این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

پارامترها :

تعریف پارامترهای مورد نیاز برای صدور سند حسابداری چک و سفته دریافتنی و پرداختنی

 پارامترها حسابداری

دسته چک:

تعریف دسته چکهای موجود برای استفاده در اسناد پرداختنی

دسته چک 

 

بانکها:

تعریف بانکهای مورد نیاز برای استفاده در اسناد پرداختنی که ارتباط مستقیم با تفصیلهای حسابداری دارد.

 

استقرار و ثبت اسناد پرداختنی:

 

 استقرار و ثبت اسناد پرداختنی

عملیات بعدی اسناد دریافتنی:

 

عملیات بعدی اسناد دریافتنی


استقرار و صدور اسناد دریافتنی:

استقرار و صدور اسناد دریافتنی 


عملیات بعدی اسناد دریافتنی:

 عملیات بعدی اسناد دریافتنی


صدور سند حسابداری مشترک برای اسناد دریافتنی و پرداختنی:

 صدور سند حسابداریبیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری