مدیران

خلاصه تفسیری اطلاعات گله

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مرور خلاصه تفسیری اطلاعات گله

 
            میانگین روزهای باز مولد ترکیبی                                                                     
            میانگین سن تلیسه در موقع اولین تلقیح                                                               
            میانگین سن تلیسه در موقع اولین زایش                                                                
            فاصله زایش تا اولین تلقیح(dfs) برای گاوهای موجود در آخرین شکم                                     
            میانگین تعداد تلقیح به ازای یک ابستنی در گاو                                                        
            میانگین تعداد تلقیح بازای یک ابستنی کل                                                             
            فاصله تلقیح منجر به آبستنی تا اولین تلقیح گاو                                                      
            میانگین فاصله دو زایش گاو                                                                         
            میانگین روزهای شیردهی                                                                              
            میانگین روزهای باز مولد ترکیبی                                                                      
            میانگین روزباز مولد ترکیبی -سقطی ها                                                                
            میانگین روزهای باز شیری ترکیبی                                                                     
            میانگین روزبازشیری بدون سقطی ها                                                                    
            تاریخ آخرین رکورد                                                                                  
            میانگین شیر آخرین رکورد                                                                             
            کل آبستن                                                                                           
            تعدادمولد آبستن                                                                                    
            کل گاوهای دوشا                                                                                      
            کل گاوهای دوشا                                                                                     
            کل گاوهای دوشا شکم یک                                                                               
            گاو دوشای غیر آبستن                                                                                
            گاو دوشای آبستن                                                                                    
            گاو خشک آبستن                                                                                       
            گاو خشک غیر آبستن                                                                                  
            تعداد کل مولد                                                                                       
            تعداد کل تلیسه                                                                                     
            تعداد تلیسه های ۱۴ به بالای غیر ابستن                                                              
            تعدادتلیسه بدون تلقیح بیش از ۱۳ ماه                                                                
            تعداد تلیسه های آبستن                                                                              
            تعداد گوساله نر زیر ۱۴ ماه                                                                          
            گوساله ماده ۱روز تا ۳ ماه                                                                          
            گوساله نر ۱روز تا ۳ ماه                                                                            
            درصد شیری آبستن                                                                                     
            درصد مولد آبستن                                                                                    
            تاریخ آخرین خشکی                                                                                   
            تاریخ آخرین زایش                                                                                   
            تاریخ آخرین تلقیح                                                                                   
            تاریخ آخرین سقط                                                                                    
            تاریخ آخرین جابجایی                                                                                
            تاریخ آخرین ویزیت                                                                                   
            تاریخ آخرین ثبت ترکیب گله ۲                                                                        
            تاریخ آخرین ثبت شیر روزانه                                                                                                    
            تعداد زایمان طبیعی از ابتدای سال تاکنون                                                            
            تعداد مرده زائی با جنس گوساله نر ازابتدای سال تا کنون      
            تعداد مرده زائی با جنس گوساله ماده ازابتدای سال تا کنون                                            
            تعداد سقط گاو بدون افزایش شکم از ابتدای سال تا کنون                                                
            تعداد سقط گاو با افزایش شکم از ابتدای سال تاکنون                                                    
            تعداد سقط تلیسه بدون افزایش شکم از ابتدای سال تا کنون                                              
            تعداد سقط تلیسه با افزایش شکم از ابتدای سال تا کنون                                                
            میانگین سن آبستنی در زمان سقط گاو                                                                  
            میانگین سن آبستنی در زمان سقط تلیسه                                                                
            تعداد حذف مادینه از ابتدای سال تا کنون                                                              
            تعدا حذف مولد از ابتدای سال تا کنون                                                                
            تعداد حذف شکم یک از ابتدای سال تا کنون                                                             
            تعداد حذف گوساله ماده تا ۳ ماهگی از ابتدای سال تا کنون                                             
            تعداد حذف گوساله نر تا ۳ ماهگی از ابتدای سال تا کنون                                               
            تعداد گاو آبستن شده از ابتدای سال تا کنون                                                           
            تعداد تلیسه آبستن شده از ابتدای سال تا کنون                                                        
            درصد حذف گاو تازه زا(۰-۶۰) نسبت به دام مولد از ابتدای سال تا کنون                                  
            در صد گوساله متولد شده نسبت به میانگین دام مولد از ابتدای سال تا کنون                              
            گوساله نارس ماده متولد شده از ابتدای سال تا کنون                                                   
            گوساله نارس نر متولد شده از ابتدای سال تا کنون                                                      
            تعداد تلفات گوساله نر زیر ۳ماه سن از ابتدای سال تا کنون                                            
            تعداد تلفات گوساله ماده زیر ۳ ماه سن از ابتدای سال تا کنون                                        
            درصد تلفات گوساله ماده بالای ۳ ماه به گوساله بالای ۳ماه موجود از ابتدای سال تاکنون                 
            درصد تلفات مولد از ابتدای سال به مولد موجود                                                        
            درصد تلفات مادینه از ابتدای سال به مادینه موجود                                                     
            گیرایی کل گله ار ابتدای سال تا کنون                                                                
            گیرایی تلیسه ار ابتدای سال تا کنون                                                                 
            گیرایی گاو ار ابتدای سال تا کنون                                                                   
            میانگین شکم گاوهای حذف شده از ابتدای سال تاکنون                                                    
            درصد سقط به زایش کل از ابتدای سال تاکنون                                                            
            درصد سقط تلیسه به زایش تلیسه از ابتدای سال تاکنون                                                 
            درصد سقط گاو به زایش گاو از ابتدای سال تاکنون                                                      
            میانگین طول دوره خشکی گاوهای موجود از ابتدای سال تا کنون                                           
            میانگین رکورد شیر گاوها در رکورد آخر                                                               
            میانگین شکم گاوهای شیری در رکورد آخر                                                                
            میانگین سوماتیک سل کانت گله در رکورد آخر                                                           
            میانگین روزهای شیردهی                                                                              
            میانگین تعداد تلقیح بازای یک آبستنی در تلیسه                                                       
 
 

بخش مرور گله (مرور زایش)

 
تاریخ محاسبه
تاریخ زایش
درصد سقط تلیسه با افزایش شکم به ابستنی
درصد سقط تلیسه با افزایش شکم به زایش
درصد سقط تلیسه بدون افزایش شکم به ابستنی
درصد سقط گاو با افزایش شکم به ابستنی
درصد سقط گاو با افزایش شکم به زایش
درصد سقط گاو بدون افزایش شکم به ابستنی
درصد سقط گاو بدون افزایش شکم به زایش
درصد سقط کل به زایش
درصد سقط کل تلیسه به زایش
درصد سقط کل گاو به زایش
درصد مرده زایی به زایش
درصد مرده زایی تلیسه به زایش
درصد مرده زایی گاو به زایش
درصد کل سقط به ابستنی
درصد کل سقط تلیسه به ابستنی
درصد کل سقط گاو به ابستنی
فاصله اولین تلقیح شکم قبل تا زایش قبلی
متوسط تعداد تلقیح برای تلیسه های زایش کرده
متوسط تعداد تلقیح برای گاوهای زایش کرده
متوسط روز باز گاوهای زایش کرده
متوسط سن آبستنی سقط
متوسط سن آبستنی سقط با تغییر شکم
متوسط سن آبستنی سقط تلیسه
متوسط سن آبستنی سقط تلیسه با تغییر شکم
متوسط سن آبستنی سقط تلیسه کل
متوسط سن آبستنی سقط گاو
متوسط سن آبستنی سقط گاو با تغییر شکم
متوسط سن آبستنی سقط گاوکل
متوسط سن آبستنی سقط کل
متوسط شکم دامهای زایش کرده
متوسط طول دوره آبستنی تلیسه
متوسط طول دوره آبستنی گاو
متوسط طول دوره آبستنی کل
متوسط طول دوره خشکی گاو
متوسط طول دوره شیردهی قبلی گاوهای زایش کرده
متوسط فاصله دو زایش
تعداد زایش تلیسه
تعداد زایش دام
تعداد زایش گاو
تعداد سقط تلیسه با تغییر شکم
تعداد سقط تلیسه بدون تغییر شکم
تعداد گوساله زنده متولد شده
تعداد مرده زایی
تعداد مرده زایی تلیسه
تعداد مرده زایی گاو
تعدادسقط با تغییر شکم
تعدادسقط بدون تغییر شکم
تعدادسقط گاو با تغییر شکم
تعدادسقط گاو بدون تغییر شکم
تعدادکل سقط
تعدادکل سقط تلیسه
تعدادکل سقط گاو
درصد دوقلو زایی به زایش
درصد دوقلو زایی تلیسه به زایش
درصد دوقلو زایی گاو به زایش
درصد سقط تلیسه بدون افزایش شکم به زایش
درصد سقط با افزایش شکم به ابستنی
درصد سقط با افزایش شکم به زایش
درصد سقط بدون افزایش شکم به ابستنی
درصد سقط بدون افزایش شکم به زایش

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری