مدیران

لیست گزارشات نرم افزار سام

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

نرم افزار

نام گروه

نام دستور

ورودی ها

توضیحات

مدیریت گله گاو شیری

اسکور

اسکور بالای ۴

ازتاریخ-تاتاریخ

نمایش تعداد دام های با اسکور بالای ۴

درصد اسکور بدنی کل

بررسی وضعیت اسکور بدنی در گله

درصد اسکور حرکتی کل

پراکندگی اسکور حرکتی در گله

میانگین اسکورها

ازتاریخ-تاتاریخ

میانگین اسکورها در بازه زمانی و آخرین تاریخ خواسته شده

اطلاعات

تاریخ آخرین ثبت اطلاعات

نمایش آخرین اطلاعات ثبت شده در نرم افزار

شرکت

نمایش اطلاعات کلی شرکت

شناسنامه دام ها

ازتاریخ-تاتاریخ-جنسیت

شناسنامه دام های زنده که در بازه زمانی مشخص متولد شدن

عملکرد هفتگی

ازتاریخ-تاتاریخ

بررسی عملکرد گله در بازه مشخص شده

نتیجه بازدید

درناریخ-نوع ثبت

بررسی براساس نوع ثبت دام ها و مشاهده دلایل مراجعه دام ها و تشخص آنها در بازه زمانی

وقایع تقویم

ازتاریخ-تاتاریخ

نمایش وقایع ثبت شده در تقویم در بازه زمانی خواسته شده

وقایع دیروز

نمایش اتفاقانی که در روز گذشته در گله ثبت شده

انفرادی

پیشنهاد اسپرم

بدن

اسپرم های پیشنهادی به دام خواسته شده

تلقیح

بدن

اطلاعات تلقیح های که در دام مورد نظر در شکم آخر انجام گرفته

جابجایی

بدن

تمامی جابجایی های دام مورد نظر از هنگام تولد تا آخرین جابجایی

جامع

بدن

تمامی اطلاعات آخرین وضعیت و شیرهای استاندارد دام مورد نظر

شجره

بدن

بررسی شجره دام تا سه نسل

شیر

بدن

اطلاعات شیرهای ثبت شده دام مورد نظر در شکم آخر

فرزندان

بدن

تمامی فرزندان دام مورد نظر همراه با اطلاعات زایش آنها

ماده­زایی اسپرم

شماره اسپرم

تعداد ماده های که از اسپرم مورد نظر در گله وجود دارد

وضعیت اسپرم

شماره اسپرم

تمامی تلقیحات و نتایج آبستن شدن و موجودی انبار اسپرم مورد نظر

ویزیت دام

بدن

بررسی اطلاعات سه ویزیت دام

مدیریت گله گاو شیری

بحرانی

بررسی حذف

ازتاریخ-تاتاریخ

لیست دام های حذف شده همراه با اطلاعات مربوط به حذف

بررسی ورم پستان

ازتاریخ-تاتاریخ-ازشکم-تاشکم-حداقل طول درمان

جهت شناسایی و بررسی اطلاعات دام های با وضعیت حاد ورم

تعداد حذف

ازتاریخ-تاتاریخ

برای بررسی بیشترین دلایل حذف در گله

تلقیح عقب افتاده

لیست دام های که از موعد تلقیح آنها گذشته و تلقیح نشدن

تلیسه بالای ۱۴ ماه

جزئیات وضعیت تلیسه های که بالای ۱۴ ماه سن دارند و آبستن  نشدند

سوماتیک سل کانت

سوماتیک بالای-تکرار بالای

جهت شناسایی دام های با ورم حاد تحت بالینی

کاهش شیر

درصد افت

اطلاعات دام های که با کاهش شیر روبرو هستند

وضعیت بیماری گله

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های بیمار در بازه زمانی به تفکیک شکم

پیشپینی

زایش به تفکیک ماه

پیشبینی تعداد زایش ها در ماه های آینده

زایش یک روز خاص

در تاریخ

لیست دام های که در یک روز خاص احتمال زایمان دارند

ترکیب

بررسی آخرین ترکیب گله

وضعیت گله در آخرین ترکیب گله محاسبه شده

ترکیب گله یک روز خاص

درتاریخ

وضعیت گله در یک روز خاص

وضعیت تلیسه در گله

وضعیت تلیسه های موجود در گله و تعداد تلیسه های حذفی

وضعیت خشک

ازتاریخ-تاتاریخ

مشخصات دام های که در بازه زمانی مشخص شده خشک شده اند

وضعیت شکم در گله

تعداد دام های موجود براساس شکم

وضعیت گاو نر

موجودیت

وضعیت دام ها براساس نوع موجودیت در گله

وضعیت گاوها در گله

وضعیت گاوها در گله

وضعیت گوساله ها در گله

تعداد گوساله های حذفی و وضعیت گوساله ها در گله

وضعیت مولدین گله

شرایط کلی مولدین در گله

مدیریت گله گاو شیری

تولیدمثلی

dfs

ازتاریخ-تاتاریخ

میانگین فاصله زایش تا اولین تلقیح به تفکیک شکم

سن زایش تلیسه

ازتاریخ-تاتاریخ

وضعیت زایش تلیسه ها به همراه سن زایش آنها

فاصله تلقیح

شکم

وضعیت تلقیح ها براساس شکم در گله

وضعیت تلیسه

وضعیت تولیدمثلی تلیسه های گله

وضعیت زایش سال

سال

تعداد تلقیح ها و انواع زایش های که در سال خواسته شده انجام گرفته

وضعیت گاو

وضعیت تولیدمثلی گاوها گله

روزانه

پروتکل در یک روز خاص

درتاریخ

دام ها و بهاربند دام های که در روز مشخص شده در پروتکل هستند

تست۷ ماهگی

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های که برای تست آبستنی ۷ ماه به بیمارستان مراجعه کند

تست آبستنی اولیه

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های که برای تست آبستنی اولیه به بیمارستان مراجعه کند

تست آبستنی ثانویه

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های که برای تست آبستنی ثانویه به بیمارستان مراجعه کند

تست کلین

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های که برای تست کلین به بیمارستان مراجعه کند

تلقیح

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های که در بازه زمانی مشخص تلقیح شده اند

دام های خشک روز

دام های که باید خشک شوند

فحلی

ازتاریخ-تاتاریخ

دام های که بازه زمانی مشخص فحلی برای آنها ثبت شده

گوساله های از شیرگیری روز

گوساله های که باید از شیر گرفته شوند

لیست ها

آمار بهاربند

نوع دام

پراکندگی نوع مشخصی از دام در بهاربند

آمار کل بهاربند

وضعیت و ظرفیت بهاربند ها در گله

دام های موجود

لیست کلی دام های موجود درگله

زایش بین دوتاریخ

ازتاریخ-تاتاریخ

زایش های که بین دو تاریخ انجام گرفته

موجودی اسپرم

اسپرم های موجود در انبار و موجودی آن

مدیریت گله گاو شیری

شیر

بررسی تولید یک روز خاص

درتاریخ

وضعیت گله و شیر تولیدی در یک روز مشخص

بررسی رکورد آخر

وضعیت گله و شیر تولیدی در آخرین رکورد ثبت شده

شیرتولیدی

ازتاریخ-تاتاریخ

وضعیت گله و شیر تولیدی در بازه زمانی مشخص

نمودار شیر

ازشکم-تاشکم-درتاریخ

میانگین مقدار شیر تولیدی در تاریخ خواسته شده براساس فاصله از زایش با بازه ۵۰ روزه

شاخص

DFS گله

فاصله اولین تلقیح پس از زایش در بازه ۳ ماه گذشته

درصد سقط تلیسه

درصد سقط تلیسه به کل زایش در بازه ۳ ماه گذشته

درصد سقط کل

درصد سقط کل به کل زایش در در بازه ۳ ماه گذشته

درصد سقط گاو

درصد سقط گاو به کل زایش در بازه ۳ ماه گذشته

درصد گاو مولد

درصد گاو مولد به کل گله

درصد گوساله گیری

نسبت متولدین دوره به زایش ها در بازه سه ماه گذشته

گوساله زایی شکم۲

متوسط فاصله گوساله زایی دامهای شکم ۲ در بازه ۳ ماه گذشته

گوساله زایی کل

متوسط فاصله گوساله زایی همه دامها در بازه ۳ ماه گذشته

مرده زایی کل

درصد مرده زایی به کل زایش در بازه ۳ ماه گذشته

مرده زایی گاو

درصد مرده زایی گاو به کل زایش در بازه ۳ ماه گذشته

مرده زایی تلیسه

درصد مرده زایی تلیسه به کل زایش در بازه ۳ ماه گذشته

میانگین شیر رکورد آخر

شیر رکورد آخر

میانگین شیر شکم۲

میانگین شیر شکم ۲ در رکورد آخر

میانگین شیر شکم ۱

میانگین شیر شکم ۱ در رکورد آخر

شاخص ها

کلی شاخص ها در یک قالبت و به طور میانگین

مدیریت گله گاو شیری

گیرایی

گیرایی نوبت۱

ازتاریخ-تاتاریخ

گیرایی با اولین تلقیح در شکم های مختلف

گیرایی نوبت۲

ازتاریخ-تاتاریخ

گیرایی تا دوبار تلقیح به تفکیک شکم

گیرایی نوبت۳

ازتاریخ-تاتاریخ

گیرایی تا سه تلقیح براساس شکم

نوبت گیرایی بیشتر از۴

ازتاریخ-تاتاریخ

گیرایی با بیش از سه تلقیح به تفکیک شکم

 

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری