فیلم گزارشگیری رز مدیران- گزارشگیری ساده- یک مثال

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

برای گرفتن گزارش باید وارد صفحه ای شویم که با نام jsc در لیست گزارشها مشخص شده، مثال

گزارش گیری از زایش کل دامها، تعیین(تیک زدن) و شرط گذاری متغیرهای مربوط به این گزارش

مثل تاریخ زایش، وضعیت زایمان، اسپرم، نحوه تولد، تاریخ تلقیح و موجودیت،  گروه بندی اسپرم برای

گزارش گیری

rce}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری