مدیران

About Us

Introduction of Modiran Tahlilgaran Sepahan company A knowledge-based company The fourth member of supreme council of informatics Obtaining an activity license from the Agricultural and

Read More »

Customer list

Ahrar Sepahan Isfahan shir Iran sarsabz company(akbaryan) Doctor abedi farm Yekta fazl kavir company Foka company Fazil company Bekhradi farm Doctor borjian farm Rafiyian farm

Read More »
میانگین مصرف خوراک هر راس

گزارشات تغذیه دام

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید.   گزارش تغذیه دام گزارش میانگین مصرف خوراک هر راس گزارش مصرف خوراک

Read More »
دامهاي غيرمولد

گزارشات قیمت تمام شده

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات نرم افزار قیمت تمام شده دامهای غیرمولد   خلاصه صورت سیستم قیمت

Read More »