مدیران

القائمه الزبائن

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

الوحدات التی تغطیها الشرکه التعاونیه التعاونیه لمنتجی فهودات الصناعیین ومزارعیها فی أصفهان
أحرار سیباهان – أصفهان
اسفهان الاسد – اصفهان
شرکه إیران سوربس (اکباریان) – أصفهان
ألبان مزارع عبیدی – أصفهان
شرکه یکتا فضل کافیر – اصفهان
شرکه فکه – اصفهان
شرکه فاضل – اصفهان
حلبه مصارعه الثیران – اصفهان
الألبان – اصفهان
البان رافیان – اصفهان
الاخوان الالبان من  – اصفهان
مهندس الألبان الصناعیه محمود رحیم زاده – أصفهان
علی رضا سلیمی – اصفهان
شرکه فؤاد – اصفهان
یضاعف ویجبر الحیوانات – اصفهان
مجمع الأسمده – اصفهان
مزرعه لورک (جامعه اصفهان للتکنولوجیا) – اصفهان
سباق الألبان الحقیقه – اصفهان
السید زاری غداری زاری – أصفهان
تربیه الحیوانات الاصلیه – اصفهان
ألبان مغار دشت – أصفهان
ألبان الرعی – أصفهان
هندسه الألبان – أصفهان
مجمع تربیه الحیوان کشاورز – اصفهان
ألبان نورصفا – أصفهان
شرکه اصفهان ماهیار قشت – اصفهان
ألبان غولودشت ألبیناجیان – أصفهان
أبقار حشیشه الکوزار وزارین دشت – أصفهان
شرکه نفر – اصفهان
ألبان أومیدیان – أصفهان
الأبقار الحلوب – اصفهان
البان شریف – اصفهان
تربیه الماشیه – اصفهان
ألبان نوربخش – أصفهان
الحاج علی رضا الأفینیا – أصفهان
ألبان جمالیفر – أصفهان
الأبقار الحلوب – اصفهان
مجمع الحلیب واللحم خاتون العبادی – اصفهان
ألبان میلاد (غایم المحمد) – أصفهان
ألبان فرهماند – أصفهان
ألبان غیمبور – أصفهان
لحم اللبن و الجهنبانی – اصفهان
مجمع الحلیب واللحوم الهاراندی – اصفهان
ألبان أصغری – أصفهان
البان نصر – اصفهان
ماشیه دهداشتی – اصفهان
شرکه اصفهان للطبخ – اصفهان
المجمع الزراعی والحیوانی بهاهران – اصفهان
تربیه الحیوان لابن علی (زراعه و فخ اخو خان ​​بن علی) – اصفهان
اصغر امینی ألبان – اصفهان
مجمع حلیب الکوزار واللحوم – اصفهان
ألبان إیمان هور – أصفهان
شرکه توزیع کیمیا – اصفهان
بذور الألبان جلال حسینی – أصفهان
تربیه الحیوان لمهندس فخری – اصفهان
شرکه سیباهان جولدشت – اصفهان
البان صالح – اصفهان
المجمع الصناعی للفافان – اصفهان
إداره الثروه الحیوانیه – أصفهان

مجمع زمانه – اصفهان

تربیه الحیوان – اصفهان

الألبان المحمودیه ۲ – أصفهان

تربیه الحیوان مرتضى جافانباخت – اصفهان

مزرعه سنیان (الهاشمی السابق) – اصفهان

ألبان رضا مهربی – أصفهان

زراعه وصید لاله صدر – أصفهان

حسینی للحلیب واللحوم – اصفهان

مزرعه ألبان – أصفهان

القبعه الزراعیه والفخ – أصفهان

قافله الألبان – أصفهان

تربیه الحیوانات – اصفهان

الوحدات التی تغطیها مؤسسه مستضعفان

الزراعه وتربیه الحیوانات

مجمع مستشفى بیجین للحیوان

شرکه الزراعه والثروه الحیوانیه بینالود ظفر – نیشابور

شرکه دشت ناز لإنتاج المحاصیل

شرکه مشداش میلک وشرکاه

مجمع ابراهیم عباد الزراعی

مؤسسه الحلیب والثروه الحیوانیه فی مستسافران

شرکه الحلیب والألبان کانجافار – کرمانشاه

ثوره الماشیه

مؤسسه الحلیب والثروه الحیوانیه – وحده رحمت آباد

شرکه میجاسول

نوفین ملایر – همدان

مؤسسه الثروه الحیوانیه والثروه الحیوانیه – وحده الثروه الحیوانیه

مشاریع الزراعه والثروه الحیوانیه فی نیغنفام خوزستان

خورمدار صناعه محصول عادی

مزرعه أزار نیغن الحیوانیه

عینه هایفر – وحده حسن عباد

الزراعه وتربیه الحیوانات فی غولدیه کردستان

التعاونیه الزراعیه التعاونیه التعاونیات الزراعیه

شرکه أصفهان الموحده لصناعه الألبان الزراعیه التعاونیه

الوحده التعاونیه لکرمان

اتحاد الشرکات التعاونیه للمزارعین فی محافظه همدان

خوزستان الزراعیه الجهاد

شرکه جورجان التعاونیه (جولستان رخت)

شرکه ألبان التعاونیه بالمنطقه الوسطى

شرکه جهاد فارس التعاونیه

الشرکه التعاونیه للخدمات الزراعیه بمنطقه الدهان

شرکه دریدان ناین التعاونیه

شرکه جارمسار للألبان التعاونیه

أبایدا مقاطعه ماشیه تعاونیه

شرکه التعاونیه الزراعیه من مزرعه الألبان من نیشابور

المؤسسه التعاونیه الزراعیه التعاونیه فی یزد – یزد

 

الوحدات التی تغطیها لجنه الإغاثه

مصنع اسعاف اسعافان

الصناعه الزراعیه والزراعه

شرکه العهد الأخضر

شرکه سیباهان جولداشت اصفهان للإغاثه شرکه المحاصیل والصناعه

وحدات الضمان الاجتماعی

تربیه المارد تربیه الماشیه

التخصیم – اصفهان

سمند جولدامد شرکه صدام للمحاصیل

مدراء العملاء الخاصین

ألبان آنی برفار – همدان

مستشفى الحیوان مبارک قدس طبش

بجاح حامدان

تربیه الحیوان منوشهر الحاج محمد علی

الثروه الحیوانیه حسن آباد عینه

الماشیه المجنونه

خریم دهره ألبان

سلسله جبال خورام أباد – یزد

الثروه الحیوانیه أکبری

مجمع الحلیب واللحوم حسینی – اصفهان

طاهری للثروه الحیوانیه – نیشابور

دامیان کرمان

شرکه اسارارجران رعد نور

ألبان رضائی

شرکه بارس لتربیه الحیوانات

شرکه سیدفاد سیدز

شرکه جولبایجان الزراعیه

شرکه المغن للإنتاج الزراعی والحیوانی

شرکه بیتک

شرکه شرق الأزبرجان للثروه الحیوانیه

شرکه اراک للمحاصیل والصناعه

باها فارس صناعات المحاصیل وتربیه الحیوان

یازد العظیم

أبی کید
الزراعه وراشد الفرطرخی
الذبح والثروه الحیوانیه
زراعه ومحاصره
مخبز باغیربور
بوفالو دیری
ألبان لاله جین (السید میهری)
ماشیه شرقیه
الأبقار الحلوب
مجمع لیون وجوش فاردس
مجمع الزراعه والثروه الحیوانیه (
مجمع الغدیری الصناعی
مرکز راسول اکرم للعلوم التطبیقیه العلمیه
مزرعه لورک (جامعه اصفهان للتکنولوجیا)
منتجات الألبان
حسن محمدی (غداری محمدی مشهد)
شرکه تربیه الحیوان
قزم ذو الفقار لو
تافاکولی الالبان
تربیه الحیوان شاه علائی – اصفهان
إداره تحسین الإنتاج الحیوانى بجهاد أباد
الحلیب المتکامل واللحوم المرکزه – اصفهان
مجمع إنتاج الحلیب واللحم – أصفهان
نیسان الماشیه المحاصیل – اصفهان
الحلیب واللحوم السلطان محمدی – اصفهان
شرکه غیم الزراعیه التقلیدیه
ألبان الخیول
مصیده أسدی و فخ الحیوانات
ماشیه حلوب مالحه
شرکه الشهید اسدی للألبان
البان الحاج حاج قاسم امین
أمین دیری
شرکه اصفهان أبیس
ألبان سجاد جولاردشت (مظاهری)
شرکه سجاد زوان – اصفهان
شرکه اصفهان قتلت
ألبان مشا الله خسروی
شرکه اوکتوست للحیوان نصر جولستان
الخلیلی لألبان
شرکه غدام سان رای
الحاج اسد الله الجعفری – شیراز
مزرعه ألبان د. حسینی
تربیه الحیوان علی ویک – شیراز
مزرعه ألبان تافاک – شیراز
ألبان اسفندیاری – بوروماند
غوداری محمد زاده – خوزستان
الأبقار الحلوب
نحل ألبان نوزاریان
رحله الألبان (کرمان مستر شجاعی)
شرکه جولستان للزراعه والثروه الحیوانیه (بابائی اخوان)
کلیه الزراعه شیراز
شرکه شفشان للألبان التعاونیه
مزارع بابول جافداشت التعلیمیه
الماشیه التیموریه
عتبه الألبان
عزیز دیری
البان أمیری
تحالف الألبان (جماعه الاخوان المسلمین من الابراهیم)
جبل الثروه الحیوانیه (الأخوان غلامی)
تراث باطنی متکامل
تربیه الحیوانات بهزاد شهریرباناه – کرمان
شرکه خرمضاره للمحاصیل والصناعه
شرکه التعاونیه عطار عطار – نیشابور
شرکه برفور – یزد
ابو دوست سیمنان
ألبان السید غوربان بور
جمعیه الهلال الاحمر – نیشابور
شرکه المواشی والبارس
الاخوه الألبان زاری محرز – یزد
مجمع جافید الصناعی
شرکه ماهان آراک
شرکه نور غولبارفار خراسان لتربیه الحیوانات
تربیه الحیوانات صالحی وسفاری
تربیه الحیوان صالحی حصارک
نیجین جرین ماکو – شرکه أردبیل
مؤسسه التعاونیات للألبان – تربت حیدریه
ألبان سید حامد حامد حسینی
ألبان الحدید
شرکه المحاصیل والصناعه بحمون – کرمان
حبیب حسانی تربیه الحیوانات

تربیه الحیوانات الیزیدی – طهران
مجمع رافانسار – کرمانشاه
تربیه الحیوان السید حامد سیدانی – قزوین
شرکه نیلوفار للحوم واللحوم – اصفهان
مجمع الزراعه مستشفى حسنیجه للحیوان – اصفهان
ألبان شرزاد
تربیه الحیوان محمود احمدی – اصفهان
مزرعه ألبان صناعیه ألبان علی أکبر صالحی
شرکه سفیر خراسان الشعبیه
شرکه زاهد بارس
مصنع لزراعه الصنوبر
تربیه الحیوان محمد صادق غربان
شرکه الشهدى جرجاب
ألبان هولشتاین مهیار (ناصری)
مزرعه المعجنات
دیری نورماندی – مشهد

الحلیب المتکامل واللحوم سیباهان
اصناف وصناعات الایرانیین
تربیه الحیوانات المتکامله وتربیه الحیوانات – یزد
تولد الماشیه الحلوب
مجمع تربیه الحیوانات و الزراعه سید عظیم ناصری
شرکه صادق متعدده الأغراض – شیراز
شرکه المواشی التعاونیه
تربیه الماشیه
الرشیدیه – یزد تربیه الحیوانات
مزارع ألبان علی أکبر إبراهیمی
شرکه سیباهان جولدشت – اصفهان
تربیه الحیوان السید مهدی خسروجردی
عینه مزرعه مزرعه الشرکه
ألبان ملهمه صناعیه
الألبان هی روح الله
شرکه هولشتاین جاردن
الاخوه الألبان رضائی
ألبان رضا مزایبی
الحاج حسین لطفى ألبى – نیشابور
ألبان رضا خوداباخشی
ألبان سید جلال حسینی (نیشابور)
غلام رضا رحمانی – غاین نیشابور
تربیه الحیوان السید کرمات
حریر حریر – مشهد
زراعه وصناعه محیا
مزرعه الزرغمی
ألبان مزارع محمود
تربیه الحیوان غلام رضا حیدری – اصفهان
شرکه رزفان
مزرعه ماماجانی الحیوانیه – تبریز
تربیه الحیوان فی الموحات جوستاران جاو
شرکه دارلینج
شرکه جدول الاعمال
الثروه الحیوانیه بیندر
شرکه موسى خانی للحلیب واللحوم
شرکه أوروم میلکا شیر – أورمیا
غداری محمدی (نیشابور)
شرکه زردست شمسیه
ألبان علی رضا بیزاندی
تربیه الحیوان من أوقاف ممتلکات وحده فریمان
تربیه الحیوانات العبادی
داریا جاندى براذرز
البوم البطل عازار بارزین
شرکه خضراء من سهل الخیام
شرکه نور عفرین
منظف ​​الحلیب
عینه مزرعه ۱ وحده
وحده السرخس
عشرون وحده
وحده تربت حیدریه
وحده ۳ عینه مزرعه
التعاونی ۱۱۱ هجرا – کرمانشاه
السید مراد علی دهناوی – نیشابور
البحث والتطویر
شرکه لبنان للصناعات الزراعیه ، طهران
تربیه الحیوانات من ألکسندر فالی خانی – نیشابور
بذور الالبان محمود بهشتی
تربیه الحیوان حمید رضا أوشیغی (الحکومه)
شرکه الألبان سیار (یوسفى)
مزارع الالبان
شرکه فاروقیه فارم
شرکه بارس التجاریه
کینیدی المهندس
شرکه عرصه شیر (د. غفاری)
الحاج حسن طاهر العبادی تربیه الحیوانات
مزرعه الصفاری – یزد
الألبان حسین علی الرائده

الشافعی لصب تربیه الحیوان (اراک)
عیش العقبه
شرکه شهاب دام
تربیه الحیوانات محمد رضا میرشامسی – یزد
مجمع نازاری الحیوانی – أردبیل
شرکه میراجان – یزد
أمین (حلیب الصویا)
مزرعه المواشی فی محمود آباد
ما وراء کأس فارس – طهران
شرکه عازار یسار – تبریز
شرکه فدک قادر خراسان
هانا قاشانی الثروه الحیوانیه
قریه أریا أسد
شرکه کافیش
السید کیاههوسینی – مشهد
مزارع فرزاد کرافی – شیراز
زراعه وصید لاله صدر – أصفهان
گلستان زراعه الصناعه
الصناعات الثقافیه والتطبیقیه من کرمان
شرکه داغستان رضوی الزراعیه
شرکه تاج المحلیه – آراک
المحاصیل والصناعه
مجمع الأحمدی للحوم واللحوم – اصفهان
بابا علی دشتی
تربیه الحیوانات وتربیه الحیوانات
مستشفى باریاب الحیوان – خوزستان
تربیه المواشی
الزنبق المتزاید الأفعى الجرسیه
مجمع الغناتی لتربیه الحیوانات
شرکه شهاب دام – نیشابور
ألبان بجوز الهند – نیشابور
الماشیه الرائعه
شرکه فرهاد هاستجارد لتربیه الحیوانات
مزرعه کاکی للحیوانات – مشهد
الثروه الحیوانیه جاویدان
المزرعه الزراعیه مجمع ابان ۲ – لورستان
الماشیه البصریه – تبریز
تربیه الحیوان نعمه الله-عباده
تربیه الحیوان عباس المنصوری-عباده
شرکه کوبای – عباده
تربیه الحیوان للمسلم المنصوری-عباده
مستشفى مشهدی للحیوان – أصفهان
منتج الحلیب الإیرانی – قم
مجمع قزوین للماشیه
ألبان علی مریدی کرمان
بستان البرز
شرکه التعاونیه التعاونیه
مزرعه رامیار للحیوانات – اصفهان
الشیخ أصیل قمام عباد – شیراز
مزرعه الحیوانات الزراعیه التعاونیه – اراک
سورک دمدوش – جارمسار
الحلیب واللحم السمان
تربیه الحیوانات غلام عباس جهانبازی – اصفهان
محسن العبادی – کنداری
مستشفى سرجانی للحیوان – نیشابور
تربیه الحیوان لمهدی ده بارفار – قم
یوم صناعه المحاصیل والصناعات – آراک
فرزاد مرتضوی – اراک
تربیه الحیوانات من علی رضا – ملایر
ألبان الخیول
کیاانا للمواشی – قم
تربیه الحیوان حاجب ارباب – اصفهان
تربیه حیوان ریزجاناد
مزرعه تربیه المحاصیل
مجمع صدقی للحلیب واللحوم
ألیکساندر محمدی ألبان – شیراز
مستشفى نواهى الحیوان – ساوه
تربیه الحیوان محسن العابدین – کرکان
حلیب ولحم ناصری – أصفهان
مصنع لطفی للحوم و الحلیب – شیراز
کافند – مجمع فارس للحلیب واللحوم
شرکه سابا دشت – سوخ رستم – شیراز
تحمل الثروه الحیوانیه – اصفهان
شرکه ایرام لیون دهراد – بوشهر
تربیه الحیوان حاج اسفندیار حسن زاده – بوشهر
وضع السحلیه
الحلیب المتکامل واللحوم الحره – شیراز
زوج المواشی حسینی – ابن سید علی
تربیه الحیوانات هاشمی لار – تبریز
مجمع أصفهان للحلیب واللحوم
مجمع حلیب واللحاف صافعی – اصفهان
مزارع مهدی العبادی – کرمان
المزارع حسین رجبی – تبریز
تربیه الحیوانات محمد آباد (سارافازان جرین اراک) – اراک
مزارع مرتضوی – اصفهان
کریمی الحیوانات تربیه ۱۱۰ – اصفهان
سعید الجعفری – شیراز
تربیه الحیوان من اکباریان – شاهروود
مجمع المهدی – اصفهان
شرکه المزرعه التعاونیه لمنتجات الألبان ، سمیت باسم الشهدیه – یزد
ألبان أمیران – خوزستان
تربیه الحیوان جعفری جعفری – شیراز
تربیه الحیوان الدکتور خیزری – شیراز
مصدر حیوانی جود – تبریز
ثقافات مبارکه – کردستان
ألبان دیلیمى – على عباد کتول
ألبان جیده
حیوان حاجی العبادی – نیشابور
المزارع احمد رضا الجعفری – شیراز
البان عباس وحسین دهغان – یزد
بارس البستنه – شیراز
مدیر الثروه الحیوانیه – اصفهان
السید مصطفى زمانی (استأجر المواشی)
الحاج همت داریونی – شیراز
فخ اصدقاء المؤسس عباد – طهران
المزارع أمین مظاهری – اصفهان
شرکه المواشی جنوب شرق – کرمان
المهندس الاستشاری التقنی التعاونی رویان دام بینالدود – نیشابور
تربیه الحیوان لسید مهدی حسینی – کرمان
تربیه الحیوان علی مشهدی – اصفهان
مستشفى هسایین دورای الحیوان – اصفهان
بهاب مهابادی – طهران
جبل الماشیه – شیراز
مستشفى فریدنیا للحیوانات – مشهد
ألبان برویز أصغاری – شیراز
تربیه الحیوان – تبریز
تربیه شیجان للحیوانات – آراک
مزرعه خلیج سندباد – جورجیا
شرکه سیداجات للحیوان التعاونیه – اصفهان
تربیه الحیوان محمود اتششاری – اصفهان
ألبان محمود بابول خانی – أصفهان
تربیه الحیوان حامد شمس – اصفهان
ماشیه الماشیه – قزوین
تربیه الحیوان شهریار سلیمانی – اصفهان
یوسفی للثروه الحیوانیه – اصفهان
مزارع فتحى – دوله عباد
خسروودی تربیه المواشی – مشهد
السید محقق – ممثل
تربیه الماشیه کریمی
المزارع علی دیلاغانی-فارس
مستشفى فخر العبادی للحیوانات – مشهد
شرکه سبیید رود جیلان (نافید تشیکن غیلان)
حلیب وهاراندی لحوم
شرکه الجولار الزراعیه والصناعیه
تربیه الحیوانات فی شمس الخالجی
ألبان شهید أسدی (تقیّی – مالکی)

تربیه الحیوان ماجد عزامى – نیشابور
تربیه الماشیه
تربیه الحیوانات لمحمد إبراهیمی – شاهرود
الزراعه والصناعه النباتیه – نیشابور
مزرعه متحالفه – شاهروود
شرکه بکتاک
تربیه الحیوانات شمس – شوندری
تربیه مواشی الشیخ
تربیه الحیوان علی اکباریان
المواشی الدهنیه
یافد ابوی تربیه الماشیه
ضحیه تربیه الماشیه
مزارع الحیاه البریه – اصفهان
رحیمی جواد
تربیه حیوان یزدانی
تربیه المواشی فی أصغری – کرمان
تربیه الحیوان علی رضا ومورتزا بور ساخی
جامعه سنندج آزاد
تربیه الحیوانات من محمد زاده – تاباس
رانشینغ – تبریز
تربیه الماشیه هجریه
مربی الثروه الحیوانیه فی الشرق
المزارع حسن زاده مشهد
تربیه الماشیه المدقع – اصفهان
تربیه قاسمی للحیوانات
تربیه الحیوان نیجن فالافارجان
حضانه – مشهد
شرکه تربیه الحیوان إخوان – مشهد
مستشفى جیلان عباد للحیوان – اصفهان
جوکی فارمر
تربیه الحیوان من خودباخش – مشهد
تربیه الحیوان محمد حسن الموساد
تربیه الحیوان لشرکه کیان فارس التعاونیه
المزارع صفائی مقدم وأولاده
احتفالیه تربیه البقر یوم
تعاونیه شهیرود الصناعیه ألبان المزارعین
المزارع حبیب الله- طهران
تربیه الماشیه کریمی
شرکه المحاصیل الزراعیه فی إسلام أباد
علیان میلک ولحم
تربیه الحیوان امینی
تربیه الحیوان أکبر زاده
ألبان فرح – کرمان
شرکه عباد عباد أرزویه – قلعه الغانج
السید دشتدار
صیاد الألبان یا سیدی
تربیه فرحانی لتربیه الماشیه
سید کازرونی
المزارع حسین رستمی-شاهرود
ریزا کریمی ألبان
البان اشراکی البان اصفهان
المجمع الزراعی والحیوانی د. محمد أسنا – نیشابور
جامعه آزاد الإسلامیه فرع اراک
ألبان بوریان – مشهد
المزارعون التعاونیون الزراعیون فی محافظه همدان
شرکه احرار سیباهان
جولستان بادیغ
الشرکه ترعى الاقتصاد الرأسمالی
الصنف التعاونی ونخیل الماشیه – یزد ، محمد العبادی
عینه العجول
تربیه المواشی – یازد
تربیه الماشیه الحلوب – طهران
تربیه الحیوان احمد رضا الجعفری – شیراز
تربیه الحیوان لأخفان حسینی – أصفهان
تربیه الحیوان امین مظاهری – اصفهان
المزارع امینی محمود (فارس)
تربیه الحیوانات فی أغای – فلافارجان فی أصفهان
تربیه الحیوانات من العادش – نیشابور
مربی المواشی باقر الجعفری – شیراز
تربیه الحیوانات للاخوان المختاری
تربیه الحیوان بهزاد شهریار باناه – کرمان
دیری بارسیز – شیراز
برویز اصغاری – شیراز
تربیه الحیوان
طاجیک طاجیکی مزارع – طهران
مزرعه ألبان
مستشفى جیلان عباد للحیوان – اصفهان
تربیه الماشیه الألبان
تربیه الماشیه – قزوین
تربیه الحیوانات للحاج حسن طاهر العبادی
مستشفى الحاج عباد الحیوان – نیشابور
تربیه الحیوان لحسن سلیمانی – اصفهان
تربیه الحیوان حسین عشاب
المزارع حسین داری – اصفهان
المزارع الحسینی – ابن سید علی – أصفهان
حشمه مزارع – اصفهان
سباق تربیه الحیوانات الحقیقیه
تربیه الحیوانات من حامدان الحقیقه
تربیه الحیوان لحمید شمس – اصفهان
مربی المواشی – شیراز
تربیه المواشی
طبیب بیطری الدکتور جیلانی المحامی
مزارع رامزانی – بولین زهره
تربیه الحیوان منصور منصور
المزارع زر کمالی – مشهد
زاری فارمر – شیراز
الشرق الأقصى نجم البحر – اصفهان
تربیه الماشیه – تبریز
تربیه حیوانات السلیمی – شیراز
جولستان السندباد الخلیج الفارسی – جورجیا
یشمل تربیه الماشیه
تربیه الحیوان شهریار سلیمانی – اصفهان
تربیه الماشیه الشیرازی
تربیه الماشیه الشیعیه
تربیه المواشی – مشهد
تربیه المواشی – تبریز
مزرعه عباسی للحیوانات – خوزستان
المزارع علی دیلاغانی-فارس
تربیه الحیوان علی شیرزاد
مربی المواشی أصغر شیرزاد
تربیه الحیوان علی مشهدی – اصفهان
تربیه مواشی العمادی
مستشفى فریدنیا للحیوانات – مشهد
قوه الثروه الحیوانیه – مشهد
المزارع کاظم احمد بور – تبریز
تربیه الماشیه الحلوبه – اصفهان
تربیه الماشیه وصناعه مدینه مشهد (مشهد)
تربیه الحیوان من غولداش الانینغیان – اصفهان
تربیه المواشی – مشهد
تربیه الماشیه الماعز
تربیه الحیوان ماجد الشریفی – أصفهان
تربیه الحیوانات محمد علی دیلامی – علی عباد کتول
تربیه الحیوانات محمد مهدی جود – تبریز
تربیه الحیوان لمحمود علاء – شهریکورد
تربیه المواشی محمود أتاشاری – أصفهان
تربیه الحیوان مرکز بحوث الجهاد الزراعی – مشهد
مربی المواشی – فارس
تربیه الماشیه ممتازه
تربیه الحیوان من أوقاف ممتلکات وحده فاریمان
تربیه الحیوانات میر علی مالک
مرکز الثروه الحیوانیه لنبافی فارس
تربیه الحیوان لمرفأ مصفا – عنک خراط من اصفهان
المزارع الجدید مشهد
جید حلیب مربی الماشیه
یارمهماد زارغامی – شیراز
تربیه الحیوان یاد الله کافانی – الفاشفیه
تربیه مواشی الیوسفی – اصفهان
أزار نیجین بلاین – تبریز
هیئه الهندسه الزراعیه والموارد الطبیعیه فی طهران
شرکه سامان تراب الایرانیه – اصفهان
زراعه وصناعه مجمع سیباهان جولشاد ریلای – اصفهان
شرکه الجولار الزراعیه والصناعیه
شرکه اصفهان قتلت
شرکه الذبح التعاونی – اصفهان
شرکه تالسین بارس-فارامین
مزرعه یزید یزد الزراعیه التعاونیه
شرکه بارس التعاونیه – شیراز
شرکه المواشی جنوب شرق کرمان
شرکه الثروه الحیوانیه والزراعه من شیر ودشت جول کردستان
شرکه زاررین شرکه زارندیه اراک الزراعیه
شرکه الاستثمار والثروه الحیوانیه من بارس للحلیب واللحوم
شرکه الحلیب والثروه الحیوانیه من کانجافار – کرمانشاه
شرکه الفجر الزراعیه ، اصفهان
الحلیب واللحوم الغذائیه سیباهان – اصفهان
شرکه غازی وشرکاه – اصفهان
شرکه ابراهیم عباد الزراعیه
الشرکه الزراعیه وتربیه المواشی بقدود وحده القدس – نیشابور

شرکه زراعه وصید إحشام (الکاشانی) – أصفهان
بوریا فالی – شرکه أراک
شرکه خرمودار للزراعه والتکنولوجیا ، زنجان
شرکه شریف آباد الزراعیه والصناعیه
شرکه خرمودار للزراعه والتکنولوجیا ، زنجان
شرکه نحفر – اصفهان
شرکه نیجین شیرفان تافت – یزد
شرکه یکتا فضل کافیر – کاشان
شرکه فارزو بارس
زراعه وصید شرکه اصفهان
شرکه مالارد شیر لتربیه الحیوانات – طهران
شرکه یاسوج للزراعه والحیوان
تربیه الحیوانات وتربیه الحیوانات – خوزستان
شرکه اشراق الثقافیه والصناعیه – کرج
شرکه باجه همدان للمحاصیل والصناعه
مزارع دهدشت بیرل وتربیه الحیوانات
البان الأحمدی
التریخبه مشهد ألبان البستنه
ألبان بوریان – مشهد
حانه الألبان من الطاووس
البان الحاج همت دریونی – شیراز
زوج علی حسن علی عباسی (قرغام) – اصفهان
حمزه نجادی – مزرعه ألبان – شیراز
ماشیه الصحراء والثروه الحیوانیه – مشهد
مزرعه ألبان ملیئه بالنجوم – شهریکورد
البان عباس وحسین دهغان – یزد
قصر الدشت ألبان الحلب – شیراز
ألبان أراروزین هیرو – آراک
الماشیه فی الهیمالایا – شیراز
ألبان محمود بابول خانی – أصفهان
البان المنصوری – اصفهان
شرکه مزارع مهاباد للألبان – طهران
ألبان میلاد (غایم المحمد) – أصفهان
نیک دیری – ابارکوه یزد
عینه الصائغ
الخلیلی – مجمع زراعه یزد
مجمع لانتاج الحلیب واللحم من کشک – ألف شیراز
مجمع مزارع حیوانات المزرعه – نجف آباد ، أصفهان
مجمع حاتم للحوم واللحوم – اصفهان
مجمع سیباهان للحلیب واللحوم – طهران
مجمع الحلیب واللحم کالان – شیراز
مجمع مهدشتی – ساری للحلیب واللحوم
مجمع مراغه الزراعی – تبریز
مجمع ألتین ألمینتین
مجمع الفردوس الزراعی
شرکه مزارع إیرانیه جدیده
المعهد الوطنی لبحوث علوم الحیوان
شرکه ملایر الجدیده

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری