مدیران

مقاله انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو (بخش دوم)

انتقال جنين به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مقاله انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو (بخش دوم)

آشنایی با  نرم افزار سیناماندگار

خلاصه مطلب زمان مطالعه تاریخ نام گردآورنده
آنچه در این مطلب خواهیم خواند شامل معرفی انتقال جنین به روش برداشت تخمک (opu) در گاو و  برتری این روش  نسبت به روش(ET) به همراه معرفی نرم افزار سینا ماندگار که توسط شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان جهت مدیریت تولید جنین طراحی شده، می باشد. ۵دقیقه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ معصومه حاتمی

کارشناس علوم دام

درحال کسب تجربه در زمینه فناوری اطلاعات مرتبط با علوم و فناوری های دامپروری (انتقال جنین و….)

 

در ادامه بحث اهمیت ثبت اطلاعات و گزارشگیری براساس این اطلاعات خام فرایند های تولید جنین در بخش اول به صحبت کردیم. حال شمارا با نرم افزاری که به شما امکان دستیابی به این موارد را می دهد، آشنا می کنیم.

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان پیشرو در تهیه نرم افزارهای دامپروری و کشاورزی با همکاری پژوهشکده سینا فناوران ماندگار  اقدام به تولید نرم افزار سیناماندگار جهت ثبت اطلاعات و مدیریت تولید جنین نموده و آماده همکاری با سایر پژوهشکده های تولید جنین به روش OPU می باشد.

 • صفحه اصلی نرم افزار

همانطور که در سمت راست می بینیم ثبت  تمامی وقایع و مراحل امکان پذیر می باشد.

مراحل ثبت شامل:

ثبت اطلاعات پایه :

 • لیست اشخاص
 • لیست مواد
 • لیست اسپرم ها
 • لیست پروتکل ها
 • مرجع هورمون تراپی
 • لیست دام ها

ثبت اطلاعات فرایند ها :

 • هورمون تراپی ها
 • OPU
 • IVM
 • IVF
 • IVC
 • لیست و انبار جنین
 • فروش

 

گزارش گیری ها :

 • خروجی اکسل عملیات دام
 • خروجی اکسل لیست دام
 • انواع گزارشات مدیریتی و تحلیلی

 

 • صفحه ورود اطلاعات :

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو  

 • صفحه کنترل اطلاعات یک دام:


 • بخش ورود اطلاعات مربوط به OPU

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

 • نمونه گزارشات تهیه شده جهت کنترل عملکرد پرسنل و فعالیت ها
 • گزارش عملکرد پرسنل اپوکننده

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

 • دستور

SELECT [کد اپوکار],STR(100.00*CONVERT(INT,[تعداد تخمک استحصالی])/CONVERT(INT,[تعداد کل فولیکول]),۵,۲)[درصد] ,[تعداد اپو],
[تعداد گاو اپو شده],[تعداد کل فولیکول],[تعداد تخمک استحصالی]
FROM(SELECT OPUPCode[کد اپوکار],
(SELECT PName FROM Personels WHERE PCode=OPUPCode)[اپوکننده],
COUNT(P.MSeq)[تعداد اپو],
(SELECT COUNT(1) FROM (SELECT COUNT(1)[A] FROM [Master] WHERE MSeq IN
(SELECT MSeq FROM OPU WHERE OPUPCode=P.OPUPCode)                                  GROUP BY Serial) K )[تعداد گاو اپو شده],
SUM(LeftOvary+RightOvary)[تعداد کل فولیکول], SUM(ISNULL(IVM.EEC,0))[تعداد تخمک استحصالی]
FROM OPU P LEFT JOIN IVM ON IVM.MSeq=P.MSeq
GROUP BY OPUPCode ) MH

 • گزارش عملکرد پروتکل های هورمون تراپی

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

 • جدول متنی عملکرد پروتکل های هورمون تراپی

 

بازدهی پروتکل های مربوط به هورمون تراپی
کد
هورمون
تراپی
روش
هورمون
تراپی
تعداد
استفاده
تعداد
گاو
LL ML SL LR MR SR Total
CL
EEC CC D3 Morola تعداد
جنین
۰ DFA ۲ ۲ ۵ ۱ ۰ ۳ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ۱ ۴۳ ۴۲ ۵۴ ۹۱ ۸۴ ۵۹ ۱۱۴ ۸۳ ۴۹ ۲۶۲ ۲۳۱ ۱۳۳ ۷۹ ۱۲
۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۴ ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ ۶ ۶ ۶ ۹ ۲۵ ۲۳ ۷ ۳ ۰
۱۱ ۱۳۰ ۸۰ ۳۹ ۶۳ ۲۱۳ ۱۵۷ ۷۵ ۲۳۲ ۱۳۲ ۷۷ ۴۶۷ ۴۱۹ ۱۹۷ ۱۲۷ ۲۲
۱۲ ۱۱۰ ۳۱ ۱۷ ۱۹ ۵۳ ۴۵ ۳۲ ۵۴ ۵۴ ۱۷ ۱۷۹ ۱۶۲ ۷۹ ۵۳ ۸
۲۱ ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۴ ۴ ۲ ۲ ۰
۲۲ ۱۳ ۱۱۳ ۲۷ ۱۸۵ ۳۷۰ ۲۰۳ ۱۹۰ ۳۸۵ ۲۰۱ ۱۸۹ ۹۲۰ ۸۲۹ ۵۹۴ ۴۳۱ ۷۳

 

 • دستور

SELECT MRHTCode[کد هورمون تراپی],
(SELECT MRHTName FROM M_RefHT WHERE MRHTCode=H.MRHTCode)[روش هورمون تراپی],COUNT(H.MSeq)[تعداد استفاده],
(SELECT COUNT(1) FROM (SELECT COUNT(1)[A] FROM [Master] WHERE MSeq IN
(SELECT MSeq FROM M_HT WHERE MRHTCode=H.MRHTCode) GROUP BY Serial) K )[تعداد گاو],
SUM(ISNULL(LL,0))[LL],
SUM(ISNULL(ML,0))[ML],
SUM(ISNULL(SL,0))[SL],
SUM(ISNULL(LR,0))[LR],
SUM(ISNULL(MR,0))[MR],
SUM(ISNULL(SR,0))[SR],
SUM(ISNULL(CLL+CLR,0))[Total_CL],
SUM(ISNULL(EEC,0))[EEC],
SUM(ISNULL(CultCount,0))[CC],
SUM(ISNULL(Shared_D3,0))[D3],
SUM(ISNULL(Morola,0))[Morola],
COUNT(F.MSeq)[تعداد جنین]
FROM M_HT H LEFT JOIN OPU O ON H.MSeq=O.MSeq LEFT JOIN IVM M ON O.MSeq=M.MSeq
LEFT JOIN M_IVC C ON C.MSeq=M.MSeq LEFT JOIN D_Freez F ON F.MSeq=C.MSeq
GROUP BY MRHTCode
ORDER BY MRHTCode

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری