برخی خروجی های نرم افزار قیمت تمام شده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

برخی از مواردی که  نرم افزار قیمت تمام شده بصورت خروجی ارائه می نماید عبارت است از:

 

خلاصه گزارش اطلاعات دامهای مولد (دارائیهای ثابت)

موجودی اول دوره

مبلغ موجودی اول دوره

جنین اول دوره

مبلغ جنین اول دوره

دام خریداری شده طی دوره

مبلغ دام خریداری شده طی دوره

دام انتقالی از دارائیهای در جریان

مبلغ دام انتقالی از دارائیهای در جریان

هزینه مواد مصرفی

هزینه کار

هزینه سربار

هزینه استهلاک

هزینه عمومی شیر

قیمت تمام شده شیر

توقف برگشتی از شیر

قیمت تمام شده گوساله

توقف برگشتی از گوساله

قیمت تمام شده جنین

سقط جنین

دام فروش رفته

مبلغ دام فروش رفته

دام تلف شده

مبلغ دام تلف شده     

دام فروش رفته نر

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

موجودی اول دوره نر

مبلغ موجودی اول دوره نر

دام خریداری شده طی دوره

مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر

مبلغ مرده زایی

بازده فوق العاده شیر

بازده فوق العاده گوساله

تعداد جنین پایان دوره

هزینه اسپرم مصرفی

جنین پایان دوره

روز توقف شیر

روز توقف گوساله

روز سقط جنین

روز مرده زایی

خلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیرمولد (دارائیهای جاری)

مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد

تعداد موجودی اول دوره ماده

مبلغ موجودی اول دوره ماده

موجودی اول دوره نر

مبلغ موجودی اول دوره نر

دام خریداری شده طی دوره ماده

مبلغ دام خریداری شده طی دوره ماده  

دام خریداری شده طی دوره نر

مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر

دام متولد شده طی دوره ماده

مبلغ دام متولد شده طی دوره ماده

دام متولد شده طی دوره نر

مبلغ دام متولد شده طی دوره نر

روزهای رشد غیر مولد ماده روزهای

رشد غیر مولد نر

دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده ماده

مبلغ دام تلف شده ماده

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

دامهای تبدیل شده به دام مولد

مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد ماده

دام فروش رفته ماده زیر ۳ ماه

دام فروش رفته نر زیر ۳ ماه

دام فروش رفته ماده ۳ تا ۹ ماه

دام فروش رفته نر ۳ تا ۹ ماه

دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه ماده

دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه نر

دام تلف شده بالای ۹ ماه ماده

دام تلف شده بالای ۹ ماه نر

مبلغ دام فروش رفته ماده زیر ۳ ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته ۳ تا ۹ ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته زیر ۳ ماه نر

مبلغ دام فروش رفته ۳ تا ۹ ماه نر

مبلغ دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه ماده

مبلغ دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه نر

مبلغ دام تلف شده بالای ۹ ماه ماده

مبلغ دام تلف شده بالای ۹ ماه نر

هزینه مواد مصرفی غیرمولد ماده

هزینه کار غیر مولد ماده

هزینه سربار غیر مولد ماده

هزینه مواد غیر مولد نر

هزینه کار غیر مولد نر

هزینه سربار غیر مولد نر

هزینه اسپرم مصرفی

جدول تعداد و ارزش دامها به تفکیک 

گروه در پایان

ارزش کل دام

جمع سن گروه

ارزش هر راس

سن

شیری

جمع گاوهای شیری

گاونر

کل خشک

تلیسه آبستن بالای۷ماه

جمع دامهای مولد غیرشیری

جمع کل دامهای مولد

تلیسه غیرآبستن

تلیسه زیر۹۰روز

تلیسه آبستن زیر۷ ماه

تلیسه ۳تا۹ماه

جمع دامهای پرورشی ماده

نرزیر۹۰روز

نر۳تا۹ماه

جوانه نر

جمع دامهای پرواری نر

جمع کل دامهای غیر مولد

خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده

کل تعداد دام روز

هزینه مواد مصرفی

هزینه کار مستقیم

هزینه سربار

هزینه استهلاک

دام مولد اول دوره

روز رشد دامها

دام روز گاو نر

کل روزهای شیردهی

کل روزهای خشکی

کل روزهای توقف تولید

دامروز تلیسه بالای ۷

ابتدای دوره

 

انتهای دوره

کل قیمت تمام شده شیر

میزان تولید شیر

بهای یک کیلو شیر

مواد شیر

هزینه کار و سربار شیر

توقف برگشتی از شیر

توقف برگشتی از گوساله تلیسه

توقف برگشتی از گوساله گاو

کل ارزش نوزاد

تعداد نوزاد متولد شده

ارزش دام فروش رفته

ارزش دام تلف شده

قیمت تمام شده رشد

دام مولد پایان دوره

دام غیرمولد پایان دوره

جنین پایان دوره

دام غیرمولد اول دوره

جنین اول دوره

دام خریداری طی دوره

سن بلوغ تلیسه

مبلغ اسپرم برای شیر

ارزش منصفانه دامهای نر

میانگین ارزش تلیسه ۲۳

سقط جنین تلیسه

سقط جنین گاو

دام غیرمولد پایان دوره نر

مبلغ مرده زایی تلیسه

بازده فوق العاده تلیسه

بازده فوق العاده شیر  

بازده فوق العاده گوساله گاو

هزینه عمومی شیر

مبلغ مرده زایی گاو

صورت استهلاک دامهای مولد 

ذخیره استهلاک دامها در اول دوره

اضافه می شود_ استهلاک دامها طی دوره

کسرمی شود_استهلاک دامهای فروش رفته

کسرمی شود _ استهلاک دامهای تلف شده

مانده ذخیره استهلاک پایان دوره

گزارش ارزش دفتری و دامهای مستهلاک شده در پایان دوره

میانگین ارزش دفتری یک راس دام

پایین ترین ارزش دفتری دامهای مولد

بالاترین ارزش دفتری دامهای مولد

دامهای مولد مستهلک شده _ تعداد

دامهای مولد مستهلک شده _درصد به کل دامهای مولد

صورت هزینه کار و سربار رده ها 

جمع کار و سربار

هزینه روزانه سربار

هزینه سربار رده

هزینه روزانه کار

هزینه کار رده

دام روز

نام رده   

گزارش سنی دام ها

ارزش پایان دوره

تعداد  دام

سن دام

صورت هزینه مواد مصرفی رده ها

کل هزینه مواد مصرفی

مواد و اسپرم

کل هزینه اسپرم

نام رده

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری