی اطلاعاتکل ایران – غیر حضوری
خانم مهندس وزیری۰۹۱۳۱۶۶۶۹۹۲ساخت گزارش – آموزش نرم افزار – کار روی اطلاعاتکل ایران – غیر حضوری
آقای دکتر اخلاقی۰۹۱۳۱۲۶۷۰۸۱تحلیل اطلاعات – تحلیل گزارشها – تحقیق و توسعه – تغذیه و سماصفهان
سرکار خانم علیشاهی۰۹۱۵۶۱۱۲۱۶۳قیمت تمام شدهکل ایران
آقای مهندس صادقی۰۹۱۹۳۴۵۷۲۳۷مدیریت گلهزنجان
آقای مهندس مولایی۰۹۱۱۹۴۹۴۸۲۳تغذیه- گزارش-آمار-قیمت تمام شدهساری- تهران
آقای مهندس سفیدکار۰۹۱۳۲۱۳۴۹۹۲مدیریت گلهکل ایران
آقای مهندس صالحی۰۹۱۳۳۸۰۲۵۷۴قیمت تمام شدهشهرکرد
آقای مهندس حبیبی۰۹۱۸۹۱۲۹۳۴۸مدیریت گلهقم- همدان- کرمانشاه-لرستان- مرکزی
آقای مهندس توکلی۰۹۱۲۸۸۱۹۹۰۶مدیریت گلهقزوین
آقای مهندس براتی۰۹۱۳۲۳۱۸۴۵۰تغذیه – مدیریت گلهکل ایران
آقای مهندس ساکیان۰۹۱۶۵۴۶۵۰۹۱مدیریت گلهکل ایران
خانم مهندس شمسی۰۹۱۳۷۰۵۵۸۱۵مدیریت گلهکرمان
خانم مهندس ایرانپور۰۹۳۶۹۳۴۳۶۰۳مدیریت گلهفارس
 آقای مهندس یاوری۰۹۱۱۴۱۲۸۹۷۵مدیریت گلهکرمان- یزد – شیراز-بندرعباس-اصفهان
آقای مهندس حصومی۰۹۳۶۶۲۶۰۹۸۱مدیریت گله ( دام سبک )کل ایران
آقای مهندس افشار۰۹۱۲۲۴۱۵۹۲۰مدیریت گله ( دام سبک )زنجان
آقای مهندس شبگرد۰۹۱۸۴۷۸۲۰۷۷مدیریت گلهکل ایران
آقای مهندس عبدالهی راد۰۹۱۵۳۷۷۳۷۸۲مدیریت گلهمشهد

« شما هم به این لیست بپیوندید »

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری