پاسخهای رسیده جهت مسابقه شماره ۸ نرم افزار مدیریت گاو شیری بدون ترتیب عبارتند از (آقایان و خانمها):

 

۱- خانم حسینی

رنگ قرمز: گزارشی است که خوب نیستند.

رنگ سبز: گزارش های خوب است.

رنگ آبی : گزارش هایی است که خطا می دهد.

رنگ مشکی: گزارش های معمولی که پیشنهاد برای بهتر شدن دارد.

* انتهای هر مورد شماره عکس ثبت شده است.

 

 تهرانی

 • باروری مامورین تلقیح: تلیسه از گاو باید مجزا باشد چون گیرایی تلیسه خیلی بالاتر است. (عکس ۱)
 • تلیسه های عقب افتاده: فقط اطلاعات سن رادارد برای یررسی نیاز به اطلاعاتی مانند، نوبت تلقیح، تاریخ تولید مثلی و … دارد. (عکس ۶)
 • عقب افتاده: گاو و تلیسه را با هم می آورد و اطلاعات کامل نیست. (عکس ۷)
 • عملکرد تولید شیر: عنوان ها براساس گله خودشان تعریف شده است. بهتر است فروش مجزا شود(عکس ۸).
 • گزارش هفتگی خطا می دهد. (عکس ۲)
 • مقایسه مرده زایی خطا می دهد. (عکس ۳)
 • میزان سقط خطا می دهد. (عکس ۳)
 • نمودار دسته بندی دوره شیردهی و شیر: جدول اعداد را ندارد. دسته بندی ندارد. نمودار scc شلوغ است. (عکس ۵)
 • افزایش وزن روزانه: اطلاعات گزارش کامل است فقط بهتر است جنس هم اضافه شود.
 • شاخص حذف: نیاز به بررسی بیشتر دارد. ۱-شاخص ها بر چه اساس است؟ ۲- اگر دامی اطلاعاتش کامل نباشد ممکن است امتیاز کمتری داشته باشد. (عکس ۹)
 • عملکرد تولید مثل: اطلاعات خوبی از تولید مثل را ارائه می دهد و دسته بندی مشخصی دارد. (عکس ۱۰)
 • عملکرد: بیشتر آیتم های مورد نیاز روزانه را داراست و دسته بندی و طراحی خوبی دارد. (عکس۱۱)

 

 براتی

 • جابجایی دام در بهاربند : اطلاعات زیادی نمی دهد فقط در حد یک لیست است. (۱)
 • درصد فحلی: براساس گله خودشان طراحی شده است و پاسخ ها صفر است. (۲)
 • شیر خام یک دام مشخص: اطلاعات مربوط به شیر کامل است ولی گزارش کاربردی نیست می توان از شناسنامه دام هم بدست آورد.
 • گزارش زایمان: اطلاعات زیادی ندارد، باید شکم، نحوه تولد، جفت ماندگی و … اضافه شود. (۴)
 • گزارش مامور تلقیح خاص خطا می دهد. (۶)
 • گزارش وضعیت اسپرم خطا می دهد.(۷)
 • مدیریت ورم پستان با اعداد مختلف تست شد، جواب نمی دهد.(۸)
 • مقایسه ۳ اسکور بدنی: در فیلتر، باید تاریخ ها رو خودش بیاورد. با تاریخ های مختلف تست شد پاسخی نیاورد.(۹)
 • مقایسه ۳ اسکور حرکتی: همانند قبلی است.

۱۰- وضعیت بیمارستان: پاسخ ها اشتباه است ، هیچ ترتیب خاصی براساس بیماری ها ندارد و پشت سرهم آمده اند.

۱۱- دام موجود در بهاربند: لیست دام ها را با اطلاعات کامل ارائه می دهد، فقط در قیلتر اول به جای کد بهاربند بهتر است شماره بهاربند قرار گیرد.

۱۲- درصد حذف: گزارش همراه نمودار است، فقط بهتر است در جدول درصد اضافه شود و در انتها جمع هم اضافه شود.(۱۱)

۱۳- روز های خشکی دام های موجود: تمام اطلاعات مربوط به گاوهای خشکی را می دهد و می توان دام ها را سریع بررسی کرد.

۱۴- عملکرد کلی گله: اطلاعات خوبی دارد از بیشتر قسمت ها دارد. قسمت ها مجزا شده است، فقط باید صحت جواب ها بررسی شود، مثلا تعداد آبستن را اشتباه محاسبه می کند.(۳)

۱۵- گزارش فراوانی شکم مولد و شیری: تعداددام موجود براساس شکم را به صورت مجزا می دهد. جدول و طراحی خوب است.

۱۶-  گزارش کمک فحلیاب: در طراحی بهتر است بین دو ستون فاصله باشد تا اطلاعات کاملا مجزا شود. بهتر است مواردی مثل فاصله زایش نیز اضافه شود.

 

فرهمند:

۱-  رکورد گاوها به تفکیک بهاربند: از آخرین وضعیت همه موارد بدست می آید.(۴)

۲- رکورد ماهانه براساس تولید بهاربند: طراحی مشکل دارد، اطلاعات ناقص است، گزارش موجود در رز به نام وضعیت بهاربندهای شیری کامل تر است. (۵)

۳- گاوهای آبستنی که تاریخ تلقیح مغایرت دارد: از روی نام قابل تشخیص نیست گزارش چیست. تنها گاو نیست بلکه تلیسه را هم می دهد. نیاز به اطلاعات کاملتری دارد، اطلاعات ناقص است.(۲)

۳- اسپرم مصرفی در تلقیح ماهانه: طراحی جدول نیاز به ویرایش دارد، تاریخ گزارش گیری مشخص نیست. اطلاعات گزارش خوب است.(۱)

۴- گاوهای غائب در رکورد فعلی: اطلاعات کاملی از گاو های غائب می دهد و می توان وضعیت گاوها را بررسی کرد.(۳)

 

توکلی:

۱- تلیسه های تلقیح نشده: هیچ اطلاعاتی ندارد و قابل استفاده نیست. (۲)

۲- حذف: جنسیت ندارد، در واقع خلاصه شده جدول main  است.(۳)

۳- گاوهای غیرآبستنی که تلقیح ندارد: جدول و طراحی ندارد. به جای شماره پلاستیکی بهتر است بدن استفاده شود. اطلاعات مورد نیاز کامل نیست مانند: تاریخ تولیدمثلی، نوبت تلقیح و رکورد قبلی تا یتوان دام ها را بررسی کرد.(۴)

۴- میانگین سن تلیسه خطا می دهد. (۶)

۵- گزارش ۲۴ ساعته:‌ اطلاعات گزارش خوب است ولی بهتر است جدول بندی شود تا بتوان به راحتی اطلاعات را استفاده نمود.(۱)

۶- گزارش فنی تولید مثل: اطلاعات مربوط به گزارش خوب است. اما فونت مناسب نیست، جدول ندارد و نامرتب است. پاسخ ها هم نیاز به بررسی دارد مثلا تعداد گاوهای آبستن شده از تلقیحات اشتباه است.(۵)

———————————————————————————————

 

۲- جناب آقای صفدری

به نام خدا

باسلام خدمت جناب مهندس وکیلی

دلیل انتخاب گزارش های خوب ازنظربنده صحت ودرستی اطلاعات گزارشات گرفته شده درگله ما می باشد .

نمونه گزارش ها واعداد ارقام چک شده توسط بنده گویای این مطلب هست که تقدیم حضور می گردد:

الف – گزارشهای خوب آقای جدیدی

۱- بررسی dfs

تعریف : فاصله زایش تا اولین تلقیح

پس هدف ازاین گزارش این است که مدیریت شود که تلقیحات نوبت اول ما با چه فاصله از زایش تلقیح می شوند .اگراین عددبالا باشد زوترمشکل بررسی شود. دراین گزارش تلقیحاتی تشخیص آبستنی نشده اند را نمایش نمی دهد .

هدف ازاین گزارش باید این باشد که همه دامهای که نوبت اول تلقیح شده اند رامحاسبه کند نه آبستن شده ها. گزارش ذیل مربوط به تلقیحات اردیبهشت ماه است تشخیص آبستنی شده اند .بهتراست درشروع گزارش گیری به جای ازتاریخ تا تاریخ قید شود تلقیح ازتاریخ تا تاریخ 

پیشنهاد می شود شکم ۳نیزجدا باشد وشکم ۴به بالا نیزاضافه شود.

۲-بررسی سوماتیک ،چربی،پروتئین واوره بسیارعالی است.

۳-گزارش درصدباروری

۴-گزارش درصد گیرایی به تفکیک شکم و نوبت تلقیح

۵-گزارش زایش و وزن گوساله

۶-گزارش سن آبستنی تلیسه

۷-گزارش شماره دام‌های با تعداد سقط مشخص در شکم فعلی : بسیارکاربردی

۸-گزارش عملکرد زایشگاه با سقط منجر به شکم

۹- گزارش کلی گله

۱۰-گزارش نمودار باروری

ب – گزارش های خوب آقای تهرانی

 • گزارش باروری مامور تلقیح

 

۲-گزارش بررسی   وضعیت گله.txt

۳-گزارش شاخص حذف

۴-گزارش عملکرد تولید شیر

۵-گزارش میزان سقط

 

پ – گزارش خوب آقای براتی

۱-گزارش کاربردی جابجایی دام در بهاربند

 • گزارش درصد حذف
 • گزارش شاخص : بهتراست نام این گزارش عملکرد گله بین دوتاریخ باشد

۴- گزارش زایمان

 

گزارش های بدرنخور

دراین بخش کلیه دوستان زحمت کشیده بودند ولی به چند دلیل جزء گزارش های خوب نبودند:

 • اکثرآنها اجرا نمی شد.

 مثل :

۲-یکسری ازگزارش ها که اجرامی شد نا تمام مانده بود .

مثل:         

۳-اعدادوارقام تعدادی ازآنها یعنی جواب اشتباه درمی آمد یا جواب نمی داد

۴-تعدادی ازگزارش ها مربوط به شرکت خودشان بود.

۵-بعضی ازگزارش ها آیتم های که انتخاب کرده بودند منجربه نتیجه نمی شد.

مثل:

۶- جواب یکسری ازگزارشات باتعریف همخوانی نداشت مثل گزارش پراکنش سوماتیک آقای مولائی:

گفته شده پراکنش سماتیک بین ۰تا۱۸باشد یعنی میانگین می شود۱۴نه ۲۰۵

گفته شده پراکنش سماتیک بین ۰تا۱۸باشد یعنی میانگین می شود۱۲نه ۱۷۷

میانگین این گروه ۷۶۰۶است نه۲۰۵

 

بقیه گروهها ی ده گانه یعنی ۰تا ۹ یا به عبارتی :

۰-۱۸(گروه ۰)

۱۹تا۳۵(گروه ۱)

۳۶تا۷۱(گروه ۲) و بقیه گروهها میانگین سوماتیک اشتباه است.

وسلام

کامران صفدری

۱۴/۰۵/۱۳۹۴

 ———————————————————————————

۳- جناب آقای محمدی

       
گزارش های کاربردی نام طراح گزارش های به درد نخور نام طراح
اطلاعات دام و شش رکورد آخر مجید جدیدی جابجایی دام در بهاربند براتی
بررسی سن اولین تلقیح وزایش تلیسه تهرانی دام موجوددربهاربند همراه با علت براتی
درصد باروری مجید جدیدی لیست انتخاب تلیسه آبستن حسینی
درصد حذف براتی گاوهای آبستنی که تارخ تلقیح مغایر دارد فرهنمند
درصد گیرایی به تفکیک شکم و نوبت تلقیح مجید جدیدی بدن و شیر در یک رکورد مجید جدیدی
شاخص براتی شجره جنین های موجود در شکم دامهای آبستن مجید جدیدی
عملکرد کلی گله براتی لیست اسپرم پیشنهادی از عملیات جمعی مجید جدیدی
گزارش فنی تولید مثل سید محمد توکلی نسبت جنسیت و تلقیح مجید جدیدی
مقایسه سقط سالیانه در گاوها(تلیسه ها) مجید جدیدی نسبت جنسیت و تولد مجید جدیدی
متریت ماهیانه با سقط منجر به شکم(بدون منجر به شکم) مجید جدیدی شاخص حذف تهرانی
بررسی افزایش وزن روزانه تهرانی    

 

—————————————————————

۴- جناب آقای براتی

گزارشات خوب

 • درصد باروری ( جدیدی ) علت : تعداد گاو و تلیسه را به تفکیک ماه نشان میدهد البته این گزارش بصورت ۶ ماهه یا سالانه بیشتر کاربرد دارد .
 • فحلی، تلقیح، زایش تا اولین تلقیج (جدیدی) علت: وضعیت فحلی گله را در یک نگاه نشان میدهد البته میتوان با بازه های بیشتر این گزارش را اصلاح کرد .
 • نمودار باروری (جدیدی) علت : در یک نگاه میتوان دوره سه ساله گله را بررسی کرد .
 • میزان مصرف اسپرم در ماه (محمدی ) علت: تعداد مصرف اسپرم برای کل گله و به تفکیک شکم در یک ماه را نشان میدهد این گزارش بیشتر بدرد حسابداری میخورد .
 • پراکنش سماتیک ( مولایی ) علت : براگنس سماتیک بین بازه های مختلف و شکم های مختلف را نشان میدهد .
 • روزهای باز ( مولایی ) علت : روزهای باز در شکم های مختلف را نشان میدهد ومیتوان بررسی کرد کدام شکم از نظر تولید مثلی بیشترین مشکل را دارد .
 • سقط (مولایی ) علت : بررسی سقط در سن های مختلف در گاو وتلیسه که میتوان بررسی کرد سقطهه بیشتر مربوط به عفونی میباشد یا جیره یا …
 • میزان سقط (تهرانی ) علت : در یک نگاه هم مبتوان تعداد دام تلقیح شده و آبستنی را دید و هم میتوان سقط و مرده زایی را درآن بازه بررسی کرد .
 • گزارش تولید مثلی (محمدی ) علت : در یک نگاه میتوان وضعیت تولید مثلی دامهای که جهت تست به دکتر مزاجعه داده شده است رابررسی کرد .
 • گزارش کلی زایش (محمدی ) علت : بررسی وضعیت زایمان گله را به طور واضح میتوان دید و یک گزارش مدیریتی خوب میباشد .

 

گزارشات بدرد نخور

گزارشات دیگر در کل مفهوم خوبی را نمیرساند به همین دلیل انتخاب نمیشوند البته به نظر من  بیشتر برای فارم های خودشان معنی و مفهوم دارند .

——————————————————————————-

۵- سرکار خانم پژوه 

 

گزارش­های مفید و مؤثر در بررسی عملکرد دامپروری

 

 • گاوهای غایب در رکورد فعلی (فرهمند): خیلی مفید و کارا هست چون دامهایی که به هر دلیلی رکوردگیری نشدند مشخص می شود و لیست گرفته می شود و به مسئول شیردوشی جهت گرفتن رکورد از این دامها ارائه می شود و با این گزارش در محاسبه شیر استاندارد این دامها خطایی پیش نمیاد.
 • اسپرم مصرفی در تلقیح ماهانه (فرهمند): خیلی مهم هست بخصوص برای مسئول تولید مثل و وضعیت تلقیح (نوبت تلقیح)، چون با این گزارش میزان دوز مصرفی در باروری به ازاء هر گاو و تلیسه مشخص می شود، این آیتم در واقع یک شاخص در بودجه دارد که با گرفتن این گزارش مشخص می شود چقدر به اهداف رسیدیم.
 • وضعیت بیمارستان (براتی): برای دامپزشک و مدیریت خیلی اهمیت دارد چون وضعیت سلامت گله مشخص می شود و همچنین چه نوع دامی با چه علت بیماری به بیمارستان منتقل شده است و تعداد گاوهای بیمار طی دوره مشخصی ارائه می شود.
 • درصد حذف (براتی): این گزارش مربوط به درصد حذف مولد می باشد و دامهای مولد با علت حذف مشخص می شود و این آیتم در گاوداری های صنعتی بسیار مهم و قابل توجه مدیران می باشد.
 • شاخص (براتی): با این گزارش آیتم های مربوط به شیر گاوهای خشک طی دوره، زایش و پارامترهای آن (درصد نرزایی و ماده زایی، نارس و مرده زایی )، باروری و ترکیب گله، حذف و فروش را ارئه می دهد که بنظرم گزارش جامعی برای طی یک دوره خاص با یک دید کلی جهت ارائه به مدیریت می باشد.
 • درصد فحلی (براتی): آیتم پایه و اساسی در تولید مثل می باشد، از جمله تعداد تلقیح، تعداد فحلی تلقیح نشده، فحل چرکی، تعداد PG و تعداد تازه زا و شکم اول زیر ۶۰ روز را ارائه می کند، این آیتم به مسئول تولید مثل کمک می کند که آیا فحلیابی در گله به درستی انجام می شود یا نه.
 • نمودار دسته بندی روزهای شیردهی و شیر (تهرانی): آیتم بسیار مهمی در تصمیمات مدیریتی جهت حذف غیراقتصادی و جابجایی دامها در بهاربندها دارد.
 • عملکرد (تهرانی): با این گزارش عملکرد زایش، تولید مثل، حذفیات با علت و نوع دام، وضعیت شیر و سوماتیک ، ترکیب گله و شیر تولیدی مشخص می شود، گزارش جامع و کاملی می باشد و مدیرفنی می تواند لینک ها را متوجه و تصمیم درستی را اجرا کند چون همه جوانب در نظر گرفته شده است.
 • میزان استفاده از اسپرم های پیشنهاد شده (جدیدی): بسیار کارا و موثر می باشد بخش تولید مثل و ارزیاب ‍ژنتیکی گله متوجه می شود چه تعداد از گاوهای تلقیح شده مطابق با ارزیابی(mate) تلقیح شده اند.
 • عملکرد تولید مثلی (تهرانی): اطلاعات مربوط به گیرایی گاو و تلیسه با در نظر گرفتن شکم، رنج های تولید، رنج های روز شیردهی را ارائه می کند و مسئول تولید مثل را از تمام جوانب برای اتخاذ تصمیم آگاه می کند.

 

گزارش­هایی که خیلی کاربردی نیستند

 

 • گزارش کمک فحلیاب احتمال فحلی (براتی): علت این است که فحلیاب موظف است تمام گله را فحلیابی کند و احتمال دارد با این گزارش فقط تمرکز روی این دامها باشد و از سایر دامها غافل شود و فعالیتی را که فحلیاب بایستی داشته باشد خیلی موثر نباشد.
 • مقایسه سه اسکور بدنی (براتی): خیلی کاربردی ندارد، چون وقتی دامی که اسکور داده می شود و براساس همان اسکور جابجا می شود ، حدود دو – سه ماهی طول می کشد که دام اسکورش تغییر معنی داری کند و برای مدیریت این گزارش کاربردی ندارد.
 • جابجایی دام در بهاربند (براتی): در گله های بزرگ و علی الخصوص با تراکم این گزارش خیلی اهمیتی ندارد چون ممکنه دامهایی بدون علت مشخصی جابجا شوند فقط به دلیل تراکم بالاو….و زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد.
 • دام موجود در بهاربند همراه با علت (براتی): دسته بندی بهاربندها بخصوص در شیری ها خیلی متنوع نیست، پرشیر، متوسط و کم شیر، این گزارش هم از اهمیت کمتری برخوردار است.
 • گزارش چک روزانه درمانی تولیدمثلی (براتی): همه دامهایی که توسط دکتر ماما ویزیت شده را ارائه می دهد و هیچ گونه تفکیکی قائل نشده است .
 • اصلاح شیر تولید (جدیدی): کاربردی ندارد.
 • بدن و شیر در یک رکورد (جدیدی): فقط شما دو ستون بدن و شیر است و هیچ آیتم دیگری نیست و مدیریت تنها براساس شیر دام تصمیم گیری نمی کند سایر مشخصات از جمله روز شیردهی، شکم، شیرقبلی، تولید مثلی و روز آبستنی و … هم احتیاج هست.
 • شاخص حذف (تهرانی): خیلی معنایی ندارد چون براساس تعریف خود گاوداری مربوطه می باشد و سایر واحدها نمی توانند استفاده کنند چون تعریف ها متفاوت می باشد.
 • رکورد ماهانه براساس تولید بهاربند (فرهمند): چون دام ها در حال جابجایی هستند نمی توان تصمیم گیری کرد براساس رکورد بهاربندها.
 • گاوهای آبستنی که تاریخ تلقیح مغایر دارد (فرهمند): مفهوم واضحی ندارد.