مقاله چگونه نرم افزارهای مدیران به مدیریت زایش در گله کمک می کند

مدیریت زایش در گله

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مقاله چگونه نرم افزارهای مدیران به مدیریت زایش در گله کمک می کند

 

نام نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
خانم هاجر گل آبادی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۵ دقیقه مرور برخی از گزارش های زایش در برنامه مدیران بخش ۳

 

 سن زایش تلیسه

در این گزارش میتوان سن زایش تلیسه ها را بین دو تاریخ مشخص بدست آورد . به دلیل اهمیت بسیار زیاد گیرایی سن زایش تلیسه، با کمک این گزارش میتوان عملکرد بخش پرورش تلیسه را مورد ارزیابی قرار داد . همچنین در این گزارش با توجه به این که سن زایش تک تک تلیسه به صورت جداگانه بدست می آید میتوان در مورد دامهایی که از برنامه تولیدمثل عقب افتاده اند را پیدا و برای آنها تصمیم گیری کرد.

 

مدیریت زایش در گله

 

گزارش کلی زایش

این گزارش به عنوان یک‌گزارش جامع می تواند وضعیت زایش در گله را به ما نشان دهد. با کمک این گزارش از نحوه زایش تا تعداد قل های متولد شده  براساس شکم و نحوه خروج جفت در بازه زمانی تعریف شده را می توان مشاهده کرد. یکی از شرط های مهم در این گزارش، زایش منجر به افزایش شکم است. این بدین معنی است که وجود سقط و داشتن اختلاف در میزان سقط بخاطر وجود سقط های است که منجر به تعییر شیرواری در دام نمی شود.

 

مدیریت زایش در گله

گزارش آمار زایش ماه های مختلف در سال های مشخص

در صورتی که مدیران نیاز به  گزارش مقایسه ای جهت مقایسه وضعیت زایش در دو سال مختلف را داشته باشند این گزارش می تواند پارامترهای مقایسه ای  برای زایش را در اختیارشان قرار دهد. در این گزارش علاوه بر نمایش به شکل نموداری، جداول مقایسه ای در رابطه با سقط ها، درصد مرده زایی، درصد سقط، درصد دوقلوزایی، گوساله زایی و میزان تلفات بعد از زایش به تفکیک ماه در دو سال را نشان میدهد. در واقع با کمک این گزارش می توان به خوبی اختلافات مربوط به بخش زایش بین دو سال را مشاهده و با مدیریت صحیح در بهتر شدن وضعیت زایش گله نقس مهمی ایفا کرد.

مدیریت زایش در گله

فواصل زایش براساس شیرواری

این گزارش به عنوان یک گزارش تحلیلی به کارشناسان و مشاوران تولیدمثلی گله کمک می کند تا براساس شکم پارامترهای کلیدی زایش را مورد آنالیز قرار داده و راهی مناسب برای هرچه بهتر شدن وضعیت گله داشته باشند. یکی از موارد خیلی خوب در این گزارش علاوه بر داشتن پارامترهای زایش به تفکیک شکم بدون در نظر گرفتن شکم آمار کلی از این پارامترها در خروجی ثبت می گردد. از حمله شرط های موجود در این گزارش داشتن زایش های منجر به افزایش شکم است. همچنین تنها زایش های گاو ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مدیریت زایش در گله

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری