برنامه کلاسهای آموزشی

نام کلاس مدرستاریخساعتنوع کلاسلینک ورود به دوره وضعیت دوره متن دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری (جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دامپروری (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دامپروری( تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۷۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزارهای ترکیب گله/سم چینی/ورم پستانخانم گل آبادی/اقای
تیموری/خانم زمانی
۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار پروار بندیآقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۷/۲۷۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار نشده
نرم افزار تغذیهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۰۸/۱۸۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار نشده
نرم افزار کشاورزی(مقدماتی)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۱۵۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار نشده
نرم افزار کشاورزی(تکمیلی و رفع اشکال)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار نشده
نرم افزار قیمت تمام شدهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار نشده

نام کلاس مدرستاریخساعتنوع کلاسلینک ورود به دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری – جلسه تکمیلی خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری – جلسه تکمیلی خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری – جلسه تکمیلی خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گله خانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار دام سبک خانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری – جلسه تکمیلی خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگان ه دوره

لینک ورود به کلاسهای مجازی مدیران سال ۱۴۰۰

برای ثبت نام در کلاس روی لینک ثبت نام کلیلک کنید.

کلیه کلاسها بصورت رایگان برگزار می شود 

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مدیران تماس بگیرید.

شماره تماس : ۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳-۳۴۴۳۵۷۱۷-۰۳۱