مدیران

معرفی نرم افزار باغبانی

سرور

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

بسته نرم افزاری باغبانی شامل نرم افزارهای سرور، مدیریت کاربران، کلاینت ، پشتیبان / بازیابی، ارسال اطلاعات (برای شرکتهای چند واحدی) وبخشهای مختلف باغبانی می باشد.

خصوصیت منحصر بفرد این نرم افزار این است که می توان حتی بر اساس یک تک درخت گزارش تهیه نمود و امکان گزارش سازی بصورت نامحدود در برنامه موجود می باشد که این امکان توسط بخش گزارش گیر / ساز رز امکان پذیر می باشد.

سرور

بخشهای مختلف نرم افزار باغبانی عبارتند از : 

تعاریف اولیه : 

در این بخش کاربر قادر است کلیه اطلاعات اولیه مورد نیاز سیستم را یک مرتبه تعریف نماید و بارها در بخشهای دیگر از آن استفاده نماید. این قسمت شامل تعریف موارد زیر می باشد :

•پیش فرضها : جهت سهولت ورود اطلاعات در بخشهای دیگر به کار می رود.

•عملیات : جهت تعریف یک عملیات و عملهای وابسته به آن  به کار می رود.

•باغ ها

•قطعات مرتبط به هر باغ

•افراد

•ماشین آلات

•ادوات اتصالی

•انواع درختان

•بذر

•منابع آب

•کود

•سم

•آفت

•علفهای هرز

•بیماری

•واحدهای اندازه گیری

تعاریف اولیه

شناسنامه درخت : 

•شناسنامه درخت : شامل اطلاعات شناسنامه ای درختانی که در ردیفهای مختلف هر قطعه از باغ قرار گرفته اند.

نهالستان : 

•عملیات روزانه نهالستان : کلیه عملیاتی که بصورت روزانه در بخش نهالستان انجام می شود در این قسمت ثبت می شود.

احداث باغ : 

•عملیات روزانه باغ : کلیه عملیاتی که برای احداث باغ انجام می شود در این بخش قابل ثبت می باشد.

عملیات روزانه : 

•عملیات روزانه : عملیات روزانه انجام شده روی درختان هر باغ بصورت  تکی ، بر اساس ردیف ،قطعه ، باغ و یا حتی چندین باغ قابل ثبت می باشد.

•عملیات روزانه به تفکیک باغ :تمامی عملیات انجام شده به تفکیک باغ ها قابل مشاهده و جستجو می باشد.

•عملیات روزانه به تفکیک قطعه : عملیات ثبت شده به تفکیک قطعات با امکان جستجو قابل دسترس می باشد.

•عملیات روزانه به تفکیک درختان : با انتخاب یک درخت کلیه عملیاتی که از زمان غرس نهال برای این درخت انجام شده قابل مشاهده و جستجو می باشد.

•عملیات روزانه به تفکیک اشخاص : با انتخاب شخص مورد نظر می توانید عملیاتی که توسط آن انجام شده را بررسی نمایید.

•عملیات انجام شده به تفکیک ماشین آلات : با انتخاب ماشین مورد نظر می توانید کلیه عملیاتی که توسط این ماشین در بخشهای مختلف انجام شده را بررسی و جستجو نمایید.

عملیات روزانه

ماشین آلات :  

•تحویل

•پارکینگ

•سوخت

•درخواست خدمات

•تعمیر ماشین آلات

•تعمیر ادوات

ماشین آلات

آزمایش :  

•درخواست آزمایش

•آزمایش محصول

•آزمایش آب

•آزمایش خاک

•توصیه کودی

آزمایش

شرایط جوی : 

•شرایط جوی

•وقایع

بازدید : 

•بازدید

آخرین وضعیت قطعات : 

•آخرین وضعیت قطعات : در این بخش خلاصه ای از آخرین عملیات روزانه  انجام شده  روی هر قطعه و اینکه هر عملیاتی اخیرا در کجا انجام شده به کار می رود.

ارسال اطلاعات : 

•تولید فایل خروجی از اطلاعات : این بخش مخصوص شرکتهای چند واحدی است که واحدها با استفاده از این بخش می توانند اطلاعات خود را برای دفتر مرکزی ارسال نمایند .خصوصیت قابل توجه این است که حجم فایل تولیدی به انداره ای کم است که از طریق اینترنت با سرعت پایین هم امکان ارسال وجود خواهد داشت.

ماژولهای سیستمی : 

•شروع / توقف سرور : این بخش توسط مدیر سیستم قابل استفاده می باشد برای زمانیکه بخواهد از راه دور به سرور دسترسی داشته باشد.

گزارش ساز : 

•گزارش ساز رز : برنامه ای برای ساخت و اجرای گزارشهای سیستم می باشد.

گزارشات ماشین آلات :

•اطلاعات پارکینگ به تفکیک ماشین بین دو تاریخ

•تحویل ماشین آلات به تفکیک ماشین بین دو تاریخ

•تعمیر ماشین آلات به تفکیک ماشین بین دو تاریخ

•ساعت کارکرد تراکتورها در محصولات مختلف

•سوخت به تفکیک ماشین بین دو تاریخ

•کارکرد ماشین آلات بین دو تاریخ

•کارکرد ماشین آلات بین دو تاریخ برای راننده مشخص

•کارکرد ماشین آلات بین دو تاریخ برای محصول مشخص

•کارکرد ماشین آلات بین دو تاریخ برای وسیله مشخص

•لیست ادوات اتصالی به ماشین

•لیست ماشین آلات

گزارشات افراد :

•ساعات کارکرد پرسنل در یک ماه مشخص

•کارکرد پرسنل بین دو تاریخ

•کارکرد پرسنل در یک ماه مشخص برای محصول مشخص

•لیست افراد

گزارش پرسنل

گزارشات آبیاری :

•عملیات آبیاری بین دو تاریخ

•کل میزان توزیع آب به تفکیک منبع

•کل میزان توزیع آب در یک ماه مشخص برای محصول مشخص

•کل میزان تولید آب به تفکیک منبع

•کل میزان تولید آب در یک ماه مشخص به تفکیک محصول

•لیست منابع آب

گزارش آبیاری

گزارشات کاشت و برداشت :

•عملیات برداشت بین دو تاریخ

•عملیات کاشت بین دو تاریخ

گزارشات سم پاشی و کودپاشی :

•لیست سموم

•عملیات سم پاشی بین دو تاریخ

•کل میزان سم مصرفی در یک ماه مشخص به تفکیک سم

•لیست کودها

•عملیات کوددهی بین دو تاریخ

•کل میزان کود مصرفی در یک ماه مشخص به تفکیک کود

•عملیات کود دهی بین دو تاریخ و روش خاص

گزارشات هرس :

•عملیات هرس بین دو تاریخ

گزارش هرس

گزارشات پیوند :

•عملیات پیوند بین دو تاریخ

گزارشات گلدهی :

•گلدهی بین دو تاریخ

سایر گزارشات :

•لیست آفت ها

•لیست انواع درخت

•لیست بذرها

•لیست بیماری ها

•لیست علفهای هرز

•لیست عملیات

•لیست قطعات

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری