مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه – بخش جیره

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ثبت جزئیات مربوط به جیره(نام جیره، جیره نویس، اقلام به کار رفته در جیره و …)، تعیین مقدار و

درصد مصرف جیره به ازای دام TMRو تعیین مقدار و درصد NTMR، امکام تصلاح و یا حذف جیره

در صورتی که وارد مصرف نشده باشند. 

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kPjQi/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری