شرکت کنندگان از طریق سام 

———————–

فاطی

شاهین – احرار سپاهان

 

عکس 

—————————

مهندس طیه

خانم پرنسس

مهندس رضوانی

آقای آذری

مهندس اکبریان

مهندس زمانی زاد

مهدی ز

 

شرکت کنندگان از طریق خرید 

آقای غفاری

اقای صلواتی 

مهندس شاهین – احرار سپاهان

مهرداد رضایی – دامداری رضایی

آقای روغنی – دامداری روغنی 

آذری – یاسوج

محمدی – مجتمع محمدی

رضایی – کلاه قاضی

جلایرنژاد – زرین خوشه اراک

مهندس میرزاییان – دامداری میرزایی

یزدانی

 

رهنمایی – گاوداری رهنمایی