مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه – بخش خوراکها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

مشخص ساختن  و تعیین کد خوراک ها در گله ، تعیین نقطه سفارش برای هر کدام از خوراک ها

(اعلان اینکه خوراک مورد نظر در انبار رو به اتمام است). تعیین خوراک هایی که به عنوان

سرک استفاده می شوند

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/yM9ZH/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری