این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

پارامترها :

تعریف پارامترهای مورد نیاز برای صدور سند حسابداری چک و سفته دریافتنی و پرداختنی

 پارامترها حسابداری

دسته چک:

تعریف دسته چکهای موجود برای استفاده در اسناد پرداختنی

دسته چک 

 

بانکها:

تعریف بانکهای مورد نیاز برای استفاده در اسناد پرداختنی که ارتباط مستقیم با تفصیلهای حسابداری دارد.

 

استقرار و ثبت اسناد پرداختنی:

 

 استقرار و ثبت اسناد پرداختنی

عملیات بعدی اسناد دریافتنی:

 

عملیات بعدی اسناد دریافتنی


استقرار و صدور اسناد دریافتنی:

استقرار و صدور اسناد دریافتنی 


عملیات بعدی اسناد دریافتنی:

 عملیات بعدی اسناد دریافتنی


صدور سند حسابداری مشترک برای اسناد دریافتنی و پرداختنی:

 صدور سند حسابداریبیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری