مدیران

عملکرد تولید مثلی بر اساس تشخیص زود هنگام آبستنی دام

گزارش

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

فرآیند تولیدمثل برای پایداری اقتصادی صنعت پرورش گاو شیری بسیار حائز اهمیت است. عملکرد تولیدمثلی ضعیف در گاوهای شیرده سبب افزایش متوسط روزهای شیردهی در گله، کاهش تعداد تلیسه های جایگزین و افزایش در حذف اجباری به دلیل ناباروری و به تبع آن کاهش تولید شیر میشود بنابراین بهبود مدیریت تولیدمثلی گاوهای شیری نیازمند تشخیص آبستنی دقیق و زود هنگام است

تشخیص به موقع آبستنی و فحلی دارای اهمیت ویژه ای است، چرا که تشخیص زود هنگام آبستنی و فحلی باعث شناسایی سریع گاوهای غیر آبستن و اقدام به بارور کردن مجدد آنها در گله میشود .ضعف در تشخیص به موقع فحلی و آبستنی موجب میشود تا فحلی های زیادی طی عمر اقتصادی گاو از دست برود و موجب افزایش روزهای باز و فاصله گوساله زایی در گله خواهد شد.

افزایش روزهای شیردهی با افزایش اندک مقدار تولید شیر در دوره شیردهی کنونی همراه است که به مقدار حداکثر تولید شیر حیوان و نرخ کاهش هفتگی تولید شیر پس از اوج شیردهی بستگی دارد. این افزایش تولید، بسیار اندک و برابر با یک لیتر به ازای هرروز تأخیر در آبستنی است، ولی سبب کاهش کل تولید شیر در طول عمر اقتصادی حیوان و تولید شیر سالیانه خواهد شد، زیرا از طرفی به علت افزایش خطر ابتلای گاو به ناهنجاریهای متابولیک، تولید دوره شیردهی آینده کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی تعداد روزهایی که گاو کمتر از پتانسیل ژنتیکی خود شیر تولید میکند، افزایش خواهد یافت.

نتایج حاصل از تحقیقات دیگر نشان داد که گاوهای شیری اقلیم نیمه خشک ایران که سن اولین زایش کمتری دارند صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی پائین تری در دوره اول شیردهی دارند و با فاصله گرفتن از سن دو سالگی در اولین زایش عملکرد تولید مثلی بدتر می شود.

 

اگر شما یک دامدار یا کارشناس در حوزه دامپروری یا هر شخص دیگری هستید که به یک نرم افزار مدیریت گاو برپایه علم داده  احتیاج دارید پس به مکان مناسب رسیده اید. نرم افزار مدیریت گله شیری  و دیگر نرم افزار های کشاورزی و دامپروری شرکت مدیران با توجه به نیاز کاربر ، ثبت  رکورد در زمان واقعی را فراهم می کند. شما می توانید به جای اینکه هفته ها منتظر بمانید تا جزئیات را پر کنید ، اطلاعات  را همانطور که اتفاق می افتد ، ثبت نمایید. و با کمک آن داده های خام را تبدیل به گزارشات مفید نمایید و براساس آن تصمیمات مدیریتی درست اتخاذ نمایید.

شرکت مدیران در نظر دارد اطلاعات علمی که برگرفته از مقالات علمی معتبر می باشد را در اختیار کاربران بگذارد، و متناسب با آن ها گزارشات موجود در نرم افزار و نحوه تحلیل داده های خام آن را نیز به اشتراک بگذارد.

 

نمونه گزارش ها ی موجود در نرم افزار مدیریت گله شیری مدیران

 

پارامترهای گزارشات تهیه شده

 

نوع گله گاو شیری
سایز گله ۱۳۰۰ راس نفس کش
منطقه خراسان

 

 

  • تصویر گزارش

گزارش 

  • جدول متنی گزارش

  

درصد آبستنی گله به تفکیک تعداد تلقیح
فاصله زایش تامنجربه آبستنی فاصله زایش تا اولین تلقیح تعداد اسپرم به ازاء آبستنی درصد باروری تعداد آبستن تعداد تلقیح  
۷۰ ۷۰ ۲/۸ ۳۵/۶ ۲۴۳ ۶۸۳ تلقیح اول
۱۲۰ ۷۰ ۲/۳ ۴۴/۰ ۲۲۵ ۵۱۱ تلقیح دوم
۱۷۴ ۷۰ ۲/۳ ۴۳/۶ ۱۲۵ ۲۸۷ تلقیح سوم
۲۴۶ ۷۰ ۲/۳ ۴۳/۷ ۱۳۲ ۳۰۲ تلقیح چهارم و بالاتر
۱۵۲.۵ ۷۰ ۲/۵ ۴۰/۷ ۷۲۵ ۱۷۸۳ درکل

 

 

  • دستور گزارش

SELECT

(SELECT COUNT(*) AS FIELD_1 FROM talghih WHERE milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND tdate BETWEEN :a1 AND :a2 AND tnum = 1) AS a1,

(SELECT COUNT(*) AS FIELD_1 FROM talghih WHERE milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND tdate BETWEEN :a1 AND :a2 AND tnum = 2) AS a2,

(SELECT COUNT(*) AS FIELD_1 FROM talghih WHERE milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND tdate BETWEEN :a1 AND :a2 AND tnum = 3) AS a3,

(SELECT COUNT(*) AS FIELD_1 FROM talghih WHERE milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND tdate BETWEEN :a1 AND :a2 AND tnum > 3) AS a4,

(SELECT COUNT(Talghih.Serial) AS Expr1 FROM CaseHistory INNER JOIN Talghih ON (CaseHistory.Serial = Talghih.Serial) AND (CaseHistory.TDate = Talghih.TDate) WHERE CaseHistory.milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND CaseHistory.TDate BETWEEN :a1 AND :a2 AND CaseHistory.Resone = ‘تست آبستنی اولیه’ AND CaseHistory.ReadyToTalghih = ‘آبستن’ AND Talghih.TNum = 1) AS a5,

(SELECT COUNT(Talghih.Serial) AS Expr1 FROM CaseHistory INNER JOIN Talghih ON (CaseHistory.Serial = Talghih.Serial) AND (CaseHistory.TDate = Talghih.TDate) WHERE CaseHistory.milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND CaseHistory.TDate BETWEEN :a1 AND :a2 AND CaseHistory.Resone = ‘تست آبستنی اولیه’ AND CaseHistory.ReadyToTalghih = ‘آبستن’ AND Talghih.TNum = 2) AS a6,

(SELECT COUNT(Talghih.Serial) AS Expr1 FROM CaseHistory INNER JOIN Talghih ON (CaseHistory.Serial = Talghih.Serial) AND (CaseHistory.TDate = Talghih.TDate) WHERE CaseHistory.milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND CaseHistory.TDate BETWEEN :a1 AND :a2 AND CaseHistory.Resone = ‘تست آبستنی اولیه’ AND CaseHistory.ReadyToTalghih = ‘آبستن’ AND Talghih.TNum = 3) AS a7,

(SELECT COUNT(Talghih.Serial) AS Expr1 FROM CaseHistory INNER JOIN Talghih ON (CaseHistory.Serial = Talghih.Serial) AND (CaseHistory.TDate = Talghih.TDate) WHERE CaseHistory.milkperiod BETWEEN :b1 AND :b2 AND CaseHistory.TDate BETWEEN :a1 AND :a2 AND CaseHistory.Resone = ‘تست آبستنی اولیه’ AND CaseHistory.ReadyToTalghih = ‘آبستن’ AND Talghih.TNum > 3) AS a8,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum = 1) And MilkPeriodChange=1   AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a9,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum = 1) And MilkPeriodChange=1   AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a10,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum = 1) And MilkPeriodChange=1   AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a11,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum =1) And MilkPeriodChange=1   AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a12 ,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum=1) And MilkPeriodChange=1  and Isitforpregnant=1 AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a13   ,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum =2) And MilkPeriodChange=1  and Isitforpregnant=1 AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a14   ,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum =3) And MilkPeriodChange=1  and Isitforpregnant=1 AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a15 ,

(SELECT

avg(CONVERT(int, t.EngTDate – z.EngZDate)) AS FIELD_1

FROM Zayesh z INNER JOIN Talghih t ON (z.Serial = t.Serial) AND (t.MilkPeriod -1 = z.MilkPeriod) inner join

Main M on T.MilkPeriod=M.MilkPeriod And T.Serial=M.Serial

WHERE  (t.TNum >3) And MilkPeriodChange=1  and Isitforpregnant=1 AND t.milkperiod

BETWEEN :b1 AND :b2 AND t.tDate BETWEEN :a1 AND :a2) AS a16

 

تصویر گزارش

 

  • جدول متنی گزارش

 

میانگین سن تلقیح منجر به آبستنی در تلیسه ها از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

 

CR تلقیح به ازای آبستنی میانگین سن (ماه) میانگین سن (روز) تعداد آبستن شده تعداد تلقیح شده ماه و سال
کل بدون سقط کل بدون سقط کل بدون سقط کل بدون سقط کل بدون سقط کل بدون سقط
۶۱/۵۴ ۵۵/۸۸ ۱/۶۳ ۱/۷۹ ۱۵ ۱۴ ۴۵۲ ۴۳۸ ۲۴ ۱۹ ۳۹ ۳۴ ۱۳۹۹/۰۱
۷۵/۰۰ ۷۱/۱۵ ۱/۳۳ ۱/۴۱ ۱۵ ۱۴ ۴۴۹ ۴۳۹ ۴۵ ۳۷ ۶۰ ۵۲ ۱۳۹۹/۰۲
۶۷/۱۶ ۶۵/۵۲ ۱/۴۹ ۱/۵۳ ۱۵ ۱۵ ۴۶۰ ۴۴۳ ۴۵ ۳۸ ۶۷ ۵۸ ۱۳۹۹/۰۳
۷۰/۴۹ ۶۹/۰۹ ۱/۴۲ ۱/۴۵ ۱۵ ۱۴ ۴۴۳ ۴۳۶ ۴۳ ۳۸ ۶۱ ۵۵ ۱۳۹۹/۰۴
۵۸/۸۲ ۵۲/۷۳ ۱/۷۰ ۱/۹۰ ۱۶ ۱۵ ۴۷۴ ۴۴۶ ۴۰ ۲۹ ۶۸ ۵۵ ۱۳۹۹/۰۵
۵۳/۴۹ ۵۰/۰۰ ۱/۸۷ ۲/۰۰ ۱۵ ۱۵ ۴۶۶ ۴۵۹ ۲۳ ۱۹ ۴۳ ۳۸ ۱۳۹۹/۰۶
۷۱/۴۳ ۶۸/۴۲ ۱/۴۰ ۱/۴۶ ۱۷ ۱۶ ۵۱۶ ۴۸۶ ۲۰ ۱۳ ۲۸ ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷
۶۲/۸۶ ۵۶/۶۷ ۱/۵۹ ۱/۷۶ ۱۶ ۱۵ ۴۸۰ ۴۵۹ ۲۲ ۱۷ ۳۵ ۳۰ ۱۳۹۹/۰۸
۵۸/۹۳ ۵۸/۴۹ ۱/۷۰ ۱/۷۱ ۱۵ ۱۴ ۴۴۵ ۴۴۱ ۳۳ ۳۱ ۵۶ ۵۳ ۱۳۹۹/۰۹
۶۹/۷۰ ۶۵/۵۲ ۱/۴۳ ۱/۵۳ ۱۵ ۱۵ ۴۵۴ ۴۵۰ ۴۶ ۳۸ ۶۶ ۵۸ ۱۳۹۹/۱
۶۶/۰۷ ۶۴/۰۰ ۱/۵۱ ۱/۵۶ ۱۵ ۱۵ ۴۵۳ ۴۴۷ ۳۷ ۳۲ ۵۶ ۵۰ ۱۳۹۹/۱۱
۶۶/۰۷ ۶۴/۱۵ ۱/۵۱ ۱/۵۶ ۱۵ ۱۴ ۴۴۵ ۴۳۹ ۳۷ ۳۴ ۵۶ ۵۳ ۱۳۹۹/۱۲

 

  • دستور گزارش

 

drop view prg

~

CREATE VIEW prg AS

SELECT DISTINCT

SUBSTRING(ca.TDate, 1, 7) AS stdate, ca.TDate, ca.MilkPeriod, ta.PersonCode, prs.PrsName, ta.DozNum,

ta.SpermNum, ta.TKind, ca.ReadyToTalghih, ca.Serial,

CONVERT(int, dbo.F2E(ISNULL(ca.TDate, GETDATE()))) – CONVERT(int, dbo.F2E(m.BDate)) AS Age, z.Zsituation

FROM         CaseHistory ca INNER JOIN

Talghih ta ON ca.Serial = ta.Serial AND ca.TDate = ta.TDate AND ca.MilkPeriod = ta.MilkPeriod LEFT OUTER JOIN

FrPersonel prs ON ta.PersonCode = prs.PrsCode LEFT OUTER JOIN

Main m ON m.Serial = ca.Serial LEFT OUTER JOIN

Zayesh z ON ca.Serial = z.Serial AND ca.MilkPeriod = z.MilkPeriod AND z.Zsituation = ‘سقط’

WHERE     (ca.TDate BETWEEN :min AND :max) AND (ca.MilkPeriod = ‘0’)

~

drop view Tal

~

create view tal as

SELECT DISTINCT Serial, TDate, MilkPeriod , SUBSTRING(TDate, 1, 7) AS stdate , SpermNum

FROM         Talghih

WHERE     (TDate BETWEEN :min AND :max) and MilkPeriod = ‘0’

~

drop view PT

~

create view PT as

SELECT    DISTINCT t.Serial, t.TDate, t.MilkPeriod, t.stdate, p.ReadyToTalghih, Zsituation, age

FROM         tal t LEFT OUTER JOIN

prg p ON p.Serial = t.Serial AND t.TDate = p.TDate

~

drop view PTT

~

create view PTT as

SELECT    DISTINCT t.Serial, t.TDate, t.MilkPeriod, t.stdate, Zsituation, age

FROM         tal t LEFT OUTER JOIN

prg p ON p.Serial = t.Serial AND t.TDate = p.TDate

~

drop view AIHif

~

create view AIHif as

SELECT     COUNT(*) AS numt, stdate , AVG(age) AS age

FROM         PTT

WHERE     (MilkPeriod = ‘0’)

GROUP BY stdate

~

drop view PrgHif

~

create view PrgHif as

SELECT     COUNT(*) AS nump, stdate

FROM         PT

WHERE     (MilkPeriod = ‘0’) AND (ReadyToTalghih = ‘آبستن’)

GROUP BY stdate

~

drop view AIHifWA

~

create view AIHifWA as

SELECT     COUNT(*) AS numtwa, stdate, AVG(age) AS agewa

FROM         PTT

WHERE     (MilkPeriod = ‘0’) AND (Zsituation IS NULL)

GROUP BY stdate

~

drop view PrgHifWA

~

create view PrgHifWA as

SELECT     COUNT(*) AS numpwa, stdate

FROM         PT

WHERE     (MilkPeriod = ‘0’) AND (ReadyToTalghih = ‘آبستن’) AND (Zsituation IS NULL)

GROUP BY stdate

+

SELECT     a.stdate, age, a.numt, nump, agewa, numtwa, numpwa

FROM         AIHif a LEFT OUTER JOIN

PrgHif b ON a.stdate = b.stdate LEFT OUTER JOIN

AIHifWA c ON c.stdate = a.stdate LEFT OUTER JOIN

PrgHifWA D ON a.stdate = D.stdate

order by a.stdate

کاربران گرامی جهت دریافت این گزارشات و گزارشات بیشتر به بخش مرکز دانلود در نرم افزار مراجعه نمایید.

 

منابع:

۱ –جلیل درستی – تأثیر تشخیص زود هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری-نشریه علمی –ترویجی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(۱۳۹۹)

۲ – نعیمی پوریونسی- اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران-  پژوهش های علوم دامی (۱۳۹۴)

۳- جمیل بهرام پور – رابطه سن در اولین زایش و میزان تولید شیر با فاصله گوساله زایی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت (۱۳۹۷)

 

 

خلاصه مطلب زمان مطالعه تاریخ نام گردآورنده
 عملکرد تولیدمثلی ضعیف در گاوهای شیرده سبب افزایش متوسط روزهای شیردهی در گله، کاهش تعداد تلیسه های جایگزین و افزایش در حذف اجباری به دلیل ناباروری و به تبع آن کاهش تولید شیر میشود بنابراین بهبود مدیریت تولیدمثلی گاوهای شیری نیازمند تشخیص آبستنی دقیق و زود هنگام است ۱۵دقیقه ۱۸/۰۶/۱۴۰۰ معصومه حاتمی

کارشناس علوم دام

درحال کسب تجربه در زمینه فناوری اطلاعات مرتبط با علوم و فناوری های دامپروری (انتقال جنین و….)

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری