فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری- بخش وقایع یکبار

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
ثبت اطلاعات مربوط به عملیاتی که در طول زندگی یک دام فقط یک بار اتفاق می افتد

(وزن از شیر گیری، قد و وزن تلیسه در اولین تلقیح و…)بصورت فردی و جمعی،

تعریف پیش فرضهای مربوط به این بخش در قسمت تعاریف برنامه

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری