مدیران

نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نسخه جدید( نسخه ۸ ) نرم افزار مدیریت گاوداری علاوه بر مدیریت گله و مدیریت زمان، عملیاتهایی همچون پروتکل ها،حرکت در شجره با مشخصات کامل،تعریف هر نوع خروجی با عنوان یک پلان در تقویم، یاداشت، تعمیر اتوماتیک اطلاعات و … به سیستم اضافه شده است.

 

نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران دارای دو بخش اصلی می باشد:

 • عملیات
 • مدیریت

 

عملیات

قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:

۱.       مشخصات دامها و عملیات

۲.       جابجایی دامها

۳.       آخرین وضعیت دامهای ماده

۴.       مرور گله

۵.       شیر تولیدی روزانه

۶.       ترکیب گله

۷.       گزارشهای ورود اطلاعات

۸.       ورود اطلاعات دسته ای

۹.       ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

۱۰.    بانک و انبار اسپرم

۱۱.    انبار دارو

 

۱.       مشخصات دامها و عملیات

امکان نمایش دامها به تفکیک:

o        ماده

o        نر

o        فری مارتین ماده

o        فری مارتین نر

o        موجود

o        آماده حذف

o        حذف شده

o        تلف شده

o        مجازی

o        همه دامها

 

از قابلیت های این بخش از نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران عبارتند از:

–  مشاهده پرونده کامل

–  عملیات جمعی

–  خلاصه پرونده

–  استفاده از صفحه کمکی

–  جستجو(دسته بندی ساده – دسته بندی پیشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزی و گوش پلاستیکی

–  نمودارها

همچنین این بخش دارای بخشهای زیر نیز می باشد

–  مشخصات دام

–  شجره

–  پزشکی و تولید مثل

–  دیگر عملیات

–  شیر

   که هرکدام از این بخشها خود شامل زیر بخشهایی می شوند:

 • مشخصات دام

–  دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو…و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و…)

–  ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو…و یا ایجاد دام بر اساس  کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و…)

–  آمادگی حذف ( با امکان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)

–  حذف دام ( با امکان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)

–  وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و …)

–  شناسنامه چاپی دام

 • شجره

–  مادر

–  فرزندان

–  پدر

–  نامادری

–  ایجاد والدین مجازی (براساس مشخصات اصلی دام،کدهای دام )

–  اصلاح والدین مجازی

–  خلوص خونی

–  محاسبه همخونی (با امکان انتخاب اسپرم و ذخیره جدول نتایج)

–  نمایش شجره درختی

–  برگشت

 • پزشکی و تولید مثل

–  درمان وتولید مثل(درمان، پایان درمان، تولید مثلی، درمانهای دیگر،اصلاح آخرین ویزیت،حذف آخرین ویزیت، تفکیک نوع، دارو)

–  دارو بدون ویزیت(جدید، اصلاح، حذف، تکرار تجویز دارو، مصرف دارو)

–  فحلی تلقیح نشده(جدید ،اصلاح،حذف)

–  تلقیح (جدید،اصلاح،اصلاح آخرین تلقیح،حذف آخرین تلقیح،اصلاح تلقیح منجر به آبستنی)

–  خشکی (جدید ،حذف،اصلاح،پایان خشکی،حذف خشکی)

–  زایش (ثبت زایش،خروج جفت،حذف زایش)

–  واکسن (جدید،اصلاح،حذف)

–  اندازه گیری (جدید،اصلاح،حذف)

–  عکسها (امکان درج ۳ تصویر برای دام)

–  کارتیه (جدید،اصلاح،حذف)

–  وقایع یکبار (جدید،اصلاح،حذف)

–  اسکور حرکتی (جدید،اصلاح،حذف)

–  اسکور بدنی (جدید،اصلاح،حذف)

–  اسپرمهای پیشنهادی (جدید،اصلاح)

–  سم چینی (جدید،اصلاح،حذف)

 • شیر

–  رکورد یک دام (جدید،اصلاح،حذف،نوبت رکورد)

–  رکورد جمعی دامها (جستجوی اطلاعات،دریافت فایل،خطای رکورد،اطلاعات رکورد)

o        دریافت فایل با قابلیت های : تعیین تاریخ رکورد،نوع رکورد،تعداد دوشش،دریافت فایل رکورد،دریافت جواب آزمایش،انتقال جواب

o        خطای رکورد با قابلیت های: خطای رکورد، اصلاح در محل،تبدیل ۲ بار به ۳ بار دوشش،لیست پیشنهادی حذف،حذف لیست پیشنهاد

o        اطلاعات رکورد با قابلیت های: اصلاح در محل،رکورد جدید،تبدیل رکورد از یک بار به ۳ بار،انتقال رکورد از تاریخ تا تاریخ،حذف کلیه رکورد ها در تاریخ مشخص

 

–  محاسبه استاندارد

–  کنترل استاندارد شیر

۲- جابجایی دام

 با قابلیت های زیر:

–          پاک کردن لیست

–          انتقال لیست

–          گردش دام

–          جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزی وپلاستیکی)

–          انتخاب همه دامها

–          پرش به بهاربند

–          بررسی دامها

۳- آخرین وضعیت دامهای ماده:

براساس:

–          موجود/        آماده حذف/    حذف شده/   تلف شده/    زنده/  همه/  تلقیح شده/  آماده تلقیح/  غیر آماده تلقیح/  تلیسه/ خشک/  شیری/ آبستن/   غیر آبستن

با قابلیت های :

–          مشاهده پرونده

–          خلاصه پرونده

–          امکان بازسازی دامها

–          گزارشگیری با نرم افزار رز

–          نمایش وقایع خاص

–          جستجو براساس

o        گوش پلاستیکی/   گوش فلزی/  شماره ثبت/ شماره بدن/ دسته بندی ساده /دسته بندی پیشرفته

که بخش مشاهده پرونده خود شامل موارد زیر می باشد:

 • مشاهده پروند به تفکیک

–  زایش

-خشکی

–  تلقیح

–  فحلی

–  ویزیت

–  واکسن

–  سم

–  حرکتی

–  رکورد

–  شیر استاندارد

-رتبه

 • کارت دام
 • ۴- گزارشهای مرور گله

  با قابلیت انتخاب گزارشهایی همچون:
  –          مرور بهاربندها
  –          مرور رکوردهای رسمی
  –          مرور زایش
  و انجام عملیاتی مانند:
  –          سوابق محاسبه
  –          گزارش از اطلاعات در حال نمایش با استفاده از نرم افزار رز
   
 • ۵- شیر تولیدی روزانه

  –          جدید/       اصلاح/     حذف
   

  ۶- ترکیب گله

  با قابلیت:
  –          محاسبه ترکیب گله امروز
  –          اصلاح ترکیب گله
  –          حذف

  ۷- گزارشهای ورود اطلاعات در نرم افزار مدیریت گاوداری :

  براساس:
  –          خشکی به علت کم شیری
  –          خشکی به علت آبستنی
  –          چک رحمی
  –          تست اولیه آبستنی
  –          تست دوم آبستنی
  –          انتظار زایمان
   

  ·       با قابلیت ارسال دامها به عملیات جمعی که این قسمت خود شامل بخشهای زیر می شود:
  –          ایجاد لیست جدید
  –          ذخیره لیست
  –          باز کردن لیست
  –          انجام عملیات جمعی براساس:
  ۱.       کارتیه
  ۲.       سم چینی
  ۳.       اسکیج مرکز
  ۴.       جابجایی دام
  ۵.       خلوص خونی
  ۶.       اسپرم
  ۷.       استاندارد شیر
  ۸.       زایش
  ۹.       تلقیح
  ۱۰.    ثبت خشکی
  ۱۱.    ثبت فحلی
  ۱۲.    تجویز دارو
  ۱۳.    واکسیناسیون
  ۱۴.    تولید مثل
  ۱۵.    اندازه گیری
   عملیات سریع با قابلیت انتخاب برنامه هایی همچون:
  ۱.       وقایع یکبار
  ۲.       واکسن
  ۳.       سم چینی
  ۴.       حذف جمعی سریع
   انتخاب دام بر اساس :
  ۱.       جنسیت
  ۲.       تارخ تولد
  ۳.       تاریخ خشکی
  ۴.       تاریخ تلقیح
  ۵.       تاریخ زایش
  ۶.       سن
  ۷.       بهاربند
  ۸.       وضعیت دام
   

  ۸- ورود اطلاعات دسته ای:

  –          اجرای برنامه با انتخاب فایلها به صورت دسته ای
  –          اشکال یابی و ذخیره اطلاعات
   

  – ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

  با امکان:
  –          حذف اطلاعات از تاریخ مشخص
  –          ورود اطلاعات جدید ارزیابی مرکز(امکان اضافه کردن اتوماتیک ارزیابی های جدید)
   

  ۱۰- بانک و انبار اسپرم

  انبار اسپرم با امکان:
  –          ایجاد اسپرم جدید
  –          اصلاح اسپرم
  –          حذف اسپرم
  –          ورود به انبار
  –          خروج از انبار
  –          امکان جستجو براساس شماره ثبت
  بانک اسپرم مرکز با قابلیت:
  –          نمایش لیست اسپرم ها (امکان تغییر یا افزایش اسپرم به صورت دستی)
  –          اطلاعات جدید
  –          بررسی اسپرم ها

  ۱۱- انبار دارو:

   با امکان:
  –          ایجاد داروی جدید
  –          اصلاح دارو
  –          حذف دارو
  –          ورود به انبار
  –          خروج از انبار

  مدیریت

  قسمت مدیریت نرم افزار مدیریت دامداری مدیران دارای بخشهای زیر می باشد:
  ۱.          پیش فرضها (با امکان جستجو و تبدیل تمامی مقادیر به پیش فرضهای اولیه)
  ۲.          تعاریف برنامه (تنظیم ورود به انبار اسپرم،علت مراجعه درمانی،دلیل حذف،ورود به انبار دارو،علت سقط،نحوه زایش،خروج جفت ،دکتر بیمه ،نوع انتقال جنین، مراحل درمان و …و امکاناتی مانند تعریف جدید،اصلاح،تعاریف ترکیبی(دلیل حذف گاو،دلیل بیماری) و جستجوی اتوماتیک)
  ۳.          تعریف بهاربند (جدید ،اصلاح،حذف،تغییرات بهاربندها)
  ۴.          پرسنل فعال (ایجاد، اصلاح و حذف پرسنل)
  ۵.          تعریف کاربر
  ۶.          پشتیبان (امکان تهیه ،بازیابی ،فشرده سازی فایل پشتیبان و حذف فایل اصلی پس از فشرده سازی )
  ۷.          ارتباط با سرور
  ۸.          ویرایش برنامه ها (مقدارهای ثابت ورود اطلاعات، عملیات سریع،بیمه دام،کارت دام ،وضعیت گله،ورود اطلاعات دسته ای،ترکیب گله،خلاصه وضعیت دام،گزارشهای ورود اطلاعات)

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری