مدیران

جستجو و گزارش

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. جستجو و گزارش گزارش آخرین وضعیت کل گاوها     آخرین وضعیت-رکورد-ارزش ارثی-ارزش

Read More »

شجره

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشهای شجره         شجره با در نظر گرفتن زایش گاوهای

Read More »

زایش گاو

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش و آمارهای مختلف زایش دام را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش زایش     فواصل زایش بر حسب

Read More »

رکورد

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش رکورد اطلاعات رکوردگیری بر اساس بازه تولیدشیر۱     اطلاعات رکوردگیری بر

Read More »

خشکی گاو

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات خشکی گاو         لیست گاوها جهت خشکاندن    

Read More »
بررسي حذف با كراس2

حذف گاو

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات حذف دامها بررسی حذف با کراس بررسی حذف با کراس لیست دامهای

Read More »

تست پزشکی

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش تست پزشکی تست آبستنی گاو     تست آبستنی تلیسه    

Read More »

گزارشات بیمه دام

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش بیمه دام لیست گاو و تلیسه جهت بیمه بانک کشاورزی   غرامت

Read More »

بهاربند

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش بهاربند لیست رکورد جهت تفکیک بهار بند   آمار بهاربند    

Read More »