گزارشهای دام سبک در نرم افزارسام

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
گروه عنوان شرح گزارش
اسکور اسکوربالای ۴ تعداد و درصد دام های که در بازه زمانی مشخص شده اسکور۴ دارند را نمایش می دهد.
درصد اسکور بدنی درصد اسکور بدنی در هر کدام از دسته ها از ۱ یک تا پنج در آخرین تاریخ ثبت شده
درصد اسکور حرکتی درصد اسکور حرکتی در هر کدام از دسته ها از ۱ یک تا پنج در آخرین تاریخ ثبت شده
میانگین اسکور میانگین اسکور در بازه زمانی و در آخرین تاریخ خواسته شده
اطلاعات آخرین ثبت اطلاعات تاریخ آخرین اطلاعات ثبت شده در برنامه
نتیجه بازدید براساس ویزیت تولیدمثلی یا درمانی در تاریخ مشخص نتیجه ویزیت هر دام را به تفکیک نمایش می دهد
وقایع دیروز اطلاعات روز گذشته را نمایش می دهد
اندازه گیری وزن تولد میانگین وزن تولد براسال ماه تولد و تعداد قل متولده شده در یک سال مشخص
وزن تولد بتفکیک میانگین وزن تولد به تفکیک نژاد و جنسیت در بازه زمانی مشخص
ترکیب بتفکیک نژاد ترکیب گله در تاریخ مشخص و براساس نوع نژاد و گروه بندی دام ها
ترکیب گله ترکیب گله براساس تاریخ و گروه بندی دام ها
مقایسه ترکیب گله تعداد دام ها در هر گروه در تاریخ اول و تاریخ دوم
تولیدمثل بدون سیدر لیست دام های که بالای ۲۷۴ روز سن داشته و سیدر گذاری نشدند
تلقیح لیست دام های که در بازه زمانی درخواستی تلقیح شدن و اطلاعات تلقیح
دام های با سیدر و تلقیح وضعیت دام های که سیدر و تلقیح دارند
سقط لیست دام های که دربازه زمانی سقط داشته اند
سیدر لیست دام های که در شکم فعلی سیدر گذاری شده اند
فاصله تلقیح اول پس از زایش میانگین فاصله زایش تا اولین تلقیح در شکم های مختلف در بازه زمانی مشخص شده
حذف بررسی حذف لیست دام های حذف شده و اطلاعات حذف در بازه زمانی مشخص
تعدا حذف تعداد حذف در هر گروه حذف شده در بازه مشخص شده
زایش پیش بینی براساس نوع دام دام های که تلقیح شده و آبستن هستن را تعداد وزمان تقریبی زایش در آینده را می توان داشت
جزئیات زایش شیشک ها لیست دام ها و جزئیات مربوط ب دام های شکم صفر که زایش کرده اند
دوقلوزایی بررسی تعداد قل از اول سال تا تاریخ وارد شده و مقایسه آن با سال قبل
زایش بتفکیک جزئیات زایش به تفکیک نوع و نژاد دام در بازه زمانی مشخص
زایش سال تعداد تلقیح ها و تعداد تست ها و زایش ها و… در طی یک سال انتخابی
سن زایش شیشک ها اطلاعاتی درباره اولین زایش دام ها دربازه زمانی مشخص شده
فرزندان اطلاعات مربوط به فزندان زایش کرده د بازه زمانی مشخص
لیست زایش جزئیات زایش های دام ها از جمله تعداد قل متولد و… در بازه زمانی مشخص
زایش با نژاد تعداد دام زنده و مرده در هر نژاد به تفکیک در بازه زمانی مشخص
لیست ها تست اولیه لیست دام های که باید برای تست ابستنی بروند براساس فاصله
دام شیری کل دام شیری موجود
دام نر کل دام نر موجود
وضعیت آمار بهاربندها تعداد دام در هر بهاربند و جزئیات مربوطه درآخرین وضعیت
آمار کلی آمار کلی درباره وضعیت کلی دامداری در بازه زمانی مشخص شده
بیماری تعداد و گروه های بیماری در بازه زمانی مشخص شده
تولیدمثل شیشک ها گزار ش مختصر از وضعیت تولیدمثلی شکم صفرها در سال جاری
تولیدمثلی گزار ش مختصر از وضعیت تولیدمثلی گله در سال جاری
درمان جزئیات درمانی براساس نوع دام و تاریخ ویزیت
شجره شجره دام ها براساس تاریخ تولد ورودی
میانگین شکم میانگین شکم دام های زنده و مولد گله به تفکیک در بز و گسفند
وضعیت وضعیت دام براساس شکم و وضعیت تلقیح آنها

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری