این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید.

جستجو و گزارش

گزارش آخرین وضعیت کل گاوها

 

آخرین وضعیت-رکورد-ارزش ارثی-ارزش ارثی مادر

 

آخرین وضعیت دام ماده-رکورد شیر

آخرین وضعیت-رکورد-ارزش ارثی-ارزش ارثی مادر

 

 

آخرین وضعیت دام ماده-رکورد شیر

 

 

گزارش آخرین وضعیت گاوهای زنده

 

اولین تلقیح تا زایش درمانی

 

آخرین وضعیت -مشخصات-مشخصات مادر

اولین تلقیح تا زایش درمانی

 

 

آخرین وضعیت -مشخصات-مشخصات مادر

 

 

گزارش درمان و تولیدمثل تمامی دامها

 

زایش کل دامها.png

 

درمان و تولیدمثل تمامی دامها

زایش کل دامها

 

 

درمان و تولیدمثل تمامی دامها

 

 

گزارش درمان و تولیدمثل دامهای زنده

 

دارو

 

تلقیح گاوهای زنده

دارو

 

 

تلقیح گاوهای زنده

 

 

گزارش شیر دامهای زنده

 

میانگین شیر استاندارد موجود

 

ارزش اصلاحی شیر و چربی  دامهای ماده موجود

میانگین شیر استاندارد موجود

 

 

ارزش اصلاحی شیر و چربی دامهای ماده موجود

 

 

گزارش شیر کل دام

 

شیر استاندارد

 

ارزش اصلاحی شیر و چربی.png

شیر استاندارد

 

 

ارزش اصلاحی شیر و چربی

 

 

گزارشهای متفرقه

 

چک هم خونی

 

مشخصات اسپرم

چک هم خونی

 

 

مشخصات اسپرم

 

 

گزارش مشخصات کل دامها

 

شجره کلی دام با تاریخ تولد

 

شجره تا 5 نسل -نامهای پدر-تاریخ تولد

شجره کلی دام با تاریخ تولد

 

 

شجره تا ۵ نسل -نامهای پدر-تاریخ تولد

 

 

گزارش مشخصات دامهای زنده

 

مشخصات نر -وضعیت مادر-شیر مادر

 

اندازه گیری

مشخصات نر -وضعیت مادر-شیر مادر

 

 

اندازه گیری

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری