فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش فحلی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
ثبت پیش فرضهای لازم مربوط به عملیات فحلی(فحل یاب، نوع لیزابه، شرح فحلی و…)، ثبت فحلیهایی که منجر

به تلقیح نشدند بصورت فردی و جمعی، نکته: ثبت فحلی مشاهده شده که منجربه آبستنی بوده در قسمت تلقیح

امکان پذیر است.

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری