فیلم گزارشگیری رز مدیران- بخش ساخت گزارشهای ترکیبی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

زمانی که علاوه بر متغیر که لازم است به جدول مورد نظر اضافه کنیم لازم است یک سری محاسبات

انجام شود در بخش گزارشهای ترکیبی این کار انجام میشود.زمانی که بخواهیم اطلاعات دو جدول را

با هم ترکیب کنیم و از آنها گزارش بگیریم. جداولی که با هم ترکیب میکنیم باید با هم دارای یک

رابطه باشند در غیر این صورت قابل ترکیب نیستند

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری