مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

سوال هوش با جایزه
۱- نام این گزارش چیست ؟
۲- منظور از روز باز در رنج تلقیح چیست و چه چیزی را حساب میکند

 

نام کامنت
مهندس مغذی گزارش باروری کلی روز باز حداقلفاصله مطلوباز زمان زایش تا اولین تلقیح بوده و برای هر گله و گروه متفاوت است
الهه کاشف درصد گیرایی فاصله مناسب از زایش تاابستنیبهترین زمان برای اولین تلقیح را نشان می دهد که بهترین زمان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است
پیمان ترابی باروری کلی از تاریخ تا تاریخ میانگین فاصله زایش تا ابستنی
فهیمه موسوی ۱- گزارش تولید مثل گله ۲- دوره انتظار اختیاری
صالحی باروری کلی از تاریخ … تا تاریخ …
مسعود جهانبانی باروری کلی بین دو تاریخ بازه روز باز فاصله از زمان زایش تا اولین تلقیح
خانم وزیری باروری کلی از تاریخ … تا تاریخ …
فارمر وان گزارش تولید مثل گله فاصله زمانی بین زایش تا تلقیح منجر به ابستنی
حسین رجبی باروری کلی – میانگین روزهای شیردهی دامها در زمان تلقیح منجر به ابستنی می باشد
اکبر حاجی آبادی ۱-باروری کلی از تاریخ تا تاریخ ۲- منظور میانگین روز باز در همین بازه تاریخی است که گزارش راتهیه کردیم
مرتضی ۱-باروری کلی از تاریخ تا تاریخ۲-میانگین فاصله تلقیح منجر به ابستنی از تاریخ زایش منجر به شکم
جواد خانی گزارش باروری کلی بین دو تاریخ گزارش شماره ۲۴۹۵
   و میانگین روز های باز گاوان آبستن شده در بازه مشخص شده در ابتدای اجرای گزارش
   
سجاد شبگرد ۱.باروری کلی از تاریخ تا تاریخ
  ۲.میانگین فاصله تلقیح منجر به آبستنی از تاریخ زایش منجر به شکم
   
محمد مهر سلام و عرض ادب . باروری کلی گله از تاریخ.. تا تاریخ و نشانده میانگین مناسب فاصله زایش تا اولین تلقیح منجر به آبستنی  درهمان دوره شیرواری میباشد
ساکیان ۱.باروری کلی از تاریخ تا تاریخ
  ۲.میانگین فاصله تلقیح منجر به آبستنی از تاریخ زایش منجر به شکم(OD)
   
پیمان سلام،۱_باروری کلی از تاریخ تا تاریخ، 
  فکر کنم میانگین فاصله زایش تا آبستنی گله
داوری  
  گزارش باروری کلی 
  روز باز حداقل فاصله مطلوب از زمان زایش تا اولین تلقیح بوده و برای هر گله و گروه متفاوت است.
   
ایمان بشیری  
  ۱.نام گزارش آمار باروری به تفکیک کل گله گاو و تلیسه و جفتگیری و مصنوعی بین دو تاریخ می باشد.
  ۲. فاصله بین آخرین تاریخ تلقیح مثبت گرفته منجر به باروری تا تاریخ زایمان قبلی به شرط بین دو رنج تاریخ و تغییرات شکم = ۱
   
   
   
مهندس مهدی سلمانی  
  ۱.گزارش باروری ازتاریخ تا تاریخ 
  ۲.فاصله زایش تا اولین تلقیح منجربه آبستنی
   
   
علی رضایی امار باروری از تاریخ تا تاریخ
   
  روز های باز در رنج (میانگین روز شیردهی در زمان تلقیح)یا همون میانگین فاصله زایش تا تلقیح تو همون رنج درخواست شده

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری