دیتاهای مدیران پایه تحقیقات کلان کشور

ديتاهاي مديران پايه تحقيقات كلان كشور

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

دیتاهای مدیران پایه تحقیقات کلان کشور

یکی از وظایف شرکت مدیران پشتیبانی مشتریان عزیز در خصوص نیازهای اطلاعاتی است. مراکز تحقیقاتی کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از منابع اطلاعاتی بهره مند می گردد. در این راستا دیتاهای یکپارچه در نرم افزار مدیران بهترین فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی را در اختیار محققان کشور قرار می دهد.

بخش دوم یک تحقیق قابل اطمینان الگوریم های گزارش سازی می باشد که تسلط بر آنها در دوره های آموزشی مدیران و یا فیلم های آموزشی تدریس می گردد.

کلیه سازمان ها و مراکز تحقیقاتی می توانند نیاز خود را برای حصول از الگوریتم های صحیح را به شرکت مدیران اعلام و نتایح آن را به صورت قابل اجرا در کلیه دامداری ها تحویل بگیرند. نمونه ای از درخواست موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به صورت پیوست ارائه گردیده است.

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به عنوان موسسه ملی و مرجع در امر تحقیقات دام، طیور و زنبور عسل در کشور، در اجرای طرح های تحقیقاتی نقشی راهبردی و هدایت گرانه دارد. فعالیت تحقیقاتی موسسه عمدتاً در گرایش های مختلف علوم دامی شامل تغذیه و فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد، سیتوژنتیک و بیوتکنولوژی، فراوری تولیدات دامی و حشره شناسی می باشد.

آقای دکتر نوبری فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۱ و در حال حاضر از اعضاء هیئت مدیره مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ( زیر نظر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ) در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد دام در حال تحقیق و پژوهش می باشد.

در راستای پروژه های تحقیقاتی این موسسه آقای دکتر نوبری جهت تجزیه تحلیل مدیریتی ژنوتیپ های مختلف گاوهای شیری طی نامه ارسالی درخواست گزارش جهت استخراج داده های گاوداری را داشته که بخشه کوچکی از گزارش در زیر آمده است.

 

دیتاهای مدیران پایه تحقیقات کلان کشور

 

دستور گزارش به شرح زیر می باشد:

select

R1.serial,R1.Father as [پدر],R1.Tmom  as [مادر],GSSir_RegF as [ پدر بزرگ پدری],GDam_Sire as [مادر بزرگ پدری],R2.tmom as [مادر بزرگ مادری],R2.Father As [پدر بزرگ مادری], R1.body as [شماره بدن],R1.BDate as [تاریخ تولد],R1.Blood as [خلوص خونی],C.DateTalghih as [تاریخ  اخرین تلقیح],T.SpermNum as [شماره اسپرم],C.ZDate as [تاریخ اخرین زایش],Z.ZTime as [ساعت زایش ], Z.Milkperiod as [شکم زایش],Z.Zsituation as [وضعیت زایش],Z.BrithKind as [تعداد قل],Z.ZComment as [شرح زایش],B.PEar as [گوش گوساله],B.Serial as [سریال گوساله],b.Sex as [جنس گوساله],C.DryStartDate as [تاریخ اخرین خشکی], Meture.MValue as [وزن۱], T11.T1  as [تاریخ وزن۱], T11.Mv2  as [وزن۲], T11.T2  as [تاریخ وزن۲], T11.Mv3  as [وزن۳], T11.T3  as [تاریخ وزن۳],    T11.Mv4  as [وزن۴] ,T11.T4  as [تاریخ وزن۴], T11.Mv5  as [وزن۵], T11.T5  as [تاریخ وزن۵], T11.Mv6  as [وزن۶], T11.T6   as [تاریخ وزن۶],     T11.Mv7  as [وزن۷], T11.T7  as [تاریخ وزن۷], T11.Mv8  as [وزن۸], T11.T8  as [تاریخ وزن۸],FirstRec.MilkAmountSum as [شیر۱], R11.R1   as [تاریخ رکورد۱], R11.m2  as [شیر۲], R11.R2   as [تاریخ رکورد۲],R11.m3  as [شیر۳], R11.R3   as [تاریخ رکورد۳],       R11.m4  as [شیر۴],R11.R4  as [تاریخ رکورد۴], R11.m5  as [شیر۵], R11.R5   as [تاریخ رکورد۵], R11.m6  as [شیر۶], R11.R6  as [تاریخ رکورد۶],       R11.m7  as [شیر۷], R11.R7  as [تاریخ رکورد۷],R11.m8  as [شیر۸], R11.R8  as [تاریخ رکورد۸],Talghih.TNum as [نوبت تلقیح۱] ,Ta11.Ta1 as [تاریخ تلقیح۱], Ta11.TD2 as [تلقیح تاریخ۲], Ta11.Ta2 As [تاریخ تلقیح۲], Ta11.TD3 as [نوبت تلقیح۳], Ta11.Ta3 As [تلقیح تاریخ۳],Ta11.TD4 as [نوبت تلقیح۴], Ta11.Ta4 As [تلقیح تاریخ۴], Ta11.TD5 as [نوبت تلقیح۵], Ta11.Ta5 As [تاریخ تلقیح۵], Ta11.TD6 as [نوبت نلقیح۶], Ta11.Ta6 As [تاریخ تلقیح۶], Ta11.TD7 as [نوبت تلقیح۷], Ta11.Ta7 As [تاریخ تلقیح۷] ,Ta11.TD8 as [نوبت تلقیح۸], Ta11.Ta8 As [تاریخ تلقیح۸],CaseHistory.Resone as [دلیل ویزیت۱] ,CasH11.CasH1 as [تاریخ ویزیت۱], CasH11.Res2 as [ویزیت تاریخ۲], CasH11.CasH2 As [تاریخ ویزیت۲], CasH11.Res3 as [دلیل ویزیت۳], CasH11.CasH3 As [ویزیت تاریخ۳],CasH11.Res4 as [دلیل ویزیت۴], CasH11.CasH4 As [ویزیت تاریخ۴], CasH11.Res5 as [دلیل ویزیت۵], CasH11.CasH5 As [تاریخ ویزیت۵], CasH11.Res6 as [دلیل ویزیت۶], CasH11.CasH6 As [تاریخ ویزیت۶],CasH11.Res7 as [دلیل ویزیت۷], CasH11.CasH7 As [تاریخ ویزیت۷] ,CasH11.Res8 as [دلیل ویزیت۸], CasH11.CasH8 As [تاریخ ویزیت۸]

CasH11.CasH6 As [تاریخ ویزیت۶],CasH11.Res7 as [دلیل ویزیت۷], CasH11.CasH7 As [تاریخ ویزیت۷] ,CasH11.Res8 as [دلیل ویزیت۸], CasH11.CasH8 As [تاریخ ویزیت۸]

From CowStatusView C Inner Join  Main R1 on C.Serial=R1.Serial

 Left Outer Join Main R2 On (R1.TMom=R2.Serial)

 Left Outer Join DosSperm Do on Do.RegNo_SPF=R1.Father

 Left Outer Join Talghih T on R1.Serial=T.Serial And T.TDate=C.DateTalghih

 Left Outer Join Zayesh Z on R1.Serial=Z.Serial And z.ZDate=C.ZDate

 left outer JOin Main B on B.BDate=Z.ZDate and B.TMom=R1.Serial

 left outer JOin   (SELECT T22.*,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T2 and unit like ‘%کیلو           %’) AS T1,T7T.MValue As Mv8, T7T.MValue As Mv7,T6T.MValue As Mv6, T5T.MValue As Mv5,T4T.MValue As Mv4, T3T.MValue As Mv3, T2T.MValue As Mv2

FROM (SELECT *,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T3 and unit like ‘%کیلو           %’) AS T2 FROM (SELECT *,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T4 and unit like ‘%کیلو           %’) AS T3

                   FROM (SELECT *,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T5 and unit like ‘%کیلو           %’) AS T4

                         FROM (SELECT *,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T6 and unit like ‘%کیلو           %’) as T5

                               FROM (select *,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T7 and unit like ‘%کیلو           %’) As T6

                                     From (select*,(SELECT MAX(MDate ) FROM Meture WHERE Serial = S AND MDate  < T8 and unit like ‘%کیلو           %’) As T7

                                          From (select E.Serial S, MAX(E.MDate ) AS T8, M.MilkPeriod, M.Body

                                           From Meture E INNER JOIN

                                                Main M ON e.Serial = M.Serial

                                             where unit like ‘%کیلو           %’

                                   GROUP BY e.Serial, M.MilkPeriod, M.Body)R88)T77)T66)T55) T44) T33) T22 LEFT OUTER JOIN

                                    Meture T2T ON T22.S= T2T.Serial AND T22.T2= T2T.MDate  LEFT OUTER JOIN

                                    Meture T4T ON T22.S= T4T.Serial AND T22.T4= T4T.MDate  LEFT OUTER JOIN

                                    Meture T5T ON T22.S= T5T.Serial AND T22.T5= T5T.MDate  LEFT OUTER JOIN

                                    Meture T6T ON T22.S= T6T.Serial AND T22.T6= T6T.MDate  LEFT OUTER JOIN

                                    Meture T7T ON T22.S= T7T.Serial AND T22.T7= T7T.MDate  LEFT OUTER JOIN

                                    Meture R8T ON T22.S= R8T.Serial AND T22.T8= R8T.MDate  LEFT OUTER JOIN

                                    Meture T3T ON T22.S= T3T.Serial AND T22.T3= T3T.MDate ) T11 on T11.S=c.Serial

 LEFT OUTER JOIN Meture ON T11.S= Meture.Serial AND T11.T1= Meture.MDate

 LEFT OUTER JOIN  (SELECT R22.*,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R2) AS R1,

      R7T.MilkAmountSum AS M8, R7T.MilkAmountSum AS M7,R6T.MilkAmountSum AS M6, R5T.MilkAmountSum AS M5,

      R4T.MilkAmountSum AS M4, R3T.MilkAmountSum AS M3, R2T.MilkAmountSum AS M2

       FROM (SELECT *,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R3) AS R2

             FROM (SELECT *,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R4) AS R3

                   FROM (SELECT *,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R5) AS R4

                         FROM (SELECT *,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R6) as R5

                               FROM (select *,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R7) As R6

                                     From (select*,(SELECT MAX(RDate) FROM FirstRec WHERE Serial = S AND RDate < R8) As R7

                                          From (select T .Serial S, MAX(T.RDate) AS R8, M.MilkPeriod, M.Body

                                           From FirstRec T INNER JOIN

                                                Main M ON T .Serial = M.Serial

                                   GROUP BY T.Serial, M.MilkPeriod, M.Body)R88)R77)R66)R55) R44) R33) R22 LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R2T ON R22.S= R2T.Serial AND R22.R2= R2T.RDate LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R4T ON R22.S= R4T.Serial AND R22.R4= R4T.RDate LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R5T ON R22.S= R5T.Serial AND R22.R5= R5T.RDate LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R6T ON R22.S= R6T.Serial AND R22.R6= R6T.RDate LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R7T ON R22.S= R7T.Serial AND R22.R7= R7T.RDate LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R8T ON R22.S= R8T.Serial AND R22.R8= R8T.RDate LEFT OUTER JOIN

                                    FirstRec R3T ON R22.S= R3T.Serial AND R22.R3= R3T.RDate) R11 on R11.S=c.Serial

 LEFT OUTER JOIN FirstRec ON R11.S= FirstRec .Serial AND R11.R1= FirstRec .RDate

 LEFT OUTER JOIN (SELECT Ta22.*,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta2) AS Ta1,

      Ta7T.TNum As TD8, Ta7T.TNum As TD7,Ta6T.TNum As TD6, Ta5T.TNum As TD5,

      Ta4T.TNum As TD4, Ta3T.TNum As TD3, Ta2T.TNum As TD2

       FROM (SELECT *,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta3) AS Ta2

             FROM (SELECT *,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta4) AS Ta3

                   FROM (SELECT *,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta5) AS Ta4

                         FROM (SELECT *,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta6) as Ta5

                               FROM (select *,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta7) As Ta6

                                     From (select*,(SELECT MAX(TDate) FROM Talghih WHERE Serial = S AND TDate < Ta8) As Ta7

                                          From (select T .Serial S, MAX(T.TDate) AS Ta8, M.MilkPeriod, M.Body

                                           From Talghih T INNER JOIN

                                                Main M ON T .Serial = M.Serial

                                   GROUP BY T.Serial, M.MilkPeriod, M.Body)Ta88)Ta77)Ta66)Ta55) Ta44) Ta33) Ta22 LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta2T ON Ta22.S= Ta2T.Serial AND Ta22.Ta2= Ta2T.TDate LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta4T ON Ta22.S= Ta4T.Serial AND Ta22.Ta4= Ta4T.TDate LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta5T ON Ta22.S= Ta5T.Serial AND Ta22.Ta5= Ta5T.TDate LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta6T ON Ta22.S= Ta6T.Serial AND Ta22.Ta6= Ta6T.TDate LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta7T ON Ta22.S= Ta7T.Serial AND Ta22.Ta7= Ta7T.TDate LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta8T ON Ta22.S= Ta8T.Serial AND Ta22.Ta8= Ta8T.TDate LEFT OUTER JOIN

                                    Talghih Ta3T ON Ta22.S= Ta3T.Serial AND Ta22.Ta3= Ta3T.TDate) Ta11 on Ta11.S=c.Serial

 LEFT OUTER JOIN Talghih ON Ta11.S= Talghih .Serial AND Ta11.Ta1= Talghih.TDate

  Left Outer Join (SELECT CasH22.*,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH2 and CaseKind=’درمانی         ‘) AS CasH1,

      CasH7T.Resone As Res8, CasH7T.Resone As Res7,CasH6T.Resone As Res6, CasH5T.Resone As Res5,

      CasH4T.Resone As Res4, CasH3T.Resone As Res3, CasH2T.Resone As Res2

       FROM (SELECT *,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH3  and CaseKind=’درمانی         ‘) AS CasH2

             FROM (SELECT *,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH4 and CaseKind=’درمانی         ‘) AS CasH3

                   FROM (SELECT *,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH5  and CaseKind=’درمانی         ‘) AS CasH4

                         FROM (SELECT *,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH6  and CaseKind=’درمانی         ‘) as CasH5

                               FROM (select *,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH7  and CaseKind=’درمانی         ‘) As CasH6

                                     From (select*,(SELECT MAX(CaseDate) FROM CaseHistory WHERE Serial = S AND CaseDate < CasH8 and CaseKind=’درمانی         ‘) As CasH7

                                          From (select T .Serial S, MAX(T.CaseDate) AS CasH8, M.MilkPeriod, M.Body

                                           From CaseHistory T INNER JOIN

                                                Main M ON T .Serial = M.Serial

                                                where CaseKind=’درمانی         ‘

                                   GROUP BY T.Serial, M.MilkPeriod, M.Body)CasH88)CasH77)CasH66)CasH55) CasH44) CasH33) CasH22 LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH2T ON CasH22.S= CasH2T.Serial AND CasH22.CasH2= CasH2T.CaseDate LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH4T ON CasH22.S= CasH4T.Serial AND CasH22.CasH4= CasH4T.CaseDate LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH5T ON CasH22.S= CasH5T.Serial AND CasH22.CasH5= CasH5T.CaseDate LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH6T ON CasH22.S= CasH6T.Serial AND CasH22.CasH6= CasH6T.CaseDate LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH7T ON CasH22.S= CasH7T.Serial AND CasH22.CasH7= CasH7T.CaseDate LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH8T ON CasH22.S= CasH8T.Serial AND CasH22.CasH8= CasH8T.CaseDate LEFT OUTER JOIN

                                    CaseHistory CasH3T ON CasH22.S= CasH3T.Serial AND CasH22.CasH3= CasH3T.CaseDate) CasH11 on CasH11.S=c.Serial

 LEFT OUTER JOIN CaseHistory ON CasH11.S= CaseHistory .Serial AND CasH11.CasH1= CaseHistory.CaseDate

where R1.ExistCode<2

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری