بخش مرور گله (مرور رکورد و بهاربند)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

بخش مرور گله (مرور رکورد)

 

 

متوسط پروتیین شیر

 
تعدادبا روزشیردهی۲۶۰-۲۸۰
تعدادبا روزشیردهی۲۸۰-۳۰۰
تعدادبا روزشیردهی۳۰۰-۳۲۰
تعدادبا روزشیردهی۳۲۰-۳۴۰
تعدادبا روزشیردهی۳۴۰-۳۶۰
تعدادبا روزشیردهی۳۶۰-۳۸۰
تعدادبا روزشیردهی۳۸۰-۴۰۰
تعدادبا روزشیردهی۴۰-۶۰
تعدادبا روزشیردهی۶۰-۸۰
تعدادبا روزشیردهی۸۰تا ۱۰۰
تعدادبا شیر۰تا۱۰
تعدادبا شیر۱۰تا۲۰
تعدادبا شیر۲۰تا۳۰
تعدادبا شیر۳۰تا۴۰
تعدادبا شیر۴۰تا۵۰
تعدادبا شیر۵۰تا۶۰
تعدادبا شیر۶۰تا۷۰
تعدادبا شیر۷۰تا۸۰
تعدادبا شیربیشتر از ۸۰
تعداددر رکورد
تعدادشکم۱
تعدادشکم۱باشیردهی بالاتر از۴۰۰
تعدادشکم۱باشیردهی۰-۲۰
تعدادشکم۱باشیردهی۱۰۰-۱۲۰
تعدادشکم۱باشیردهی۱۲۰-۱۴۰
تعدادشکم۱باشیردهی۱۴۰-۱۶۰
تعدادشکم۱باشیردهی۱۶۰-۱۸۰
تعدادشکم۱باشیردهی۱۸۰-۲۰۰
تعدادشکم۱باشیردهی۲۰۰-۲۲۰
تعدادشکم۱باشیردهی۲۰-۴۰
تعدادشکم۱باشیردهی۲۲۰-۲۴۰
تعدادشکم۱باشیردهی۲۴۰-۲۶۰
تعدادشکم۱باشیردهی۲۶۰-۲۸۰
تعدادشکم۱باشیردهی۲۸۰-۳۰۰
تعدادشکم۱باشیردهی۳۰۰-۳۲۰
تعدادشکم۱باشیردهی۳۲۰-۳۴۰
تعدادشکم۱باشیردهی۳۴۰-۳۶۰
تعدادشکم۱باشیردهی۳۶۰-۳۸۰
تعدادشکم۱باشیردهی۳۸۰-۴۰۰
تعدادشکم۱باشیردهی۴۰-۶۰
تعدادشکم۱باشیردهی۶۰-۸۰
تعدادشکم۱باشیردهی۸۰تا ۱۰۰
تعدادشکم۲
تعدادشکم۴
تعدادشکم۵
تعدادشکم۶
تعدادشکم۷
تعدادشکم۸
تعدادشکم۹وبالاتر
تعدادغیرشکم۱باشیردهی بالاتر از۴۰۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۰-۲۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۱۰۰-۱۲۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۱۲۰-۱۴۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۱۴۰-۱۶۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۱۶۰-۱۸۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۱۸۰-۲۰۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۲۰۰-۲۲۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۲۰-۴۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۲۲۰-۲۴۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۲۴۰-۲۶۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۲۶۰-۲۸۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۲۸۰-۳۰۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۳۰۰-۳۲۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۳۲۰-۳۴۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۳۴۰-۳۶۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۳۶۰-۳۸۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۳۸۰-۴۰۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۴۰-۶۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۶۰-۸۰
تعدادغیرشکم۱باشیردهی۸۰تا ۱۰۰
جمع شیر نوبت۱
جمع شیر نوبت۲
جمع شیر نوبت۳
جمع شیر نوبت۴
متوسط چربی شیر
متوسط روز شیردهی دامها در رکورد
متوسط سوماتیک سل کانت
متوسط شیر
متوسط شیر شکم۱
متوسط شیر شکم۱باشیردهی بالاتر از۴۰۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۰-۲۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۱۰۰-۱۲۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۱۲۰-۱۴۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۱۴۰-۱۶۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۱۶۰-۱۸۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۱۸۰-۲۰۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۲۰۰-۲۲۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۲۰-۴۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۲۲۰-۲۴۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۲۴۰-۲۶۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۲۶۰-۲۸۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۲۸۰-۳۰۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۳۰۰-۳۲۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۳۲۰-۳۴۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۳۴۰-۳۶۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۳۶۰-۳۸۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۳۸۰-۴۰۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۴۰-۶۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۶۰-۸۰
متوسط شیر شکم۱باشیردهی۸۰تا ۱۰۰
متوسط شیر شکم۲
متوسط شیر شکم۳
متوسط شیر شکم۴
متوسط شیر شکم۵
متوسط شیر شکم۶
متوسط شیر شکم۷
متوسط شیر شکم۸
متوسط شیر شکم۹وبالاتر
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی بالاتر از۴۰۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۰-۲۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۱۰۰-۱۲۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۱۲۰-۱۴۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۱۴۰-۱۶۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۱۶۰-۱۸۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۱۸۰-۲۰۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۲۰۰-۲۲۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۲۰-۴۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۲۲۰-۲۴۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۲۴۰-۲۶۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۲۶۰-۲۸۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۲۸۰-۳۰۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۳۰۰-۳۲۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۳۲۰-۳۴۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۳۴۰-۳۶۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۳۶۰-۳۸۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۳۸۰-۴۰۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۴۰-۶۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۶۰-۸۰
متوسط شیر غیرشکم۱باشیردهی۸۰تا ۱۰۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی بالاتر از۴۰۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۰-۲۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۱۰۰-۱۲۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۱۲۰-۱۴۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۱۴۰-۱۶۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۱۶۰-۱۸۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۱۸۰-۲۰۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۲۰۰-۲۲۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۲۰-۴۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۲۲۰-۲۴۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۲۴۰-۲۶۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۲۶۰-۲۸۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۲۸۰-۳۰۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۳۰۰-۳۲۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۳۲۰-۳۴۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۳۴۰-۳۶۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۳۶۰-۳۸۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۳۸۰-۴۰۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۴۰-۶۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۶۰-۸۰
متوسط شیر کل با روزشیردهی۸۰تا ۱۰۰
متوسط شکم گله
مجموع شیر تولیدی
نعدادشکم۳
کمترین شیر
تاریخ رکورد
تاریخ محاسبه
تعداد سوماتیک اسکور ۰
تعداد سوماتیک اسکور ۱
تعداد سوماتیک اسکور ۲
تعداد سوماتیک اسکور ۳
تعداد سوماتیک اسکور ۴
تعداد سوماتیک اسکور ۵
تعداد سوماتیک اسکور ۶
تعداد سوماتیک اسکور ۷
تعداد سوماتیک اسکور ۸
تعداد سوماتیک اسکور ۹
تعداد سوماتیک بالای یک میلیون
تعدادبا روزشیردهی بالاتر از۴۰۰
تعدادبا روزشیردهی۰-۲۰
تعدادبا روزشیردهی۱۰۰-۱۲۰
تعدادبا روزشیردهی۱۲۰-۱۴۰
تعدادبا روزشیردهی۱۴۰-۱۶۰
تعدادبا روزشیردهی۱۶۰-۱۸۰
تعدادبا روزشیردهی۱۸۰-۲۰۰
تعدادبا روزشیردهی۲۰۰-۲۲۰
تعدادبا روزشیردهی۲۰-۴۰
تعدادبا روزشیردهی۲۲۰-۲۴۰
تعدادبا روزشیردهی۲۴۰-۲۶۰
 

 

بخش مرور گله (مرور بهاربندها)

بهاربند
آخرین تاریخ تست
میانگین سن آخرین زایش
میانگین شیر آخر
میانگین شیر قبلی
میانگین شیرواری
میانگین فاصه زایش
نام بهاربند
آخرین تلقیح آبستنی
آخرین خشکی
آخرین زایش
آخرین سقط
بیشترین روز باز
بیشترین شیر آخر
بیشترین شیرواری
تاریخ محاسبه
تعداد آبستن
تعداد تلقیح شده
تعداد تلیسه
تعداد خشک
تعداد دام در بهاربند
تعداد شیری
تعداد نر
کمترین روز باز
کمترین شیر آخر
کمترین شیرواری
میانگین اسکور بدنی
میانگین تلقیح
میانگین روزآبستنی
میانگین روزهای باز
میانگین سل کانت آخر
میانگین سن

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری