خانمها
———–
پردیس
لادریان

آقایان
———–
محمود رحمتی
اکبریان
سید اصغر شیخان
شاهی
مقضی
ابوالفضل
سید مسعود رضایی
محسن احمدی
اژدری
صادقی
زینعلی
محمد هادی شمس
براتی
عرفانی
سلیمی

خانم یا اقا
————–
افشاری