برنامه کلاسهای آموزشی

نام کلاس مدرستاریخساعتنوع کلاسلینک ورود به دوره وضعیت دوره توضیحات دوره
نرم افزار کشاورزی
(جلسه اول)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شده در این کلاس با راه اندازی برنامه، ثبت اطلاعات اولیه و ثبت عملیات روتین و چگونگی برنامه ریزی های موجود در فارم آشنا می شویم. این کلاس برای مسئولان آمار و مدیران بخش کشاورزی می تواند کاربردی و موثر باشد.
نرم افزار کشاورزی
(جلسه دوم)
آقای مهندس تیموری-۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبه دلیل مشکل اینترنت برگزار نگردید و تاریخ جدید به زودی اعلام میشود در این کلاس با راه اندازی برنامه، ثبت اطلاعات اولیه و ثبت عملیات روتین و چگونگی برنامه ریزی های موجود در فارم آشنا می شویم. این کلاس برای مسئولان آمار و مدیران بخش کشاورزی می تواند کاربردی و موثر باشد.
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار های ترکیب گله – سم چینی –ورم پستان (۱ جلسه)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگانلینک دورهبرگزار شدهدر این کلاس با سه تا از برنامه های جانبی مدیران و نحوه کار کردن با آنها آشنا خواهیم شد.
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه اول)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهاین کلاس برای مدیران مالی و مسئولین مالی کاربردی است. بعد از اتمام کلاس دانشجویان قادر خواهند بود یک دوره مالی را به کمک برنامه محاسبه و در نهایت گزارشات مربوطه را بگیرند.
نرم افزار مدیریت تغذیه
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۱۵۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهاین کلاس برای مسئولان آمار و کسانی که با انبارخوراک رابطه مستقیم دارند کاربردی خواهد بود. در این جلسه با نحوه اضافه کردن خوراک به انبار و الارم های مربوط با این بخش، امکان ثبت جیره و کنسانتره ها و ثبت مصرف روزانه بهاربندها و همچنین با چگونه اضافه کردن سرک به جیره و پسماند بهاربند ها و نحوه ثبت آن آشنا می شویم.
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه دوم)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۲۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهاین کلاس برای مدیران مالی و مسئولین مالی کاربردی است. بعد از اتمام کلاس دانشجویان قادر خواهند بود یک دوره مالی را به کمک برنامه محاسبه و در نهایت گزارشات مربوطه را بگیرند.
نرم افزار پروار بندی
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری و آقای مهندس امامدادی۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر این جلسه از نحوه ثبت دام تا زمان خروج دام از فارم توضیح داده شده و با چگونگی ثبت هزینه ها طی دوره آشنا خواهید شد.
نرم افزار مدیریت گله دامپروری (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دامپروری( تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۷۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزارهای ترکیب گله/سم چینی/ورم پستانخانم گل آبادی/اقای
تیموری/خانم زمانی
۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار پروار بندیآقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۷/۲۷۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار تغذیهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۰۸/۱۸۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار کشاورزی(مقدماتی)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۱۵۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار کشاورزی(تکمیلی و رفع اشکال)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار قیمت تمام شدهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری (جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده

نام کلاس مدرستاریخساعتلینک ورود به دوره
نرم افزار کشاورزی
(جلسه اول)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار کشاورزی
(جلسه دوم)
آقای مهندس تیموری-۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار های ترکیب گله – سم جینی –ورم پستان (۱ جلسه)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰لینک دوره
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه اول)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت تغذیه
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۱۵۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه دوم)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۲۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار پروار بندی
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری و آقای مهندس امامدادی۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دامپروری (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دامپروری( تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۷۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزارهای ترکیب گله/سم چینی/ورم پستانخانم گل آبادی/اقای
تیموری/خانم زمانی
۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار پروار بندیآقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۷/۲۷۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار تغذیهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۰۸/۱۸۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار کشاورزی(مقدماتی)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۱۵۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار کشاورزی(تکمیلی و رفع اشکال)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار قیمت تمام شدهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری (جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰ لینک دوره

لینک ورود به کلاسهای مجازی مدیران سال ۱۴۰۰

جهت ثبت نام در کلاس روی لینک ثبت نام کلیلک کنید.

کلیه کلاسها بصورت رایگان برگزار می شود 

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مدیران تماس بگیرید.

شماره تماس : ۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳-۳۴۴۳۵۷۱۷-۰۳۱