گزارشات ماشین آلات

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات ماشین آلات زراعی سوخت به تفکیک ماشین بین دو تاریخ ساعت کارکرد

Read More »

گزارشات کاشت و برداشت

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات کاشت و برداشت عملیات برداشت بین دو تاریخ به تفکیک محصول عملیات

Read More »

گزارشات افراد

با کلیک بر روی تصاویر، گزارشات نرم افزار زراعت را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات افراد کارکرد پرسنل بین دو تاریخ ساعت کارکرد پرسنل

Read More »
ليست منابع آب

گزارشات آبیاری

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات آبیاری لیست منابع آب عملیات آبیاری لینیر و سنتر بین دو تاریخ

Read More »