این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش و آمارهای مختلف زایش دام را در سایز بزرگ مشاهده نمایید.

گزارش زایش

 

فواصل زایش بر حسب شیرواری

 

انتظار زایمان گاو و تلیسه

فواصل زایش بر حسب شیرواری

 

 

انتظار زایمان گاو و تلیسه

 

 

پیش بینی زایش لیست سقطی

پیش بینی زایش دام

 

 

لیست سقطی دام

 

 

چک بعد از زایش

 

 

چک بعد از زایش

 

 

 

گزارش آمار زایش سالهای مختلف

 

آمار زایش سالهای مختلف

 

آمار زایش سالهای مختلف1

آمار زایش سالهای مختلف

 

 

آمار زایش سالهای مختلف۱

 

 

آمار زایش سالهای مختلف2 آمار زایش سالهای مختلف3

آمار زایش سالهای مختلف۲

 

 

آمار زایش سالهای مختلف۳

 

 

آمار زایش سالهای مختلف4  

آمار زایش سالهای مختلف۴

 

 

 

گزارشات آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص

 

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص

 

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص1

آمار زایش ماههای مختلف دام در سال مشخص

 

 

آمار زایش ماههای مختلف دام در سال مشخص۱

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص2 آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص3

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص۲

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص۳

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص4  

آمار زایش ماههای مختلف در سال مشخص۴

 

 

 

گزارشات آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص

 

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص

 

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص1

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص۱

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص2 آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص3

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص۲

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص۳

 

 

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص4  

آمار زایش ماههای مختلف در سالهای مشخص۴

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری