طبقه بندي

نرم افزار دارایی ثابت

  برنامه دارایی: برنامه ای برای ثبت دارایی های یک سازمان می باشد.  با استفاده از این برنامه می توان تاریخچه ای از داراییها داشت

Read More »

نرم افزار چک

پارامترها : تعریف پارامترهای مورد نیاز برای صدور سند حسابداری چک و سفته دریافتنی و پرداختنی   دسته چک: تعریف دسته چکهای موجود برای استفاده

Read More »