مدیران

گزارشات ماشین آلات

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات ماشین آلات زراعی سوخت به تفکیک ماشین بین دو تاریخ ساعت کارکرد

Read More »

گزارشات کاشت و برداشت

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات کاشت و برداشت عملیات برداشت بین دو تاریخ به تفکیک محصول عملیات

Read More »

گزارشات افراد

با کلیک بر روی تصاویر، گزارشات نرم افزار زراعت را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات افراد کارکرد پرسنل بین دو تاریخ ساعت کارکرد پرسنل

Read More »
ليست منابع آب

گزارشات آبیاری

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات آبیاری لیست منابع آب عملیات آبیاری لینیر و سنتر بین دو تاریخ

Read More »