مدیران

برخی تغییرات نسخه جدید

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 برخی تغییرات نرم افزار مدیریت گاوداری در نسخه جدید به شرح زیر می باشد :

عکسها

  1. انتخاب عکسها با تاریخ تولد
۲.       انتخاب عکسها با کمک جنسیت

بهاربند

۱.       کنترل موجودی بهاربندها 
۲.       جستجو در جابجایی دامها 

اصلی

 
۱.       با انتخاب در پیش فرضها آماده حذف، اختیاری شد
۲.       بهنگام حذف کنترل در مورد تاریخ حذف از نظر عملیات بعد از آن انجام میشود
۳.       عکسها بطور اتوماتیک تغیر سایز میدهند
۴.       در کارت دام سن دام نیز به ازای هر عمل محاسبه می شود
۵.       با انتخاب در پیش فرضها تکراری بودن بدن برای فقط دامهای زنده چک می شود
۶.       جستجو روی کد هایی همچون گوشها و ثبت اضافه شد
۷.       در خصوص دامهای تلف شده نام خریدار حذف گردید
۸.       هشدار در مورد شماره ثبت تکراری گذاشته شد
۹.       در مورد والدین مجازی و ورود دام جدید لیست اسپرم ها از انبار بدون کنترل موجودی گرفته میشود.
۱۰.    خلاصه پرونده تغیر کرد
۱۱.    نیاز به فعال سازی دلیل جدید حذف اصلاح شد
 
 

شیر

۱۲.    اشکال جدول شیرها برطرف شد
۱۳.    رکورد گاو خشک شده و تلیسه و مرده را در شیر جمعی قابلیت پذیرش با عدم پذیرش دارد
۱۴.    اشکال محاسبه مجدد ردیف رکورد ها اصلاح شد
۱۵.     

اندازه گیری

۱۶.    اندازه گیری دمای بدن اضافه شد
۱۷.    دسترسی سریع جهت ثبت وزن دام در هنگام فروش ایجاد شد

رکورد

۱۸.    دامهای خشک/مرده/تلیسه نیز میتوانند با مجوز در رکورد باشند
۱۹.    بخش دریافت فایل اکسل رکورد اصلاح شد
۲۰.    حذف رکورد اضافه شد
 

درمانی

۲۱.    در درمانی هم Ini فعال شد
۲۲.    عملیات درمانی برای نرها مجاز است
۲۳.    تاریخ پایان درمان دریافت می گردد
۲۴.    کنترل تلقیح منجر به ابستنی بهنگام اعلام ابستنی اضافه شد
۲۵.    پایان درمان ثابت شد
 

عملیات جمعی

۲۶.    ویزیت پزشکی جهت گوساله های نر اضاافه شد
۲۷.     کلیه موارد اخرین وضعیت در این بخش قید شد
۲۸.    زایش اضافه شد
۲۹.    سر تیتر گزارشات جمعی فارسی شد
۳۰.    بخش عملیات جمعی کامل شد
a.       انتخاب ها کاملتر شده
b.       کلیه مشخصات نر و ماده اضافه شد
c.        سرعت افزایش پیدا کرد
 

اخرین وضعیت

۳۱.    جستجو روی کد هایی همچون گوشها و ثبت اضافه شد
۳۲.    کلیه مشخصات رکورد ها در وضعیت فقط از رکوردهای رسمی ارائه میگردد
۳۳.    در قسمت خلاصه وضعیت دام وضعیت حرکتی همانند وضعیت بدنی ذکر شد.
۳۴.    بخش شرطهای نمایش دام  حذف شد

BV

۳۵.    حذف BV امکان پذیر شد

فنی

۱.    در بخشهای آخرین وضعیت / دامها و عملیات /شیر تولیدی/ترکیب گله /عملیات جمعی امکان دخیره حالت جدول وجود دارد
 

انبار دارو/مصرف دارو

۱.     استفاده از انبار دارو اختیاری شد
۲.     فیلد موجودی در هنگام تعریف اطلاعات دارو برداشته شود
۴.    کلیه موارد مربوط به مصرف دارو چک شد
a.       اصلاح تاریخ تجویز و مصرف دارو حرکت اشتباه و مقادیر اشتباه
b.       تاریخ تجویز در دارو هماهنگ با تاریخ قبلی اضافه شود.
c.        تعاریف ثابت دارو اضافه شد
 

زایش

۵.                               در مورد اشکال در حذف زایش و تغیر روز برای ثبت زایش بررسی کامل انجام شد
۶.                               طول اسپرم پدر درمورد طبیعی درست شد.اطلاعات قبلی اصلاح میشود
۷.       پیشنهاد تغیر تلقیح منجر به آبستنی برداشته شد. بدلیل اینکه خطا در نرم افزار ایجاد میکرد
۸.       تاریخ تلقیح و طول مدت آبستنی به صفحه زایش اضافه شد
۹.                               بهنگام زایش مادر حامل ثبت مادر اصلی به عنوان مادر قید میشود
۱۰.                             

بانک و انبار اسپرم

۱۱.    Updateبانک اسپرم با اسپرم های جدید کنترل شود          
۱۲.    اسپرم های سکس شده در تلقیح مشخص میگردند
۱۳.    اصلاح اسپرم ها در انبار در صورتیکه اسپرم ها اپدیت شد
۱۴.    استفاده از انبار اسپرم اختیاری شد
۱۵.   اشکال اصلاح اسپرم تصحیح شد
۱۶.   تلقیح گاو نر شماره مامور نباید داشته باشد
۱۷.   روشهای انتقال جنین اضافه شد
۱۸.   اسپرمهای پیشنهادی
a.       با تنظیم پیش فرضها کنترل صحت اطلاعات در مورد تعریف درلیست اسپرمها و انبار اسپرم انجام می شود
b.       با تنظیم پیش فرضها کنترل موجودی انجام میشود
c.        اشکال ورود اصلاح شد

وضعیت حرکتی و بدنی

۱. در وضعیت حرکتی و بدنی نام مامور اضافه شد

تصحیح اطلاعات

  1. برای چند شرکتی ارتقاء یافت
  2. کلیه تصحیح ها یا داشت میشود
 
 

ترکیب گله

۱.       جمع های مورد نیاز در ترکیب گله بدین ترتیب تعریف شدند
a.       گله شیری : شیری آبستن + شیری غیر آبستن
b.       گله مولد: شیری آبستن+ شیری غیر آبستن + خشک آبستن + خشک غیر آبستن
c.        کل گوساله های ماده تا ۱۲ ماه
d.       نرینه : کل نر
e.        مادینه : کل ماده
 

Exchange

۱.       کل برنامه کنترل شد
۲.       دریافت فایل اضافه شد
۳.       برنامه های ایجاد شده
a.       واکسیناسیون
b.       اسکور حرکتی
c.        اسکور بدنی
d.       شماره ثبت،ردیف گل و فلزی
e.        پیشنهاد اسپرم
f.        سم چینی
 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری