این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

یکی از صفات اقتصادی مهم گاوهای شیری طول عمر اقتصادی است. ماندگاری در گله معیاری است برای میزان باروری و مقاومت حیوان به بیماری، که به صورت بقاء یا طول عمر تولیدی نیز بیان می شود. افزایش ماندگاری و مدیریت بهینه تولیدمثل یکی از راهبردهای بهبود بهره وری و سودآوری واحدهای پرورش گاو شیری محسوب می شود. میزان حذف های ناخواسته و به تبع آن هزینه های تولید از مهمترین عوامل ماندگاری در یک واحد دامداری است.

حذف یعنی حذف یک گاو از مزرعه به دلیل فروش، ذبح یا مرگ می باشد. حذف یک حالت پیچیده است که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. دلایل حذف به طور کلی شامل دو دسته حذف اختیاری  یا اقتصادی و حذف اجباری  یا فیزیولوژیکی میباشد  حذف اختیاری به دلیل پایین بودن تولید، سن بالا، مازاد بودن و یا نیاز مالی دامدار صورت میگیرد و هرچه درصد آن از کل حذفها بیشتر باشد، اقتصادی تر است زیرا در کنترل دامدار بوده و دامدار دام سالم را با قیمت بالایی به دامداری دیگر می فروشد. در مقابل حذف اجباری به دلیل مشکلات تولید مثلی، بیماری، آسیبهای فیزیکی، مرگ و ورم پستان رخ میدهد و هرچه درصد آن از کل حذفها کمتر باشد، اقتصادی تر است زیرا خارج از اراده دامدار است. همچنین با افزایش حذف اختیاری شدت انتخاب افزایش می یابد و دامهای با تولید بالا، بدون مشکلات تولید مثلی بیشتر در گله می مانند و سطح تولید گله افزایش می یابد.

به طورکلی جایگزینی گاوهای کم تولید با گاو یا تلسیه های پر تولید سود مزرعه را افزایش میدهد، اما حذف بیش از حد هم در گله پرهزینه خواهد بود زیرا تولید تلیسه جایگزین به دلیل قیمت بالای خوراک و قیمت نسبتاً پایین شیر بسیار گران تمام میشود. علاوه بر قیمت تلیسه جایگزین، عوامل دیگری از جمله قیمت شیر،  قیمت دام حذفی، سن، وضعیت سلامتی و باروری، شکم زایش و مرحله شیردهی در حذف یک دام مؤثر است. تقریباً ۹۰ درصد از اختلاف عمر گاوها به دلیل عوامل مدیریتی، محیطی یا بیماری ها می باشد بنابراین تغییرات در محیط، امکانات جایگاه و مدیریت در جهت بهبود میتواند باعث افزایش عمر شود. از آنجایی که مقوله سود گله به طور مستقیم با حذف در ارتباط است، شناسایی و برطرف کردن عوامل حذف بسیار ضروری به نظر می آید. با توجه به اینکه عوامل و تعداد حذفی ها در مناطق مختلف متفاوت است بنابراین برای ارائه یک راه کار مناسب در یک منطقه باید آن منطقه را به خوبی مطالعه کرد نه اینکه با توجه به اطلاعات موجود در مناطق دیگر (مخصوصا در یک کشور با اقلیم های متفاوت) یک واحد در منطقه ای دیگر را مدیریت کرد. بنابراین آنالیز اطلاعات آماری هر دامداری راه کار مناسبی برای شناخت عوامل حذف است و به کمک آن می توان راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت موجود اتخاد کرد.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری