گزارش قیمت تمام شده بز

  با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش قیمت تمام شده بز خلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیر مولد(دارائیهای جاری)

Read More »

جستجو و گزارش

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. جستجو و گزارش گزارش آخرین وضعیت کل گاوها     آخرین وضعیت-رکورد-ارزش ارثی-ارزش

Read More »

شجره

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشهای شجره         شجره با در نظر گرفتن زایش گاوهای

Read More »

زایش گاو

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش و آمارهای مختلف زایش دام را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش زایش     فواصل زایش بر حسب

Read More »

رکورد

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش رکورد اطلاعات رکوردگیری بر اساس بازه تولیدشیر۱     اطلاعات رکوردگیری بر

Read More »

خشکی گاو

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات خشکی گاو         لیست گاوها جهت خشکاندن    

Read More »
بررسي حذف با كراس2

حذف گاو

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارشات حذف دامها بررسی حذف با کراس بررسی حذف با کراس لیست دامهای

Read More »

تست پزشکی

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید. گزارش تست پزشکی تست آبستنی گاو     تست آبستنی تلیسه    

Read More »