فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری- بخش وقایع یکبار

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

ثبت اطلاعات مربوط به عملیاتی که در طول زندگی یک دام فقط یک بار اتفاق می افتد

(وزن از شیر گیری، قد و وزن تلیسه در اولین تلقیح و…)بصورت فردی و جمعی،

تعریف پیش فرضهای مربوط به این بخش در قسمت تعاریف برنامه

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Mb9kR/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری