فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش فحلی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
ثبت پیش فرضهای لازم مربوط به عملیات فحلی(فحل یاب، نوع لیزابه، شرح فحلی و…)، ثبت فحلیهایی که منجر

به تلقیح نشدند بصورت فردی و جمعی، نکته: ثبت فحلی مشاهده شده که منجربه آبستنی بوده در قسمت تلقیح

امکان پذیر است.

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری