این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مدیریت ورم پستان، سود بیشتر
ورم پستان یکی از پر هزینه ترین و مهمترین بیماری هایی است که خسارت اقتصادی زیادی به گله های شیری تحمیل می کند. تعداد سلول های بدنی بیانگر تعداد سلول های موجود در شیر است که از آن به عنوان یک شاخص برای مشخص کردن ورم پستان گاو استفاده می شود. با افزایش تعداد سلول های پیکری در شیر،‌ کیفیت فرآوردی و راندمان تولید بعضی از محصولات لبنی،‌ به دلیل افزایش تغییرات در ترکیبات شیر،‌ کاهش می یابد. به طوری که کاهش لاکتوز، چربی و کازئین موجود در شیر و در نتیجه پروتئولیز و لیپولیز حاصل از آنزیم های سلول های سوماتیک سبب کاهش راندامان و سایر ویژگی های مورد نظر در تولید بعضی از فرآورده های شیری نظیر پنیر گردیده است. عوامل کلی که بر روی میانگین سوماتیک سل کانت و امتیاز سلول های بدنی تاثیر می گذارد شدت عفونت ، سن گاو، دوره شیردهی، نوع عفونت و تعداد کارتیه های درگیر عفونت است. در واقع تعداد سلول های بدنی تحت تأثیر سازه های مختلف ژنتیکی و محیطی قـرار مـی گیرد و به دلیل افزایش تولید شیر برای پاسخ به نیازهای روز افزون جمعیت انسانی ، حساسیت به بیماری ورم پستان در گاو افزایش یافته است زیرا وراثت پذیری ورم پستان حدود یک سوم بیشتر از وراثت پذیری تولید شیر در دوره های شیردهی اول تا سوم می باشد و انتخاب ژنتیکی براساس پایین بودن تعداد سلول های سوماتیک شیر، بروز ورم پستان بالینی را کاهش می دهد. با کمک گزارش های سوماتیک سل کانت می تواند برنامه های پیشگیری و در مان را با آگاهی و مسیر درست انجام داد و از حدف های ناشی از ورم پستان که یکی از دو دلیل عمده حذف در گله است تا جای ممکن جلوگیری کرد (دو دلیل اصلی حذف در گله های گاو شیری شامل عوامل تولیدمثل (۲۶.۷) و ورم پستان (۲۶.۵) می باشد. ).

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری